polish

key issues

settlement before arbitral tribunal | bibliography

print back

Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Błaszczak Łukasz

Arbitration Award in Civil Proceedings [Original title: Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym]

Warszawa 2010, pp. 505

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30886

Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Brzeszczyńska Stella

Tax Consequences of a Settlement Entered into Before an Arbitration Court [Original title: Skutki podatkowe ugody zawartej przed sądem polubownym]

Doradztwo Podatkowe 1999, No. 2, p. 15-16

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30461

Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitrator, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 30952

Diehl Monika, Jędrzejczyk Dominika

Settlement in arbitration proceedings – practical aspects [Original title: Ugoda w postępowaniu arbitrażowym - praktyczne aspekty]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 73-80

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 32157

Franusz Anna

Settlement in Mediation and Arbitration Proceedings [Original title: Ugoda w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 205-222

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30694

Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Goettel Aleksy

Settlements Entered into in Arbitration and Mediation Proceedings as the Object of Taxation with the Tax on Civil-Law Transactions [Original title: Ugody zawierane w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 125-133

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30121

Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Award, Rules of Rendering an Award and Other Ways to Terminate an Arbitration Proceeding [Original title: Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 10 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 10], Warszawa 2015, p. 595-623

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31484

Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30076

Klementowski Marian Lech

Arbitration in the Zamoyski Family Fee Tail in the light of Basil Rudomicz’s 1656-1672 diary [Original title: Postępowanie przed sądami polubownymi w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazylego Rudomicza z lat 1656-1672]

Rejent 1998, No. 7-8, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32040

Klementowski Marian Lech

Arbitration in the Zamoyski Family Fee Tail in the light of Basil Rudomicz’s 1656-1672 diary [Original title: Postępowanie przed sądami polubownymi w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazylego Rudomicza z lat 1656-1672]

Rejent 1998, No. 7-8, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32040

Krużewski Bartosz

Arbitral Award

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 101-110

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31040

Lapierre Jerzy

Conciliation Proceedings and Settlement under New Provisions on Arbitration [Original title: Postępowanie pojednawcze i ugoda według nowych przepisów o postępowaniu arbitrażowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. Book in Memory of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 347-360

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30423

Lapierre Jerzy

La conciliation et la transaction judiciaire et la transaction judiciaire dans le procés polonais

[in:] Mieczysław Sawczuk (ed.), Unity of civil procedural law and its national divergences. Conference materials, Lublin 22-25.8.1993 [Unity of civil procedural law and its national divergences. Materiały konferencyjne, Lublin 22-25.8.1993, Lublin 1994], Lublin 1994, p. 189-194

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30136

Lapierre Jerzy

The Issue of Settlement in Civil Proceedings [Original title: Z problematyki ugody w procesie cywilnym]

[in:] Mieczysław Sawczuk (ed.), Uniformity of Civil Court Law and Its National Divergences [Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe], Lublin 1997, p. 285-294

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30135

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Morek Rafał

Arbitration Award Issued on the Basis of A Settlement Between the Parties. An Outline of the Topic [Original title: Wyrok sądu polubownego wydany na podstawie ugody stron. Zarys problematyki]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), On the Issues of Rulings [Wokół problematyki orzeczeń], Toruń 2007, p. 145-162

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30688

Morek Rafał

Resolution of disputes by the Arbitral Tribunal in the light of applicable law [Original title: Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa]

Konsultant 2014, No. 34-35, p. 3-6

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32172

Morek Rafał

Settlement Recorded in the Form of an Arbitration Award on Agreed Terms: in the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce and International Practice [Original title: Nadanie ugodzie stron formy wyroku arbitrażowego przez zespół orzekający (trybunał arbitrażowy) w regulaminach KIG, ICC i praktyce międzynarodowej

Biul. Arb. 2007, No. 4, p. 79-100

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30831

Morek Rafał, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Naworski Jerzy P.

Out-of-Court Settlement – Selected Issues [Original title: Ugoda pozasądowa – zagadnienia wybrane]

PPH 2005, No. 4, p. 15-21

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30288

Nowaczyk Piotr, Syp Szymon

Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

iKAR 2013, No. 5, p. 129-132

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31187

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Pasko Karolina, Zarówna Agnieszka

Rendering an Award under Polish Arbitration Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 71-87

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31559

Pasko Karolina, Zarówna Agnieszka

Specificity of an Arbitral Award [Original title: Specyfika wyroku sądu polubownego]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 112-125

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31330

Pokryszka Katarzyna

New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration - Selected Issues

Pr. Nauk. UŚl 2009, vol. 1, p. 68-75

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30980

Romańczuk Henryk

Arbitration of Disputes between Consumers and Providers of Telecommunications Services [Original title: Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 493-509

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31100

Skąpski Zygmunt

On the Binding Force of the Arbitration Agreement for an Assignee of the Parties [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonariusza stron]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 41-47

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30100

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Sławicki Piotr

Service of enforcement titles arising in mediation and arbitration proceedings [Original title: Doręczenia tytułów wykonawczych powstałych w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2021, No. 4, p. 23-31

Key issues: settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32250

Szumański Andrzej

Amendments to the Polish Arbitration Law in the Area of Arbitration of Corporate Disputes [Original title: Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego]

PPH 2020, No. 7, p. 5-17

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32085

Szumański Andrzej

Amendments to the Polish Arbitration Law in the Area of Arbitration of Corporate Disputes [Original title: Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego]

PPH 2020, No. 7, p. 5-17

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32085

Tomaszewski Maciej

Settlement Agreement in Arbitral Proceedings - Practical Aspects [Original title: Ugoda w postępowaniu przed sądem polubownym - aspekty praktyczne]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 595-612

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 31107

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

scroll up