polish

key issues

arbitration agreement | bibliography

print back

Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement

id: 30825

Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement

id: 30030

Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement

id: 30586

Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement

id: 30602

Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement

id: 30035

Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31265

Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip

Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Investment Disputes and the Issue of the Applicability of the Most Favoured Nation Treatment to the Host States’ Consent to Arbitrate [Original title: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania]

PPPM 2013, No. 12, p. 133-164

Key issues: investment arbitration, arbitration agreement

id: 31302

Banaszczyk Zbigniew

Summons to Attempt to Reach a Settlement in a Case under the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal and the Interruption of the Limitation Period of the Claims [Original title: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie podporządkowanej kognicji sądu polubownego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 40-55

Key issues: arbitration agreement

id: 31521

Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30893

Jamka Maciej, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31000

Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30037

Pörnbacher Karl, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Zembra Mykola, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement

id: 31247

Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30928

Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement

id: 31263

Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30940

Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31196

Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32041

Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32041

Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31127

Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement

id: 30203

Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement

id: 30460

Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31168

Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30877

Robenek Marcin, Bryndal Dorota

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement

id: 31147

Buchman Louis B., Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31814

Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31814

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31799

Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31799

Budniak-Rogala Aleksandra

Please of arbitration agreement in conciliation proceedings [Original title: Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 641-660

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32103

Budniak-Rogala Aleksandra

Please of arbitration agreement in conciliation proceedings [Original title: Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 641-660

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32103

Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30971

Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitrator, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 30952

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz

Arbitrability of intra-corporate disputes in Poland after the amendment of the Civil Procedure Code as compared to selected foreign legal systems [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 3, p. 15-36

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32124

Chyla Łukasz

Arbitrability of intra-corporate disputes in Poland after the amendment of the Civil Procedure Code as compared to selected foreign legal systems [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 3, p. 15-36

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32124

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Glinka Justyna, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31820

Glinka Justyna, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31820

Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Cichomska Marta, Janas Ignacy

The Existence, Validity and Effectiveness of an Arbitration Agreement Executed on the Basis of an Inra-Eu BIT [Original title: Istnienie, ważność i skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego na podstawie intra-EU BIT]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 87-98

Key issues: investment arbitration, arbitration agreement

id: 31285

Ciemiński Marcin, Prokop Adelina

The Arbitration Agreement Regarding the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Supreme Court Judgement Dated 24 November 2010 (II CSK 291/10)[Original title: Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10)]

MPB 2011, No. 10, p.

Key issues: arbitrator, arbitration agreement

id: 31120

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31904

Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31904

Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 11, p. 321-323, [part III]

Key issues: arbitration agreement

id: 30044

Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 9, p. 271-275, [part I]

Key issues: arbitration agreement

id: 30042

Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 10, p. 296-303, [part II]

Key issues: arbitration agreement

id: 30043

Czech Tomasz

Bank Enforcement Title and the Arbitration Agreement [Original title: Bankowy tytuł egzekucyjny a umowa arbitrażowa]

Pr.B. 2007, No. 10, p. 103-108

Key issues: arbitration agreement

id: 30465

Dębowska Kamila

Legal construction of an Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

PEP 2006, No. 10, p. 48-54

Key issues: arbitration agreement

id: 30797

Dębowska Kamila

Legal Structure of the Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 29-38

Key issues: arbitration agreement

id: 30112

Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes on Challenging Resolutions – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał – perspektywa niemiecka]

PPH 2016, No 3, p. 30-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31517

Dragun Maria

Commentary on the Supreme Court Judgement of 9.7.1979, II CZ 37/77 (re: the Right to Enter into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z 9.7.1979 r., II CZ 37/77 (dot. prawa do zawierania umów o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego)]

OSPiKA 1980, item 228 c

Key issues: arbitration agreement

id: 30217

Dragun-Gertner Maria

Commentary on the Gdańsk Administrative Court Decision of 11.12.1996, I ACz 1007/96 (re: the Form of the Power of Attorney to Enter into an Arbitration Agreement) [Original title: Glosa do postanowienia SA w Gdańsku z dnia 11.12.1996 r., I ACz 1007/96 (dot. formy udzielenia pełnomocnictwa dla dokonania zapisu na sąd polubowny)]

OSP 1997, No. 7-8, item 146 c., p. 399-402

Key issues: arbitration agreement

id: 30218

Siwik Robert, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Durbas Maciej, Kubas Andrzej

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 125-149

Key issues: arbitration agreement

id: 31551

Dziurda Marcin

Bankruptcy and Dispute Arbitrability. A Commentary [Original title: Upadłość a poddanie sporu pod rozstrzygnięcie. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 85-92

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31358

E. D.

Amendment of the Provisions on Arbitration [Original title: Nowelizacja przepisów o sądzie polubownym]

PPH 1926, No. 2, p. 110-114

Key issues: arbitration agreement

id: 30052

Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31195

Fabian Jerzy

Is an Arbitration Clause in a Bill of Lading Valid? Commentary on the Supreme Court Ruling of 9.1.1969, I CZ 3/68 [Original title: Czy klauzula arbitrażowa w konosamencie jest ważna? Glosa do postanowienia SN z 9.1.1969 r., I CZ 3/68]

TGM 1969, No. 12, p. 549-551

Key issues: arbitration agreement

id: 30468

Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30060

Fenichel Zygmunt

Are Rights and Obligations of Court Procedure Nature Transferred to Legal Successors? [Original title: Czy prawa i obowiązki natury procesowej przechodzą na prawonabywców?]

PS 1930, No. 3, p. 71-74

Key issues: arbitration agreement

id: 30054

Fenichel Zygmunt

Binding Force of the Arbitration Clause After Setting Aside of the Award [Original title: Moc zapisu na sąd polubowny po uchyleniu jego wyroku.]

PPC 1938, No. 16-17-18, p. 512-516

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30058

Fenichel Zygmunt

Bringing a Case to the State Court Prior to the Ruling on Expiration of the Arbitration Clause [Original title: Wniesienie pozwu przed sąd państwowy przed orzeczeniem o wygaśnięciu zapisu na sąd polubowny.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 510-515

Key issues: arbitration agreement

id: 30064

Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt

Forum prorogatum [Original title: Forum prorogatum.]

PPC 1937, No. 15-16-17, p. 460-472

Key issues: arbitration agreement

id: 30055

Fenichel Zygmunt

On the Binding Force of the Arbitration Clause for the Assignee [Original title: O mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonariusza.]

PPC 1935, No. 3, p. 81-86

Key issues: arbitration agreement

id: 30059

Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef

On the Binding Force of the Arbitration Clause for a Party’s Assignee [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonarjusza stron.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 500-505

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30062

Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef

On the Binding Force of the Arbitration Clause for a Party’s Assignee [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonarjusza stron.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 500-505

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30062

Figuła Patrycja

Complicability and arbitrability – analysis of relationships on the background Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu postępowania cywilnego]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 265-276

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32080

Figuła Patrycja

Complicability and arbitrability – analysis of relationships on the background Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu postępowania cywilnego]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 265-276

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32080

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna

Testamentary Arbitration as a Specific Form of Arbitration Clause [Original title: Arbitraż testamentowy jako specyficzna postać zapisu na sąd polubowny]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 59-71

Key issues: arbitration agreement

id: 30686

Frątczak Klaudia

Swiss Federal Tribunal’s Decision of 26 October 2009 (4A_428/2009) [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawie 4A_428/2009]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 55-56

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30812

Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Fruchs Henryk

From the Issues of Arbitration [Original title: Z zagadnień dotyczących sądu polubownego.]

Głos Prawa 1936, No. 10-12, p. 454-462

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30067

Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31572

Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Horvath Olga, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31137

Ganczar Małgorzata

Electronic Form of Arbitration Agreement [Original title: Forma elektroniczna umowy o arbitraż]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 81-91

Key issues: arbitration agreement

id: 30868

Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31819

Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31819

Garnuszek Anita

The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement

ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2016, Vol. 82, No 4

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31824

Garnuszek Anita

The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement

ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2016, Vol. 82, No 4

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31824

Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Solving Corporate Disputes in Arbitration Proceedings

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 53-59, [also Polish version]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31001

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Written Form Requirement for an Arbitration Agreement as a Written Form Requirement for Evidentiary Purposes [Original title: Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych]

PiP 2015, No 12, p. 75-92

Key issues: arbitration agreement

id: 31506

Gil Izabella

Admissibility of Initiating Conciliatory Proceedings if an Arbitration Agreement Exists [Original title: Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 61-75

Key issues: arbitration agreement

id: 31443

Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław

Commentary on the Ruling of the First Chamber of the Supreme Court of 21 February 1929, C. I. 2382/28 (re: Foreign Arbitration Clause) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 21 lutego 1929 r. C. I. 2382/28. (dot. zapisu na zagraniczny sąd polubowny)]

OSP 1929 (vol. 8), item 541, p. 497-498

Key issues: arbitration agreement

id: 30589

Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gruszczyński Jur

Arbitration Clauses in Evaluation and Allocation of Risks in Public Private Partnerships [Original title: Klauzule arbitrażowe przy ocenie i podziale ryzyka w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 164-177

Key issues: investment arbitration, arbitration agreement

id: 31084

Grzegorczyk Paweł

Establishment of Domestic Jurisdiction under Article 24 of the Council’s Regulation (EC) no. 44/01, and the Pleading on Existence of an Arbitration Agreement in Another EU Member State [Original title: Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej]

MoP 2012, No. 15, p. 828-830

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31124

Grzegorczyk Paweł

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31991

Grzegorczyk Paweł

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31991

Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Hałgas Marcin

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

PUG 2007, No. 7, p. 2-10

Key issues: arbitration agreement

id: 30239

Hanak Svetozar

The Requirement of the Written Form of the Arbitration Clause under Czechoslovak Law [Original title: Wymóg formy pisemnej klauzuli arbitrażowej według prawa czechosłowackiego]

PHZ 1965, No. 8, p. 64-73

Key issues: arbitration agreement

id: 30606

Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31353

Kierska Maria, Horodyski Dominik

Concurrent Jurisdiction and its Consequences in Context of Enforcement of Interim Measures of Protection in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 19-30

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures

id: 31792

Kierska Maria, Horodyski Dominik

Concurrent Jurisdiction and its Consequences in Context of Enforcement of Interim Measures of Protection in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 19-30

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures

id: 31792

Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30870

Iwański Wojciech

Substantial or Procedural? – Summary of the Current Status of the Discussion on the Legal Character of the Arbitration Agreement [Original title: Materialna czy procesowa? – podsumowanie aktualnego stanu dyskusji dotyczącej charakteru prawnego umowy o arbitraż]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 14-16

Key issues: arbitration agreement

id: 30242

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janowski Michał

De Lege Lata Arbitration Agreement for a Domestic Court in the Light of Planned Amendments [Original title: Zapis na krajowy sąd polubowny de lege lata i w świetle projektowanych zmian]

[in:] Józef Skoczylas, Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest. Second Edition [Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga], Warszawa 2005, p. 27-85

Key issues: arbitration agreement

id: 30690

Jeżewski Marek

Extention of the Arbitration Clause. A Commentary [Original title: Rozszerzenie klauzuli arbitrażowej. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 106-112

Key issues: arbitration agreement

id: 31360

Jochemczak Michał

Some Remarks about Conflict of Law Issues in Arbitration Agreements [Original title: Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjonoprawnych umowy o arbitraż]

PPH 2009, No. 4, p. 52-58

Key issues: arbitration agreement

id: 30246

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Kajkowska Ewelina

Change of Provisions on the Form of the Arbitration Clause – Intertemporal Problems [Original title: Zmiana przepisów o formie zapisu na sąd polubowny – problemy intertemporalne]

PS 2009, No. 11-12, p. 120-133

Key issues: arbitration agreement

id: 30653

Kajkowska Ewelina

Incorporating ADR Into Arbitration Framework: Issues Arising From Integrated Dispute Resolution Clauses

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1703-1719, [Article in English]

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31019

Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kała Dariusz P.

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Józef J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski, All-Poland Convention of Civil Law Students [Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów], Lublin 2009, p.165-175

Key issues: arbitration agreement

id: 30130

Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31073

Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30076

Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32027

Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32027

Kaźmierczak Szczęsny

On the Possibility of Extension of the Limitation Period for Claims Covered by an Arbitration Agreement Through Commencement of State Court Proceedings [Original title: O możliwości przerwania przed sądem powszechnym biegu przedawnienia roszczeń podporządkowanych kognicji sądu arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 82-101

Key issues: arbitration agreement

id: 30988

Kaźmierczak Szczęsny

The Impact of Bankruptcy Declaration on the Course of Arbitration Proceedings in the International Perspective [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego w perspektywie międzynarodowej]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 131-229

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30963

Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32025

Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32025

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocot Wojciech

Commentary on the Supreme Court Ruling of 22.2.2007, IV CSK 200/06 (re: Determination of the Abusive Character of the Derogatory Clause and the Arbitration Clause in a Broker’s Contract; Forms of Stipulation of This Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 22.2.2007 r., IV CSK 200/06 (dot. ustalenia abuzywnego charakteru klauzuli derogacyjnej i zapisu na sąd polubowny w umowie maklerskiej; formy zastrzeżenia tej klauzuli)]

OSP 2008, No. 10, item 110 c, p. 747 - 754

Key issues: arbitration agreement

id: 30253

Kocot Wojciech

The Form of an Agreement on Subjecting a Dispute Under Arbitration Court’s Cognition Entered Into by Executing a Template Published in the Internet [Original title: Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w internecie]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1721-1745

Key issues: arbitration agreement

id: 31014

Pörnbacher Karl, Kölbl Angela

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Der Einfluss von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 586-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30936

Pörnbacher Karl, Kölbl Angela

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 600-613

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30937

Kopczyk Renata

The Right to a Fair Trial in Arbitration Proceedings in Sports Affairs in Light of the European Convention on Human Rights Provisions [Original title: Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]

Acta UWr 2012, No. 90, p. 97-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31172

Korpalski Mariusz

Partial Ineffectiveness of the Arbitration Agreement of the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Warsaw Regional Court Judgement of 26 October 2011 (XXV Co 111/11) [Original title: Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11)]

MPB 2012, Nr 3, p. 25-29

Key issues: arbitrator, arbitration agreement

id: 31072

Kos Rafał

About Assignee Being Bound by the Arbitration Clause - Commentary on Supreme Court Judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97) [Original title: O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.09.1998 r. (I CKN 822/97)]

Glosa 2013, No. 4, p. 36-47

Key issues: arbitration agreement

id: 31185

Kos Rafał

Dispite Arbitrability and the Arbitration Clause in Corporate Disputes. A Commentary [Original title: Zdatność arbitrażowa i klauzula arbitrażowa w sporach korporacyjnych. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 77-84

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31357

Kostecki Bartosz

Binding Arbitration Clause (Supreme Court Case-Law with a Commentary) – Commentary on the Supreme Court Decision of 15.12.2000, I CKN 1131/00 [Original title: Wiążący zapis na sąd polubowny (orzecznictwo SN z komentarzem) – glosa do postanowienia SN z 15.12.2000 r., I CKN 1131/00]

Pr.Sp. 2003, No. 3, p. 55-59

Key issues: arbitration agreement

id: 30254

Koziński Mirosław H.

Commentary on the Resolution of 24.2.2005, III CZP 86/04 (re: Arbitration Clause and Its Consequences for a Bill-of-Exchange Relationship) [Original title: Glosa do uchwały z dnia 24.2.2005 r., III CZP 86/04 (dot. zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji dla stosunku wekslowego)]

PS 2005, No. 11-12, p. 235-244

Key issues: arbitration agreement

id: 30258

Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Krawczyk Anna

General Issues of Arbitration Agreement in the Light of Regulations of International Law [Original title: Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 311-321

Key issues: arbitration agreement

id: 30858

Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30872

Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 3, p. 107-116, [part I]

Key issues: arbitrator, arbitration agreement

id: 30082

Kruczalak-Jankowska Joanna

Effect of Bankruptcy on an Arbitration Agreement [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 129-134

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31117

Szczepiński Wiesław, Krużewski Bartosz

Provision for Settlement of Disputes by a Foreign Arbitration Court in Agreements Relating to Real Estate [Original title: Zapis sporów wynikających z umów dotyczących nieruchomości na sąd polubowny za granicą]

Pal. 1999-2000, No. 12-1, p. 68-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30488

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Kucharczuk Ivo

On the Admissibility of Conciliation Proceedings under Articles 184-186 of the Code of Civil Procedure and their legal Effectiveness in the Event of a Plea referring to an Arbitration Agreement

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 152-165

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31564

Kucharczuk Ivo

On the Admissibility of Conciliation Proceedings under Articles 184-186 of the Code of Civil Procedure and their legal Effectiveness in the Event of a Plea referring to an Arbitration Agreement

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 152-165

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31564

Kulski Robert

Commentary on the Supreme Court Judgement of 11.7.2001, V CKN 379/00 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do wyroku SN z 11.7.2001 r., V CKN 379/00 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

PiP 2002, No. 11, p. 101-105

Key issues: arbitration agreement

id: 30262

Kulski Robert

Legal Character of Procedural Agreements [Original title: Charakter prawny umów procesowych]

PiP 2002, No. 1, p. 53-65

Key issues: arbitration agreement

id: 30489

Kuratowski Roman

Commentary on the Resolution of the First Chamber of the Supreme Court dated 22 January – 13 February 1931, C. 1783/30 (re: the Character of the Arbitration Clause and the State Court Ruling on the Appointment of Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 23 stycznia - 13 lutego 1931 r., C. 1783/30 r. (dot. charakteru zapisu na sąd polubowny oraz orzeczenia sądu państwowego w przedmiocie wyznaczenia arbitra)]

OSP 1932 (vol. 9), item 46, p. 49-51

Key issues: arbitrator, arbitration agreement

id: 30590

Kuratowski Roman

Remarks on the Form of the Arbitration Agreement [Original title: Uwagi w przedmiocie formy układów o sąd polubowny]

Pal. 1929, p. 368-374

Key issues: arbitration agreement

id: 30087

Kuratowski Roman

The Form of the Arbitration Clause Under the Civil Procedure Code [Original title: Forma zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego.]

NPC 1933, No. 6, p. 176-179

Key issues: arbitration agreement

id: 30084

Kwaśnicki Radosław L., Siwik Robert

Binding an Acquirer of an Enterprise with an Arbitration Clause Concerning Obligations Assumed by the Seller of the Enterprise [Original title: Związanie nabywcy przedsiębiorstwa klauzulą arbitrażową dotyczącą zobowiązań zaciągniętych przez zbywcę przedsiębiorstwa]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 276-284

Key issues: arbitration agreement

id: 31089

Lemkowski Marcin

Commentary on the Supreme Court Resolution of 8.3.2002, III CZP 8/02 – General Power of Attorney Does not Suffice to Prepare an Arbitration Clause [Original title: Glosa do uchwały SN z dnia 8.3.2002 r., III CZP 8/02 – Pełnomocnictwo ogólne a zapis na sąd polubowny]

PPH 2003, No. 1, p. 55-58

Key issues: arbitration agreement

id: 30268

Lewandowski Paweł

Arbitration Agreement

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 51-64

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31037

Lewandowski Paweł

Commentary on the Supreme Court Decision of 16 February 1999, I CKN 1020/98 [Original title: Glosa do postanowienia SN z dnia 16 lutego 1999, I CKN 1020/98]

OSP 1999, No. 11, p. 554-557

Key issues: arbitration agreement

id: 30654

Lizer-Klatka Agnieszka

Forms of the Arbitration Agreement under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: Forma umowy o arbitraż wedle konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

PPHZ 2000, No. 19-20, p. 135-153

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 30711

Łopuski Jan

Commentary on the Supreme Court Ruling of 22.4.1966, I CR 433/64 (re Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 22.4.1966 r., I CR 433/64 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1967, No. 1

Key issues: arbitration agreement

id: 30495

Łopuski Jan

Commentary on the Supreme Court Ruling of 9.1.1969, I CZ 92/67 (re: Arbitration Clause in Charter Agreement [Original title: Glosa do postanowienia SN z 9.1.1969 r., I CZ 92/67 (dot. klauzuli arbitrażowej w umowie czarterowej)]

OSPiKA 1970, No. 5, item 95

Key issues: arbitration agreement

id: 30496

Malinowska-Woźniak Katarzyna

Objective Scope of an Arbitration Clause Situated in the Agreement Concluded by a Partnership [Original title: Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa]

Acta Iuris Stetinensis 2016, No. 4 (16), p. 43-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31892

Malinowska-Woźniak Katarzyna

Objective Scope of an Arbitration Clause Situated in the Agreement Concluded by a Partnership [Original title: Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa]

Acta Iuris Stetinensis 2016, No. 4 (16), p. 43-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31892

Mania Karolina

American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts

Journal of International Arbitration 2019, No. 5, p. 659-670

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32100

Mania Karolina

American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts

Journal of International Arbitration 2019, No. 5, p. 659-670

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32100

Marchukov Dmitry

Leading Ukrainian Arbitration Institution on Influence of Insolvency Proceedings on Arbitration: Has the Approach Changed?

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 65-70

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30993

Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Markowski Michał

The Impact of the Crime of Bribery on the Proceedings in International Commercial Arbitration [Original title: Wpływ przestępstwa przekupstwa na postępowanie arbitrażowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 26-37

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30984

Melis Werner

Defective Arbitration Clauses

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 333-337

Key issues: arbitration agreement

id: 31093

Michalska Magdalena

The position of arbitration in Polish constitutional order [Original title: Miejsce sądownictwa polubownego w polskim porządku konstytucyjnym]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, No. 2, p. 274-290

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32078

Michalska Magdalena

The position of arbitration in Polish constitutional order [Original title: Miejsce sądownictwa polubownego w polskim porządku konstytucyjnym]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, No. 2, p. 274-290

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32078

Mieser Józef

Disintegration of Claims from an Employment Contract in the Light of an Arbitration Clause [Original title: Rozdrobnienie pretensji z umowy o pracę wobec zapisu na sąd polubowny]

PPC 1939, No. 5-6, p. 148-152

Key issues: arbitration agreement

id: 30652

Monkiewicz Arkadiusz

Arbitration Clause [Original title: Zapis na sąd polubowny]

R.Pr. 2001, No. 5, p. 39-49

Key issues: arbitration agreement

id: 30281

Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 7, p. 103-106

Key issues: arbitration agreement

id: 30821

Morek Rafał

Commentary on the Supreme Court Ruling of 19.10.2012, V CSK 503/11 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2012 r., V CSK 503/11]

M. Pr. Bank. 2014, No 1, p. 54-62

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31510

Morek Rafał

Destination East: Arbitration in China [Original title: Kierunek Wschód – Arbitraż w Chinach]

Biul. Arb. 2008, No. 6, p. 120-121

Key issues: arbitration agreement

id: 30827

Morek Rafał

Multistage Dispute Resolution Clauses in Contractual Practice and Case Law of Selected Systems of Continental Law [Original title: Wielostopniowe klauzule rozwiązywania sporów w praktyce kontraktowej i orzecznictwie wybranych systemów prawa kontynentalnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 51-67

Key issues: arbitration agreement

id: 30899

Morek Rafał

Review of the Rulings of the Supreme Court and of Appellate Courts [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 93-95

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31176

Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 115-117

Key issues: arbitration agreement

id: 30986

Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 109-112

Key issues: arbitrator, arbitration agreement

id: 31050

Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 116-119

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30885

Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2010, No.2, p. 87-90

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30804

Nater-Bass Gabrielle, Mosimann Olivier

Effects of Foreign Bankruptcy on International Arbitration

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2011, Vienna 2011, p. 163-181

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31299

Mularczyk Krystian

Arbitration Court at the Nowy Tomyśl Chamber of Commerce – grounds for operation and adjudication {Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej - podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 85-87

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32062

Mularczyk Krystian

Arbitration Court at the Nowy Tomyśl Chamber of Commerce – grounds for operation and adjudication {Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej - podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 85-87

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32062

Nanowski Zbigniew

The Issue of Binding Effect of the Arbitration Clause in the Practice of the College of Arbitrators at the Polish Chamber of Foreign Trade [Original title: Zagadnienie mocy wiążącej klauzuli arbitrażowej w praktyce kolegium Arbitrów przy PIHZ]

PHZ 1965, No. 8, p. 59-63

Key issues: arbitration agreement

id: 30614

Naworski Jerzy P.

Selected Issues of the Arbitration Clause [Original title: Wybrane zagadnienia zapisu na sąd polubowny]

MoP 2005, No. 5, p. 239-245

Key issues: arbitration agreement

id: 30289

Nazarova Irina

Arbitration Agreement: a Valid Meeting of the Minds on the Legal Theories' Crossroad? [Original title: Umowa o arbitraż - w poszukiwaniu zasadnego kompromisu na rozdrożu teorii prawnych?]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 18-22

Key issues: arbitration agreement

id: 31161

Niedziółka Tomasz

Arbitration as a Method of Resolution of Disputes by Provison of Cloud Computing Services [Original title: Arbitraż jako metoda rozstrzygania sporów przy świadczeniu usług w chmurze]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 369-387

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31221

Ochocińska Karolina

Declaration of bankruptcy of the seller of debt after it has been transferred and effectiveness of the arbitration clause [Original title: Ogłoszenie upadłości zbywcy wierzytelności po dokonaniu przelewu a skuteczność zapisu na sad polubowny]

MoP 2018, No. 18, p. 1000-1002

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31995

Ochocińska Karolina

Declaration of bankruptcy of the seller of debt after it has been transferred and effectiveness of the arbitration clause [Original title: Ogłoszenie upadłości zbywcy wierzytelności po dokonaniu przelewu a skuteczność zapisu na sad polubowny]

MoP 2018, No. 18, p. 1000-1002

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31995

Wach Małgorzata, Okolski Józef

The Kompetenz-Kompetenz Principle in the Arbitration Law with Particular Account Taken of The Regulations of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce [Original title: Zasada Kompetenz-Kompetenz w prawie arbitrażowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 242-255

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30913

Olaś Andrzej

Competence of an arbitral tribunal to hear a set-off plea based on a receivable debt resulting from a legal relationship not covered by an arbitration agreement – a commentary to the judgment of the Court of Appeal in Warsaw dated 18.11.2019, Case No. VII Aga 804/19 [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do rozpoznania zarzutu potrącenia opartego na wierzytelności wynikającej ze stosunku prawnego nieobjętego zapisem na sad polubowny - glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.11.2019 r., VII AGa 804/19]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 4, p. 83-104

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32129

Olaś Andrzej

Competence of an arbitral tribunal to hear a set-off plea based on a receivable debt resulting from a legal relationship not covered by an arbitration agreement – a commentary to the judgment of the Court of Appeal in Warsaw dated 18.11.2019, Case No. VII Aga 804/19 [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do rozpoznania zarzutu potrącenia opartego na wierzytelności wynikającej ze stosunku prawnego nieobjętego zapisem na sad polubowny - glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.11.2019 r., VII AGa 804/19]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 4, p. 83-104

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32129

Olaś Andrzej

Set-Off versus Arbitration Agreements under the Polish Law - Some Issues Examined from the Substantive and Procedural Civil Law [Original title: Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim - wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe]

PPC 2014, No. 1, p. 61-91

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31238

Olaś Andrzej

Set-Off versus Arbitration Agreements under the Polish Law - Some Issues Examined from the Substantive and Procedural Civil Law Perspective [Original title: Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim - wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe]

PPC 2014, No. 1, p. 61-91

Key issues: arbitration agreement

id: 31271

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna

The latest Changes in Polish Civil Procedure - An Opportunity for Arbitration?

Biul. Arb. 2020, No. 25, p. 38-44, [This article is a modified version of two blog posts originally published on the Kluwer Arbitration Blog available at http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/19/latest-changes-in-polish-civil-procedure-an-opportunity-for-arbitration/ and http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/22/a-new-framework-for-arbitration-of-corporate-disputes-in-poland/]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32064

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna

The latest Changes in Polish Civil Procedure - An Opportunity for Arbitration?

Biul. Arb. 2020, No. 25, p. 38-44, [This article is a modified version of two blog posts originally published on the Kluwer Arbitration Blog available at http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/19/latest-changes-in-polish-civil-procedure-an-opportunity-for-arbitration/ and http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/22/a-new-framework-for-arbitration-of-corporate-disputes-in-poland/]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32064

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Conclusion of an arbitration agreement by reference to another document in the context of recognition and enforcement of arbitration awards in international commercial arbitration [Original title: Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 974-985

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32106

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Conclusion of an arbitration agreement by reference to another document in the context of recognition and enforcement of arbitration awards in international commercial arbitration [Original title: Zawarcie klauzuli arbitrażowej przez odesłanie do innego dokumentu w kontekście uznawania i wykonywania wyroków arbitrażowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 974-985

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32106

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32098

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32098

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Pacocha Monika

Piercing the Corporate Veil and Being Bound by an Arbitration Agreement [Original title: Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny]

PPH 2017, No. 6, p. 51-58

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31843

Pacocha Monika

Piercing the Corporate Veil and Being Bound by an Arbitration Agreement [Original title: Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny]

PPH 2017, No. 6, p. 51-58

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31843

Panfil Bartłomiej

Arbitration Agreement and the Consequences of a Side Intervention and of a Third Party Notice in Civil Proceedings [Original title: Umowa o arbitraż a skutki interwencji ubocznej i przypozwania w procesie cywilnym]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 951-960

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31866

Panfil Bartłomiej

Arbitration Agreement and the Consequences of a Side Intervention and of a Third Party Notice in Civil Proceedings [Original title: Umowa o arbitraż a skutki interwencji ubocznej i przypozwania w procesie cywilnym]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 951-960

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31866

Pankowska-Lier Beata

Arbitration Agreement in Trade [Original title: Umowa arbitrażowa w obrocie gospodarczym]

Warszawa 2004, pp. 47

Key issues: arbitration agreement

id: 30593

Paśnik Jerzy

Selected aspects of the organization and activity of the Arbitration Court for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

PPP 2020, No. 4, p. 23-35

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32014

Paśnik Jerzy

Selected aspects of the organization and activity of the Arbitration Court for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

PPP 2020, No. 4, p. 23-35

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32014

Pazdan Jadwiga

Authorisation to Enter into an Arbitration Agreement [Original title: Umocowanie do zawarcia umowy o arbitraż]

Zesz.Prawn.UKSW 2003, No. 2, p. 299-311

Key issues: arbitration agreement

id: 30300

Pazdan Jadwiga

Can an Agreement be Exempted From Law? [Original title: Czy można wyłączyć umowę spod prawa?]

PiP 2005, No. 10, p. 5-18

Key issues: arbitration agreement

id: 30515

Pazdan Maksymilian

Arbitration Agreement after the International Private Law Act of 2011 Entered into Force [Original title: Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 859-872

Key issues: arbitration agreement

id: 31464

Pazdan Maksymilian

Ineffectiveness or Invalidity of the Arbitration Clause in Polish Law [Original title: Bezskuteczność lub nieważność zapisu na sąd polubowny w prawie polskim]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 109-122

Key issues: arbitration agreement

id: 30148

Pazdan Maksymilian

Intertemporal Problems Relating to the Arbitration Agreement [Original title: Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 387-401

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31096

Pazdan Maksymilian

Law Applicable for Assessment of the Arbitration Clause [Original title: Prawo właściwe do oceny zapisu na sąd polubowny]

Rej. 2003, No. 10, p. 172-182

Key issues: arbitration agreement

id: 30304

Pazdan Maksymilian

The Interplay between the Law Applicable to the Arbitration Agreement and the Laws Governing Other Issues

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 205-214

Key issues: arbitration agreement

id: 31411

Pełczyński Michał

Arbitral Tribunal Decision on Its Own Competence [Original titlew: Orzekanie przez sąd polubowny o własnej kompetencji]

MoP 2015, No. 16, p. 849-857

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31467

Petrus-Schmidt Aleksandra

Arbitration Clause – Formal Requirements [Original title: Zapis na sąd polubowny - warunki formalne]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 185-187

Key issues: arbitration agreement

id: 30876

Pietkieiwcz Paweł

Arbitration Clause No Defence Against Court-Assisted Settlement Proceedings?

ICC Dispute Resolution Bulletin 2017, No. 2, p. 50-53

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31889

Pietkieiwcz Paweł

Arbitration Clause No Defence Against Court-Assisted Settlement Proceedings?

ICC Dispute Resolution Bulletin 2017, No. 2, p. 50-53

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31889

Pietkiewicz Paweł, Rutkowski Karol

Arbitration Clauses [Original title: Klauzule arbitrażowe]

MoP 2000, No. 2, p. 122-123

Key issues: arbitration agreement

id: 30308

Pinczewski Juliusz

Does an Arbitration Clause Discontinue the Run of the Limitation Period of a Receivable to be Pursued in Arbitration? [Original title: Czy zapis na sąd polubowny przerywa bieg przedawnienia wierzytelności, która ma być przed sądem polubownym dochodzona?]

PPC 1938, No. 1-2, p. 48-49

Key issues: arbitration agreement

id: 30091

Piwowarczyk Katarzyna

Arbitration Agreement in the Light of the Act of 28.7.2005 on the Amendment of the Act – Civil Procedure Code [Original title: Umowa o arbitraż w świetle ustawy z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego]

Pr.Sp. 2006, No. 6, p. 50-57

Key issues: arbitration agreement

id: 30523

Pobożniak Grzegorz, Sikora Paweł

The Admissibility of a European Account Preservation Order in the Event of an Arbitration Clause

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Arbitral Awards and Remedies, The Hague 2018, vol. VIII, p. 221-233

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31941

Pobożniak Grzegorz, Sikora Paweł

The Admissibility of a European Account Preservation Order in the Event of an Arbitration Clause

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Arbitral Awards and Remedies, The Hague 2018, vol. VIII, p. 221-233

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31941

Pobożniak Grzegorz, Ściborowski Krzysztof

Change of a Party to a Main Contract and the Scope of the Arbitration Clause [Original title: Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 5-11

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31915

Pobożniak Grzegorz, Ściborowski Krzysztof

Change of a Party to a Main Contract and the Scope of the Arbitration Clause [Original title: Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 5-11

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31915

Poczobut Jerzy

An Arbitration Agreement in the Polish Private International Law – with Comparative Comments [Original title: Umowa o arbitraż w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - z uwagami porównawczymi]

SPP 2013, No. 1, p. 9-34

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 31181

Poczobut Jerzy

Arbitration Agreement in the International Private Law Act of January 2007. Selected Key Issues [Original title: Umowa o arbitraż w projekcie ustawy ze stycznia 2007 r. – Prawo prywatne międzynarodowe. Wybrane zagadnienia węzłowe]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 151-168

Key issues: arbitration agreement

id: 30153

Poczobut Jerzy

Status of the Form of the Arbitration Agreement in the Polish Private International Law. Introduction to the Topic. [Original title: Status formy umowy o arbitraż w polskim prawie prywatnym miezynarodowym. Wprowadzenie do problematyki]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009, p. 477-502

Key issues: arbitration agreement

id: 30725

Pokryszka Katarzyna

New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration - Selected Issues

Pr. Nauk. UŚl 2009, vol. 1, p. 68-75

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30980

Popiołek Wojciech

About Consequences of the Principle of the Autonomy of the Arbitration Agreement [Original title: W sprawie niektórych konsekwencji zasady autonomii umowy o arbitraż]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 445-455

Key issues: arbitration agreement

id: 31097

Popiołek Wojciech

Resolution of Corporate Disputes in Arbitration under the Polish Law Currently in Force [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 47-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31850

Popiołek Wojciech

Resolution of Corporate Disputes in Arbitration under the Polish Law Currently in Force [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 47-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31850

Presser W.

From the Studies on the Institution of Arbitration Courts. I. Legal Substance and the Consequences of a Compromise [Original title: Ze studjów nad instytucją sądów polubownych. I. Istota prawna i skutki kompromisu.]

Nowa Palestra 1933, No. 4, p. 9-13

Key issues: arbitration agreement

id: 30092

Proksa Aleksander

Awards of the Court of Arbitration at the PCC - SA 128/08 [Original title: Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy KIG - SA 128/08]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 120-135

Key issues: arbitration agreement

id: 30884

Proksa Aleksander

Awards of the Court of Arbitration at the PCC – SA 67/2008, SA 115/08 [Original title: Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy KIG - SA 67/2008, SA 115/08]

Biul.Arb. 2010, No. 1, p. 102-117

Key issues: general works, arbitration agreement

id: 30813

Proksa Aleksander

From the Issues of the Form of the Arbitration Agreement [Original title: Z problematyki formy zapisu na sąd polubowny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 117-133

Key issues: arbitration agreement

id: 30902

Prusinowska Monika

Key Considerations for Drafting Effective Arbitration Agreements in the Context of Poland and China

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 143-151

Key issues: arbitrator, arbitration agreement

id: 31563

Radwański Zbigniew

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Agreement) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA, p. 203-205

Key issues: arbitration agreement

id: 30656

Rana Rashda

The Rise in the Use of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses Culminating in Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 530-565

Key issues: arbitration agreement

id: 31432

Reszczyk Katarzyna

Arbitration Agreement Governing Law. Thoughts in the Light of the New Regulation in the International Private Public Law Act dated 4 February 2011 [Original title: Prawo właściwe dla umowy o arbitraż. Rozważania na tle nowej regulacji ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r.]

[in:] J. Poczobut (ed.), Contemporary Challenges of International Private Public Law [Original title: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego], Warsaw 2013, p. 277-292

Key issues: arbitration agreement

id: 31254

Robenek Marcin

Dispute Board in the Dispute Resolution Model Provided for in the FIDIC Conditions of Contract – Optional or Obligatory Body? [Original title: Komisja Rozjemcza w modelu rozstrzygania sporów przewidzianym w Warunkach Kontraktowych FIDIC – organ fakultatywny czy obligatoryjny?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 12-25

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31578

Rodziewicz Piotr

Impact of Bankruptcy Declaration in Poland on Foreign Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe]

PPPM 2011, Vol. 8, p. 57-82

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31119

Romanowski Michał

Binding a Limited Liability Company with an Arbitration Clause Contained in the Articles of Association – Before and After Amendments to the Code of Civil Procedure [Original title: Związanie spółki z o.o. statutowym zapisem na sąd arbitrażowy – przed i po noweli kodeksu postępowania cywilnego]

PPH 2006, No. 3, p. 43-50

Key issues: arbitration agreement

id: 30526

Romanowski Michał

Binding Character of the Arbitration Clause in Case of Losing the Status of a Partner [Original title: Utrata statusu wspólnika a związanie zapisem na sąd arbitrażowy]

PPH 2006, No. 6, p. 53-57

Key issues: arbitration agreement

id: 30527

Romańczuk Henryk

Arbitration of Disputes between Consumers and Providers of Telecommunications Services [Original title: Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 493-509

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31100

Różalska-Kucal Agnieszka

Legal Character of the Arbitration Clause in Investment Treaties: Commentary to the Judgement of the Province Administrative Court in Warsaw dated 25 October 2012, IISAB/WA 252/12 [Original title: Charakter prawny klauzuli arbitrażowej w traktatach inwestycyjnych: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. IISAB/WA 252/12]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 67-74

Key issues: investment arbitration, arbitration agreement, arbitration award

id: 31252

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Ryszkowski Karol

Disputes arising from a company relationship in arbitration proceedings in the light of the amendment of the Civil Procedure Code [Original title: Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 89-96

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32063

Ryszkowski Karol

Disputes arising from a company relationship in arbitration proceedings in the light of the amendment of the Civil Procedure Code [Original title: Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 89-96

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32063

Rządkowski Michał

Arbitration agreement and non-signatories. A comparative perspective and Polish solutions

Transformacje Prawa Prywatnego 2018, No. 4, p. 23-85

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32048

Rządkowski Michał

Arbitration agreement and non-signatories. A comparative perspective and Polish solutions

Transformacje Prawa Prywatnego 2018, No. 4, p. 23-85

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32048

Sadowski Wojciech

The Influence of Insolvency Proceedings in Poland on Arbitration Proceedings Conducted Abroad: Comments Based on the Elektrim Case [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego w Polsce na postępowanie arbitrażowe prowadzone za granicą: uwagi na kanwie sprawy Elektrimu]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 5-20

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30840

Sadowski Wojciech, Wętrys Ewelina

The Arbitration Clause in an Underlying Contract and Non-Contractual Claims Arising in Connection with such Contract [Original title: Zapis na sąd polubowny w umowie głównej a roszczenia pozakontraktowe związane z tą umową]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 6-40

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31354

Sadrak Katarzyna

Arbitration Agreements and Actions for Antitrust Damages After the CDC Hydrogen Peroxide Judgment

YARS (Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies) 2017, No. 16

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31961

Sadrak Katarzyna

Arbitration Agreements and Actions for Antitrust Damages After the CDC Hydrogen Peroxide Judgment

YARS (Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies) 2017, No. 16

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31961

Samsel Ernest

Content of an Arbitration Agreement [Original title: Treść umowy arbitrażowej]

R.Pr. 2004, No. 5, p. 104-114

Key issues: arbitration agreement

id: 30326

Samsel Ernest

Expiration of an Arbitration Clause under the Polish Law [Original title: Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny w prawie polskim]

R.Pr. 2004, No. 1, p. 130-138

Key issues: arbitration agreement

id: 30327

Samsel Ernest

Form of an Arbitration Agreement [Original title: Forma umowy arbitrażowej]

R.Pr. 2005, No. 1, p. 84-92

Key issues: arbitration agreement

id: 30325

Sapota Anna

Choice of Law and the Form of Arbitration Agreement in the Polish Private International Law in the Context of Comparative Law [Original title: Wybór prawa i forma umowy o arbitraż w polskim prawie prywatnym międzynarodowym na tle prawno porównawczym

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 15-25

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31801

Sapota Anna

Choice of Law and the Form of Arbitration Agreement in the Polish Private International Law in the Context of Comparative Law [Original title: Wybór prawa i forma umowy o arbitraż w polskim prawie prywatnym międzynarodowym na tle prawno porównawczym

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 15-25

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31801

Sekuła-Leleno Małgorzata

Effectiveness of a Power of Attorney to Execute an Arbitration Agreement. Commentary on a Decision of the Supreme Court of 2 March 2017, V CSK 392/16 [Original title: Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.03.2017 r., V CSK 392/16]

Glosa 2017, No. 4, p. 62-70

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31911

Sekuła-Leleno Małgorzata

Effectiveness of a Power of Attorney to Execute an Arbitration Agreement. Commentary on a Decision of the Supreme Court of 2 March 2017, V CSK 392/16 [Original title: Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.03.2017 r., V CSK 392/16]

Glosa 2017, No. 4, p. 62-70

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31911

Siedlecki Władysław

Commentary on the Supreme Court Ruling of 27.6. 1960, 4 CR 874/59 (re: Observing the Written Form of the Arbitration Agreement and Transfer of the Agreement to a Party’s Legal Successor) [Original title: Glosa do orzeczenia SN z dnia 27.6. 1960, 4 CR 874/59 (dot. ważności zachowania formy pisemnej zapisu na sąd polubowny; przejścia zapisu na następcę prawnego strony)]

PiP 1961, No. 10, p. 651-654

Key issues: arbitration agreement

id: 30329

Siedlik Karolina

Legal Character of the Arbitration Agreement under German and Polish Law [Original title: Charakter prawny umowy arbitrażowej w prawie niemieckim i polskim]

PUG 2000, No. 2, MoP 2000, No. 10, p. 21-24, p. 669-672

Key issues: arbitration agreement

id: 30330

Siwik Robert

Arbitral tribunal – effective dispute resolution in Poland [Original title: Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen]

Osteuropa Recht 2008, No. 6, p. 377-384

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32065

Siwik Robert

Arbitral tribunal – effective dispute resolution in Poland [Original title: Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen]

Osteuropa Recht 2008, No. 6, p. 377-384

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32065

Siwik Robert

Arbitration Clause in Consumer Agreements – Conclusions Drawn from the Latest ETS Case Law [Original title: Zapis na sąd polubowny w umowach konsumenckich - wnioski z najnowszego orzecznictwa ETS]

PEP 2010, No. 3, p. 37-43

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 30794

Siwik Robert

International Arbitration in ETS Jurisdiction – C-185/07 Allianz SpA, Generali SpA v. West Tankers Inc. Case [Original title: Arbitraż międzynarodowy w jurysdykcji ETS - Sprawa C-185/07 Allianz SpA, Generali SpA v. West Tankers Inc.]

PEP 2009, No. 7-8

Key issues: general works, arbitration agreement

id: 30795

Siwik Robert

Law Governing the Arbitration Agreement in International and Domestic Commercial Arbitration [Original title: Prawo właściwe dla umowy o arbitraż w międzynarodowym i krajowym arbitrażu handlowym]

PEP 2010, No. 10, p. 51-55

Key issues: arbitration agreement

id: 30887

Siwik Robert

The Specificity of Arbitration Clauses Applied in Agreements on Supporting and Mutual Protection of Investments [Original title: Specyfika klauzul arbitrażowych stosowanych w umowach dotyczących popierania i wzajemnej ochrony inwestycji]

[in:] P. Sosnowski, A. Garnuszek (eds.), Role of Tribunals and Doctrine in International Law [Rola trybunałów i doktryny w prawie międzynarodowym], Warszawa 2011, p. 178-195

Key issues: investment arbitration, arbitration agreement

id: 31125

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Skoczylas Józef Jan

Legal Character of the Arbitration Clause and the Autonomy of the Legal Regulation of Arbitration (after the 2005 Amendment) [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny a autonomia regulacji prawnej arbitrażu (po nowelizacji z 2005 roku)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 134-147

Key issues: arbitration agreement

id: 30903

Skoczyński Tomasz

Change of the Manner of Resolution of Disputes Arising in Connection with Performance of Public Procurement Contracts [Original title: Zmiana sposobu rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego]

Konsultant 2014, No. 36, p. 5-7

Key issues: arbitration agreement

id: 31325

Skowrońska - Bocian Ewa

Case Law in Commercial Matters. Supreme Court. Arbitration [Original title: Orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Sąd Najwyższy. Sądownictwo polubowne]

PUG 2000, No. 11, p. 26-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration award

id: 30658

Skowrońska - Bocian Ewa

Judicial Decisions in Commercial Cases. The Supreme Court. Arbitration Agreement [Original title: Orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Sąd Najwyższy. Zapis na sąd polubowny]

PUG 2002, No. 2, p. 29-30

Key issues: arbitration agreement

id: 30659

Sołtys Bogusław

Arbitration Clause in Company Law [Original title: Zapis na sąd polubowny w prawie spółek]

[in:] Józef Frąckowiak (ed.), Commercial Companies Code After Five Years [Kodeks spółek handlowych po pięciu latach], Wrocław 2006, p. 201-213

Key issues: arbitration agreement

id: 30434

Sołtys Bogusław

Entering into an Arbitration Agreement in an Electronic Form [Original title: Zawarcie umowy o arbitraż w formie elektronicznej]

[in:] Jacek Gołaczyński (red.), Electronic Agreements Law [Prawo umów elektronicznych], Kraków 2006, p. 125-141

Key issues: arbitration agreement

id: 30435

Sołtys Bogusław

Forms of the Arbitration Agreement [Original title: Forma umowy o arbitraż]

[in:] Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar (ed.), Europeization of Private Law vol. 2 [Europeizacja prawa prywatnego t.2], Warszawa 2008, p. 407-418

Key issues: arbitration agreement

id: 30160

Sołtysiński Stanisław

Binding Members of Groups of Companies, Their Shareholders and Stakeholder by the Agreements to Arbitrate and Arbitral Awards [Original title: Związanie zapisem na sąd polubowny i orzeczeniem arbitrażowym członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy]

PPPM 2012, No. 11, p. 9-28

Key issues: arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award

id: 31198

Stawecki Tomasz

The Governing Law - General Principles of Law. A Commentary [Original title: Prawo właściwe – zasady ogólne prawa. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 113-127

Key issues: arbitration agreement, arbitration award

id: 31361

Stefanicki Robert

Arbitration Court Exclusive Jurisdiction Clause (in the Light of Article 3 of Directive 93/13/EEC)(Original title: Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG)]

Glosa 2014, No. 3, p. 26-33

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31293

Stenko Piotr

Commencement of Insolvency Proceedings of a Party to Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration. Remarks Pertaining to the EIR {Original title: Ogłoszenie upadłości strony zapisu na sąd polubowny w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Uwagi na tle europejskiego rozporządzenia upadłościowego]

PPC 2012, No. 2, p. 269-291

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31053

Strugała Radosław

Impact of the Merger Clause on the Arbitration Agreement [Original title: Wpływ klauzuli integralności (merger) na zapis na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 35-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31834

Strugała Radosław

Impact of the Merger Clause on the Arbitration Agreement [Original title: Wpływ klauzuli integralności (merger) na zapis na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 35-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31834

Suliński Grzegorz

Binding a Member of Company Authorities with an Arbitration Clause Included in the Company’s Articles of Association [Original title: Związanie członka organu spółki zapisem na sąd arbitrażowy zawartym w umowie (statucie) spółki]

PPH 2015, No. 6, p. 29-36

Key issues: arbitration agreement

id: 31369

Surma Aleksandra

Alternative Resolution of Disputes Involving Developers in the Light of the Regulations of the Restructuring Law [Original title: Polubowne rozwiązywanie sporów z udziałem deweloperów w świetle regulacji ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne]

Rej. 2015, No. 10, p. 96-106

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31498

Surma Aleksandra

Piercing the Corporate Veil as an Institution Allowing Extension of an Arbitration Agreement [Original title: Piercing the corporate veil jako instytucja umożliwiająca rozszerzenie zapisu na sąd polubowny]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 526-553

Key issues: arbitration agreement

id: 31230

Surma Aleksandra

The Impact of Bankruptcy Declaration on Arbitration Proceedings in the Light of the Restructuring Law Act [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie arbitrażowe w świetle ustawy – Prawo restrukturyzacyjne]

MoP 2016, No. 9, p. 469-475

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31570

Surma-Buczek Aleksandra

The Form of the Arbitration Agreement – Comparative Analysis [Original title: Forma zapisu na sąd polubowny - analiza prawnoporównawcza]

Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, No. 30, p. 91-103

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32070

Surma-Buczek Aleksandra

The Form of the Arbitration Agreement – Comparative Analysis [Original title: Forma zapisu na sąd polubowny - analiza prawnoporównawcza]

Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, No. 30, p. 91-103

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32070

Szafran Dominika

Recognition and Enforcement of Judgments Issued in the Proceeding Concerning Investment Disputes [Original title: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń kończących postępowanie w sprawach dotyczących sporów inwestycyjnych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 10, s. 120-132

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32030

Szafran Dominika

Recognition and Enforcement of Judgments Issued in the Proceeding Concerning Investment Disputes [Original title: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń kończących postępowanie w sprawach dotyczących sporów inwestycyjnych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 10, s. 120-132

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32030

Szczekala-Liharewska Justyna

Arbitrability of Disputes Resulting from Relations between Banks and their Individual Clients (consumers) in selected jurisdictions[Original title: Zdatność arbitrażowa sporów wynikających ze stosunków pomiędzy bankami a ich klientami indywidualnymi (konsumentami) w wybranych jurysdykcjach]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 37-46

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31249

Szczepanik Arkadiusz

Legal Effects of the Arbitration Clause [Original title: Skutki prawne zapisu na sąd polubowny]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 231-325

Key issues: arbitration agreement

id: 30964

Szczudlik Katarzyna Barbara

Lack of funding for conducting of arbitration proceedings and unenforceability (ineffectiveness) and invalidation of an arbitration agreement [Original title: Brak środków na prowadzenie postępowania przed sądem polubownym a niewykonalność (bezskuteczność) i utrata mocy zapisu na sąd polubowny]

SPP 2016, No. 1, p. 50-54, [The views presented in this article shall be attributed only to the author of this article and they are not necessarily the views of any institutions and organizations with which the author cooperates.]

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32015

Szczudlik Katarzyna Barbara

Lack of funding for conducting of arbitration proceedings and unenforceability (ineffectiveness) and invalidation of an arbitration agreement [Original title: Brak środków na prowadzenie postępowania przed sądem polubownym a niewykonalność (bezskuteczność) i utrata mocy zapisu na sąd polubowny]

SPP 2016, No. 1, p. 50-54, [The views presented in this article shall be attributed only to the author of this article and they are not necessarily the views of any institutions and organizations with which the author cooperates.]

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32015

Szczudlik Katarzyna Barbara

Mass Claims Under ICSID

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2014, No. 2, p. 70-102

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32074

Szczudlik Katarzyna Barbara

Mass Claims Under ICSID

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2014, No. 2, p. 70-102

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32074

Szczurowski Tomasz

Introducing an Arbitration Clause to Articles of Association [Original title: Wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do umowy (statutu) spółki handlowej]

PPH 2014, No. 1, p. 13-18

Key issues: arbitration agreement

id: 31241

Szlęzak Andrzej, Tujakowska Anna

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal – in the light of case law of the Polish Supreme Court, the doctrine and in the perspective comparative law [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 942-973

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32113

Szlęzak Andrzej, Tujakowska Anna

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal – in the light of case law of the Polish Supreme Court, the doctrine and in the perspective comparative law [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 942-973

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32113

Sznajder-Peroń Katarzyna

Interface Between State Court and Arbitration Proceedings – Remarks in the Light of European Procedural Regulations [Original title: Kolizja postępowań przed sądem państwowym i polubownym - uwagi na tle europejskich uregulowań procesowych]

PPPM 2012, Vol. 10, p. 49-70

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31182

Szostak Katarzyna

Arbitration Clause in the Light of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)[Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 47-59

Key issues: arbitration agreement

id: 31250

Szpara Justyna

How Is an Insurer Bound by an Arbitration Clause Made by the Insured? [Original title: O związaniu ubezpieczyciela zapisem na sąd polubowny zawartym przez ubezpieczającego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 545-552

Key issues: arbitration agreement

id: 31103

Szpara Justyna

Multiparty Arbitration in Poland: Direct Liability of Employer vis-à-vis Subcontractor and Its Consequences in Arbitration

[in:] Construction Arbitration in Central and Eastern Europe, 2020, p. 189-203

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31996

Szpara Justyna

Multiparty Arbitration in Poland: Direct Liability of Employer vis-à-vis Subcontractor and Its Consequences in Arbitration

[in:] Construction Arbitration in Central and Eastern Europe, 2020, p. 189-203

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31996

Szumański Andrzej

Amendments to the Polish Arbitration Law in the Area of Arbitration of Corporate Disputes [Original title: Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego]

PPH 2020, No. 7, p. 5-17

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32085

Szumański Andrzej

Amendments to the Polish Arbitration Law in the Area of Arbitration of Corporate Disputes [Original title: Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego]

PPH 2020, No. 7, p. 5-17

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32085

Szumański Andrzej

Arbitration Clause in Case of Challenging a Commercial Company’s Assembly Resolution [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawie zaskarżania uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej]

[in:] Władysław Czapliński (ed.), Law in the 21st Century. A Commemorative Book for the 50th Anniversary of the Institute of Legal Studies at the Polish Academy of Sciences [Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN], Warszawa 2006, p. 886-903

Key issues: arbitration agreement

id: 30436

Szumański Andrzej

Implied Conclusion of the Arbitration Agreement [Original title: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny]

PPPM 2012, Vol. 11, p. 29-51

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31199

Szumański Andrzej

Influence of a Company’s Participation in a Group of Companies on the Binding Character of an Arbitration Clause Stipulated by Another Company from the Group [Original title: Wpływ uczestnictwa spółki kapitałowej w grupie spółek na związanie zapisem na sąd polubowny dokonanym przez inną spółkę z grupy]

PPH 2008, No. 5, p. 44-58

Key issues: arbitration agreement

id: 30345

Szumański Andrzej

Personal Scope of the Arbitration Agreement in a Dispute Resulting from a Commercial Company Relationship with Particular Consideration of a Dispute Resulting from the Disposal of the Rights Attached to Shares [Original title: Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny w sporze ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporu powstałego na tle rozporządzenia prawami udziałowymi]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 227-244

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30791

Szumański Andrzej

Possible Impact of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules on the Polish Arbitration Law (Selected Issues) [Original title: Możliwy wpływ regulaminu arbitrażowego UNCITRAL w wersji z roku 2010 na polskie prawo arbitrażowe (zagadnienia wybrane)]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1871-1897

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31027

Szumański Andrzej

The Content and the Form of an Arbitration Clause Relating to Corporate Disputes [Original title: Treść i forma zapisu na sąd polubowny w sporach korporacyjnych]

Monitor Prawa Handlowego 2014, No. 2, p. 7-21

Key issues: arbitration agreement

id: 31321

Szumański Andrzej

The Issue of Admissibility of Modifications to the Contents of a Contract in the Arbitration Awards in the Light of Polish Law [Original title: Problem dopuszczalności modyfikacji treści umowy w wyroku sądu arbitrażowego w świetle prawa polskiego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 321-332

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30918

Szymczak Paweł

A Consumer Before an Arbitration Court [Original title: Konsument przed sądem polubownym]

ZNAE Series 1, 1998, No. 263, p. 151-168

Key issues: general works, arbitration agreement

id: 30351

Śledzikowski Marcin

A Member of the Management Board Being Bound by An Arbitration Agreement in a Proceeding for Redress of Damage Based on Article 293 of the Commercial Companies Code [Original title: Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 46-53

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31937

Śledzikowski Marcin

A Member of the Management Board Being Bound by An Arbitration Agreement in a Proceeding for Redress of Damage Based on Article 293 of the Commercial Companies Code [Original title: Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 46-53

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31937

Śledzikowski Marcin

Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Matters within the Jurisdiction of the Registry Court [Original title: Kognicja sądu polubownego w sprawach należących do właściwości sądu rejestrowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 81-91

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31571

Śledziński Janusz

On the legal consequences of setting aside of an arbitration award by a national court [Original title: O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego]

Pal. 1969, No. 5, p. 47-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32093

Śledziński Janusz

On the legal consequences of setting aside of an arbitration award by a national court [Original title: O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego]

Pal. 1969, No. 5, p. 47-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32093

Świątkowski Marek

Application of MFN Clause to Dispute Resolution Provisions of Investment Treaties [Original title: Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN]

PPH 2013, No. 12, p. 30-36

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31191

T. H.

Does an Arbitration Clause in a Charter Agreement Cover also a Dispute Between the Parties to this Agreement Concerning a Shipment Transported on the Basis of a Bill of Lading which Does not Contain an Arbitration Clause? (President of India vs Metcalf Shipping Co. Ltd - 1969, 1 Lloyds Report 32) [Original title: Czy klauzula arbitrażowa zamieszczona w umowie czarterowej, obejmuje również wynikły między stronami tej umowy spór dotyczący ładunku przewożonego na podstawie konosamentu, w którym nie zamieszczono klauzuli arbitrażowej? (Sprawa The President of India przeciwko Metcalf Shipping Co. Ltd - 1969, 1 Lloyds Rep. 32)]

PHZ 1970, No. 25, p. 123-127

Key issues: arbitration agreement

id: 30625

Taborowski Maciej

Commentary on the European Court of Justice Judgement of 6.10.2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueir [Original title: Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6 października 2009 r., C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL p. Cristinie Rodríguez Nogueira]

LEX/el. 2015

Key issues: arbitration agreement

id: 31512

Tofel Marcin

News and Case Law: Arbitration Agreement Concerning a Bill of Exchange Dispute [Original title: Aktualności i orzecznictwo: Zapis sporu wekslowego na sąd polubowny]

Pr.Sp. 2011, No. 7, p. 2-5

Key issues: arbitration agreement

id: 31006

Tofel Marcin

News and Case Law: Binding a Management Board Member with an Arbitration Clause Included in Articles of Association of a Limited Liability Company [Original title: Aktualności i orzecznictwo: Związanie członka zarządu klauzulą arbitrażową zawartą w umowie spółki z o.o.]

Pr.Sp. 2010, No. 11, p. 7-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31008

Tomaszewski Maciej

2010 UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL 2010]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 5-15

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30945

Tomaszewski Maciej

Arbitration Agreement. Basic Legal Issues [Original title: Umowa o arbitraż. Podstawowe problemy prawne]

PUG 1994, No. 1, p. 13-18

Key issues: arbitration agreement

id: 30358

Tomaszewski Maciej

Arbitration Agreement [Original title: Umowa o arbitraż]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 7 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 7], Warszawa 2015, p. 311-405

Key issues: arbitration agreement

id: 31481

Tomaszewski Maciej

Arbitration Agreement [Original title: Umowa o arbitraż]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 7 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 7], Warszawa 2009, p. 259-355

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30783

Tomaszewski Maciej

Arbitration Clauses in Foreign Non-Public Trade Sector Contracts [Original title: Klauzule arbitrażowe w kontraktach handlu zagranicznego sektora nieuspołecznionego]

Handel Zagraniczny 1984, No. 2, p. 22-24

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 30546

Tomaszewski Maciej

On Challenging Corporate Resolutions in the Arbitration Court – de lege ferenda [Original title: O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego - de lege ferenda]

PS 2012, No. 4, p. 22-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31055

Topór Marek

Multistage Arbitration Clause as a Method of Resolution of Disputes in the Construction Sector in the Light of FIDIC Conditions of Contract [Original title: Wielostopniowa klauzula arbitrażowa jako sposób rozstrzygania sporów w sektorze budowlanym w świetle warunków kontraktowych FIDIC]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 577-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31232

Topór Marek

The Influence of Joint Participation in Proceedings on the Arbitration Clause. Commentary on Supreme Court Resolution of 24 February 2005, III CZP 86/04 [Original title: Wpływ współuczestnictwa procesowego na zapis na sąd polubowny – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.02.2005r., III CZP 86/04]

Glosa 2019, No. 1, p. 33-40

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31964

Topór Marek

The Influence of Joint Participation in Proceedings on the Arbitration Clause. Commentary on Supreme Court Resolution of 24 February 2005, III CZP 86/04 [Original title: Wpływ współuczestnictwa procesowego na zapis na sąd polubowny – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.02.2005r., III CZP 86/04]

Glosa 2019, No. 1, p. 33-40

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31964

Topór Marek

The Issue of Legal Consequences of Failure to Execute Pre-Arbitration Stages of the FIDIC Multi-Stage Arbitration Clause [Original title: Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC]

PPH 2016, No. 11, p. 17-26

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31805

Topór Marek

The Issue of Legal Consequences of Failure to Execute Pre-Arbitration Stages of the FIDIC Multi-Stage Arbitration Clause [Original title: Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC]

PPH 2016, No. 11, p. 17-26

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31805

Tynel Andrzej

On Arbitration Clauses in Privatisation Agreements [Original title: W sprawie klauzul arbitrażowych w umowach prywatyzacyjnych]

Kontrola Państwowa 1997, No. 2, p. 130-135

Key issues: arbitration agreement

id: 30550

Uliasz Roman

Arbitration Agreement Incapable of Being Performed [Original title: Niewykonalność zapisu na sąd polubowny]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 37-45

Key issues: arbitration agreement

id: 31382

Uliasz Roman

Challenging Resolutions of Assemblies of Commercial Companies to an Arbitration Court [Original title: Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przed sądem arbitrażowym]

PEP 2006, No. 10, p. 55-59

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30798

Wach Andrzej

Arbitration Clause by Reference [Original title: Klauzula arbitrażowa przez odesłanie]

PS 2005, No. 1, p. 60-70

Key issues: arbitration agreement

id: 30373

Wach Andrzej

Institutional basis of deciding in the obligatory arbitration [Original title: Instytucjonalna podstawa orzekania w ramach arbitrażu przymusowego]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32069

Wach Andrzej

Institutional basis of deciding in the obligatory arbitration [Original title: Instytucjonalna podstawa orzekania w ramach arbitrażu przymusowego]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32069

Wach Andrzej, Wach Małgorzata

Arbitration Clause by Reference in Sport Disputes [Original title: Klauzula arbitrażowa przez odesłanie w sprawach sportowych]

in:] M. Modrzejewska (ed.), 21st Century Commercial Law. Time of Stabilisation, Evolution or Revolution. A Commemorative Volume for Prof. Józef Okolski [Original title: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego], Warszawa 2010, p. 1177-1193

Key issues: arbitration agreement

id: 30956

Weitz Karol

Binding an Enforcing Creditor with the Arbitration Clause Concluded Between an Enforced Debtor and a Debtor of the Attached Claim [Original title: Związanie wierzyciela egzekwującego zapisem na sąd polubowny zawartym między dłużnikiem egzekwowanym a dłużnikiem zajętej wierzytelności]

Pal. 2011, No. 7-8, p. 107-110

Key issues: arbitration agreement

id: 31009

Weitz Karol

Legal Succession of the Subject of Dispute in the Course of Arbitration Proceedings [Original title: Następstwo prawne w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym]

PPPM 2012, No. 11, p. 53-70

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31243

Weitz Karol

Objective scope of arbitration agreements in Polish arbitration law [Original title: Die subjektive Reichweite von Schiedsvereinbarungen im polnischen Schiedsrecht]

Osteuropa Recht 2013, No. 2, p. 172-183

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32067

Weitz Karol

Objective scope of arbitration agreements in Polish arbitration law [Original title: Die subjektive Reichweite von Schiedsvereinbarungen im polnischen Schiedsrecht]

Osteuropa Recht 2013, No. 2, p. 172-183

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32067

Weitz Karol

Shall the Arbitration Clause Signed by a Particular Partnership Be Binding for Its Partners? [Original title: Czy zapis na sąd polubowny zawarty przez spółkę jawną wiąże jej wspólników?]

Pal. 2011, No. 11-12, p. 99-103

Key issues: arbitration agreement

id: 31017

Weitz Karol

Withdrawing the Charge of Arbitration Clause [Original title: Cofnięcie zarzutu zapisu na sąd polubowny]

Pal. 2009, No. 9-10, p. 231-234

Key issues: arbitration agreement

id: 30680

Welser Irene

Pitfalls of Competence

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Arbitration Yearbook 2007, Vienna 2007, p. 3-28

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31298

Więzowska-Czepiel Beata

Form of Agreement Terminating Arbitration Agreement [Original title: Forma umowy rozwiązującej zapis na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 3 (31), p. 91-103

Key issues: arbitration agreement

id: 31497

Więzowska-Czepiel Beata

New Arbitration Regulations in Disputes Resulting from Contracts Concluded with a Consumer [Original title: Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument]

PPH 2017, No. 3, p. 43-49

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31827

Więzowska-Czepiel Beata

New Arbitration Regulations in Disputes Resulting from Contracts Concluded with a Consumer [Original title: Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument]

PPH 2017, No. 3, p. 43-49

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31827

Wiśniewski Andrzej W.

Capacity to be a Party to an Arbitration Proceeding and Arbitrability [Original title: Zdolność i zdatność arbitrażowa]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 6 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 6], Warszawa 2015, p. 277-309

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31480

Wiśniewski Andrzej W.

Capacity to be a Party to Arbitration Proceedings and Arbitrability [Original title: Zdolność i zdatność arbitrażowa]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 6 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 6], Warszawa 2009, p. 223-257

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30788

Wiśniewski Andrzej W.

Consequences of Engaging in a Dispute before the Arbitration Court Abroad Despite the Lack of an Effective Arbitration Agreement. A Commentary to the Supreme Court Decision of 13 September 2012, file no. V CSK 323/11 [Original title: Skutki wdania się w spór przed arbitrażem za granicą pomimo braku skutecznej umowy o arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2012 r., V CSK 323/11]

PPC 2013, No. 4, p. 571-582

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31184

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Wiśniewski Andrzej W.

Nadużycie prawa podmiotowego jako podstawa rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo [Original title: Abuse of Rights as the Basis for the Extension of an Arbitration Agreement to Associated Companies]

PPPM 2013, No. 13, p. 9-18

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31303

Wiśniewski Andrzej W.

Parties Equality Principle in the Arbitration Clause and in the Adjudication Tribunal Appointment Procedure: Article 1161 § 2 and Article 1169 § 3 of the Civil Procedure Code [Original title: Zasada równości stron w umowie o arbitraż oraz w procesie powoływania zespołu orzekającego: art. 1161 § 2 oraz art. 1169 § 3 k.p.c.

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 333-346

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30923

Wiśniewski Andrzej W.

Regulation of the Arbitration Agreement in the International Private Law Act and the Issue of a Foreign Factor in Private International Law [Original title: Regulacja umowy o arbitraż w ustawie p.p.m. a problem elementu obcego w prawie prywatnym międzynarodowym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 401-417

Key issues: arbitration agreement

id: 31535

Wiśniewski Andrzej W.

The Autonomy of the Parties to an Arbitration Agreement under Poland's New Private International Law [Original title: Autonomia stron umowy o arbitraż w świetle nowego prawa prywatnego międzynarodowego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 665-687

Key issues: arbitration agreement

id: 31111

Wojas Jakub

The Institution of Arbitration in the Country of Cherry Blossoms [Original title: Instytucja arbitrażu w Kraju Kwitnącej Wiśni]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 624-644

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31234

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30989

Wrześniewski Paweł

Legal Nature of an Arbitration Agreement [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Warszawa 2011, pp. 138

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31004

Wusatowski Zygmunt

Silent Termination of the Arbitration Clause [Original title: Milczące rozwiązanie zapisu na sąd polubowny.]

Głos Adwokatów 1931, No. 7-8, p. 186-187

Key issues: arbitration agreement

id: 30582

Wysok Violetta

A Few Remarks on the New ICC Rules of Arbitration in Force from 1 January 2012 [Original title: Kilka uwag o nowym Regulaminie Arbitrażowym ICC obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 688-697

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31112

Zachariasiewicz Maciej

A Few Reflections Regarding the Possibility of Development of Class Arbitration in Poland [Original title: Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 51-77

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31275

Zachariasiewicz Maciej

Arbitration Clause Separability Principle – Is it Really Subject to Limitations? [Original title: Zasada niezależności klauzuli arbitrażowej – czy rzeczywiście podlega ograniczeniom?]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement

id: 30385

Zachariasiewicz Maciej

Autonomous Character of the Arbitration Clause in International Commercial Arbitration [Original title: Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

PPPM 2007, vol. 1, p. 85-113

Key issues: arbitration agreement

id: 30571

Zachariasiewicz Maciej

Non-Applicability of the Arbitration Clause under Article 238 EC with Regards to Shareholders of a Company Being a Party to an Agreement Containing Such Clause – Commentary on the Order of the Court of First Instance of 15 February 2006 − Commission v TRENDS, Kontaratos, Tillis and Others [Original title: Brak związania klauzulą arbitrażową z art. 238 TWE wspólników spółki będącej stroną umowy zawierającej tę klauzulę - glosa do postanowienia Sądu Pierwszej Instancji z 15.2.2006 r. w sprawie T-448/04 Komisja przeciwko TRENDS, Kontaratos, Tillis i in.]

EPS 2007, No. 4, p. 53-56

Key issues: arbitration agreement

id: 30572

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

Lack of Interruption of Running of the Limitation Period in Case the Statement of Claim is Brought before an Arbitration or State Forum, which Has No Jurisdiction to Hear the Dispute [Original title: Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe]

PS 2015, No. 4, p. 79-105

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31372

Zębala Jacek

Legal and Deontological Consequences of Confidentiality Breach in the Course of an Arbitration Proceeding [Original title: Prawne i deontologiczne skutki naruszenia poufności w toku postępowania przed sądem polubownym]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 669-696

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31236

Ziemblicki Bartosz

Going Online - Is the World Ready to Replace Litigation with Online Dispute Resolution Mechanisms?

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2015, No. 2, s. 40-51

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32073

Ziemblicki Bartosz

Going Online - Is the World Ready to Replace Litigation with Online Dispute Resolution Mechanisms?

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2015, No. 2, s. 40-51

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32073

Ziemblicki Bartosz

International and European Determinants of Electronic Arbitration [Original title: Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego]

Przegląd Prawa i Administracji 2015, Vol. 103, p. 289-299

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32032

Ziemblicki Bartosz

International and European Determinants of Electronic Arbitration [Original title: Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego]

Przegląd Prawa i Administracji 2015, Vol. 103, p. 289-299

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32032

Zoll Fryderyk

Autonomy of the Arbitration Agreement [Original title: Autonomia zapisu na sąd polubowny]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 48-55

Key issues: arbitration agreement

id: 30681

Zrałek Jacek

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31919

Zrałek Jacek

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31919

Żywicki Władysław, Zygucki Jakub

The Problem of Pathological Arbitration Clauses in the Light of the New York Convention [Original title: Problem patologicznych klauzuli arbitrażowych w świetle przepisów Konwencji Nowojorskiej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 697-709

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 31237

Żmij Grzegorz

Arbitration Agreement

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 85-171

Key issues: arbitration agreement

id: 31447

Żmij Grzegorz

Keeping Silent and the Arbitration Agreement in International Trade – a Look from the Polish Perspective [Original title: Milczenie a zapis na sąd polubowny w międzynarodowym obrocie handlowym – spojrzenie z polskiej perspektywy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 747-756

Key issues: arbitration agreement

id: 31548

Żmij Grzegorz

Zapis na sąd polubowny [Original title: Arbitration Agreement]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 82-160

Key issues: arbitration agreement

id: 31454

scroll up