polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 1 (17)/2012

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Aneta M. Arkuszewska

Mediation with a Postal Operator and Provider of Publicly Available Telecommunications Services [Original title: Mediacja z operatorem pocztowym i dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych]

id:50169

Kamil Biernat

Arbitration in China as a Method of Protection of Polish Importers and Exporters in Dispute with Chinese Contractors [Original title: Arbitraż w Chinach jako sposób ochrony polskich importerów i eksporterów w sporze z chińskimi kontrahentami]

Key issues: general works

id:50170

Ewa Chmielarczyk, Marek Pasewicz

Basic Assumptions of German Draft Law on Promotion of Mediation and other Methods of Extrajudicial Dispute Resolution [Original title: Podstawowe założenia niemieckiego projektu ustawy o promocji mediacji i innych postępowań pozasądowego rozstrzygania sporów]

id:50171

Tomasz Czajczyc, Adam Zienkiewicz

Communications in Mediations with Participation of the Hearing Impaired [Original title: Komunikacja w mediacji z udziałem osób z uszkodzeniem słuchu]

id:50172

Maria Hauser-Morel

Contractual Exclusion of the Right to File a Petition to Set Aside Arbitration Award - Comments Based on the Swiss Regulation [Original title: Umowne wyłączenie prawa do złożenia skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego - uwagi na tle regulacji szwajcarskiej]

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id:50173

Dariusz P. Kała

About the Relationships Between the State Courts and Arbitration Courts; Narrow Meaning [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu wąskim]

Key issues: state court assistance

id:50174

Joanna Kolber

Arbitrator as an Employee; a Controversial View on the Role of an Arbitrator [Original title: Arbiter pracownikiem, czyli kontrowersyjne ujęcie funkcji arbitra]

Key issues: arbitrator

id:50175

Urszula Roguzińska

Award of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce in the Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. The Republic of Latvia case [Original title: Orzeczenie Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie w sprawie Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. Republika Łotwy]

Key issues: general works

id:50177

Joanna Wajdzik

Arbitration Procedures in Accordance of the Energy Charter Treaty [Original title: Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej]

Key issues: general works

id:50178

Krystian Mularczyk, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration Court: Past, Present and Future (15.4.2011): report from a conference from the Arbitration and Mediation in Theory and Practice series in Nowy Tomyśl [Original title: Sąd arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro (15.4.2011 r.) - sprawozdanie z konferencji z cyklu Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce w Nowym Tomyślu]

id:50179

Włodzimierz Brych

The Role of ADR in Resolving International Private-law Disputes Involving Parties from the South Caucasus Countries (21-22.9.2011): report from the conference in Batumi [Original title: Rola ADR w rozstrzyganiu międzynarodowych cywilnoprawnych sporów z udziałem krajów południowego Kaukazu (21-22.9.2011 r.) - sprawozdanie z konferencji w Batumi]

id:50180

Dorota Czura-Kalinowska, Krystian Mularczyk

Practical Aspects of Arbitration and Mediation (18.10.2011): report from a conference in Poznań [Original title: Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji (18.10.2011 r.) - sprawozdanie z konferencji w Poznaniu]

id:50181

scroll up