polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 3 (15)/2011

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Anna Banaszewska

Mediation in Civil Cases in the Federal Republic of Germany - Characterisation of the Present Legal Condition and the Draft Mediation Act [Original title: Mediacja w sprawach cywilnych w Republice Federalnej Niemiec - charakterystyka obecnego stanu prawnego oraz projektu ustawy mediacyjnej]

id:50145

Arkadiusz Bieliński, Aneta Kaftańska

Several Remarks on Family Mediation [Original title: Kilka uwag na temat mediacji rodzinnej]

id:50146

Aleksiej Czepik

A Settlement Before a Mediator [Original title: Ugoda zawarta przed mediatorem]

id:50147

Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek

On Problems of Resolution of Disputes Concerning Medical Errors and on the Role of Mediation [Original title: O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji]

id:50148

Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Krystian Mularczyk

Selected Institutions Resolving Consumer Disputes Amicably [Original title: Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej]

Key issues: general works

id:50149

Mateusz Pietraszewski

The Rights of Consumer Advocates and the Advocate of the Insured to Amicably End Consumer Disputes [Original title: Uprawnienia rzeczników konsumentów i Rzecznika Ubezpieczonych do polubownego zakończenia sporów konsumenckich]

id:50150

Karol Ryszkowski

Commentary to the Resolution of the Supreme Court of 7 May 2009 - the Issue of Arbitrability of Disputes Resulting from the Relationship of the Company [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki]

Key issues: arbitrability of dispute

id:50151

Marcin Barczyk, Małgorzata Brzóska, Tomasz Srokosz

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement

id:50152

Igor Dutka, Krystian Mularczyk

Historical and Practical Aspects of ADR Forum Implementation in Lviv [Original title: Historyczne i praktyczne aspekty wdrażania Forum ADR we Lwowie]

id:50154

Marlena Jankowska

Report from the Conference titled Examination of Costs and the Availability of the System of Justice on the Basis of Online Dispute Resolution (ODR) Procedures (Wrocław, 13 June 2011) [Original title: Sprawozdanie z konferencji pt. Badanie kosztów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procedur rozstrzygania sporów online (ODR) (Wrocław, 13.6.2011 r.)]

id:50155

scroll up