polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4 (24)/2013

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Barbara Godlewska-Bujok

Multilateral Initiatives as Forms of Determination of the Terms and Conditions of Work [Original title: Inicjatywy wielostronne jako alternatywne formy ustalania warunków pracy]

id:50255

Anna Karwowska

Termination of a Contract with an Arbitrator [Original title: Zakończenie umowy z arbitrem]

Key issues: arbitrator

id:50256

Jacek Kozikowski

New UNCITRAL Transparency Rules in the Context of Poland and Further Development of Transparency Standards in International Arbitration [Original title: Nowe reguły jawności UNCITRAL w kontekście Polski i dalszego rozwoju standardów jawności w arbitrażu międzynarodowym]

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id:50257

Katarzyna Liżyńska, Justyna Żylińska

Mediation in the Cases of Minor Criminal Offenders and Its Consequences in the Legal and Psychological Field [Original title: Mediacja w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych i jej konsekwencje w sferze prawno-psychologicznej]

id:50258

Radosław Poprawski

Binding of Third Parties with an Arbitration Agreement on the Example of German Law [Original title: Związanie osób trzecich zapisem na sąd polubowny na przykładzie prawa niemieckiego]

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id:50259

Maciej Zachariasiewicz

American Battle for Class Actions, or a 7-Act Drama [Original title: Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach]

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id:50261

Adam Zienkiewicz

Mediation as A Form of Justice [Original title: Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości]

id:50262

Krystian Mularczyk, Tadeusz Szewioła

Report from the 4th Seminar Titled “Mediation in a Civic Society - Mediation in Practice and Mediation On-line” in Wrocław (17.10.2013) [Original title: Sprawozdanie z IV. Seminarium pt. „Mediacja w społeczeństwie obywatelskim - mediacja w praktyce i mediacja on-line” we Wrocławiu (17.10.2013 r.)]

id:50263

Krystian Mularczyk, Tadeusz Szewioła

Report from the 2013 MDM Conference Titled “Family Welfare in Mediation Proceedings” in Oława (22.10.2013) [Original title: Sprawozdanie z Konferencji MDM 2013 pt. „Dobro rodziny w postępowaniu mediacyjnym” w Oławie (22.10.2013 r.)]

id:50264

Agata Diec, Grzegorz Frączek

Report from the All-Poland Scientific Conference Titled “Difficult and Conflict Situations and Mediation as a Tool for Searching Solutions” in Katowice (6.12.2013) [Original title: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Sytuacje trudne i konfliktowe a mediacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań” w Katowicach (6.12.2013 r.)]

id:50265

scroll up