polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 3 (23)/2013

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Tomasz Cyrol

Facilitation vs. Conciliation: How to Mediate Effectively [Original title: Facylitacja a koncyliacja - jak mediować, aby robić to skutecznie]

id:50243

Anna Karwowska

Commercial Mediations: Theory, Practice, Perspectives [Original title: Mediacje gospodarcze - teoria, praktyka, perspektywy]

id:50244

Daria Kostecka-Jurczyk

Conciliation proceedings vs. Leniency in Competition Law [Original title: Postępowanie ugodowe a leniency w prawie konkurencji]

id:50245

Alicja Szczęśniak

Domestic Jurisdiction of a State Court for Ruling in Proceedings Initiated by a Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Jurysdykcja krajowa sądu państwowego do orzekania w postępowaniu wszczętym skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id:50246

Jakub Rzucidło, Justyna Węgrzyn

Constitutional Rule of Consumer Protection and the Activities of Arbitration Consumer Courts at the Example of Permanent Arbitration Consumer Court at Lower Silesia Commerce Inspector in Wrocław [Original title: Konstytucyjna zasada ochrony konsumentów a działalność polubownych sądów konsumenckich na przykładzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu]

Key issues: general works

id:50247

Małgorzata Więcko-Tułowiecka

Alternative Methods of Resolution of Disputes Arising from Insurance Agreements: ADR Directive, European Dispute Resolution Network Fin-Net [Original title: Alternatywne metody rozwiązywania sporów z zakresu umów ubezpieczenia - dyrektywa ADR, europejska sieć rozstrzygania sporów Fin-Net]

Key issues: general works

id:50248

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Regulations of the Czech Arbitration Law. Translation and Introduction [Original title: Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

id:50250

Krystian Mularczyk

Review of the Book: “Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegun. Die deutsche, polnische und ukrainsche Perspektive” [Original title: Recenzja książki „Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegun. Die deutsche, polnische und ukrainsche Perspektive”]

id:50251

Krystian Mularczyk

Report from the Conference 6th International Forum “Alternative Dispute Resolution Methods” in Lviv (30-31.5.2013) [Original title: Sprawozdanie z konferencji VI. Międzynarodowego Forum „Alternatywne metody rozwiązywania Sporów” we Lwowie (30-31.5.2013 r.)]

id:50252

Aleksandra Rodenko, Ewelina Izabela Sznajderska

Report from the Conference “Children in Mediation” in Wrocław (10.5.2013) [Original title: Sprawozdanie z konferencji „Dziecko wobec mediacji” we Wrocławiu (10.5.2013 r.)]

id:50253

Krystian Mularczyk, Aleksandra Petrus-Schmidt

Report from the Conference from Arbitration and Mediation in Theory and Practice Series “Functioning of Permanent Arbitration Courts and Mediation Centres” in Nowy Tomyśl (19.4.2013) [Original title: Sprawozdanie z konferencji z cyklu Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych” w Nowym Tomyślu (19.4.2013 r.)]

id:50254

scroll up