polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Borysowska Barbara, Frącz Michał

Characteristics of Permanent Arbitration Courts for Consumers [Original title: Charakterystyka stałych polubownych sądów konsumenckich]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 194-206

Key issues: general works

id: 31396

Bosak Maria

Arbitration in Collective Labor Law [Original title: Arbitraż w zbiorowym prawie pracy]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 124-132

Key issues: general works

id: 31390

Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: arbitration award, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Bredow Jens

Arbitrating Shareholder Resolution Disputes in Germany: The New DIS-Suplementary Rules for Corporate Law Disputes ('DIS-SRCoLD')

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 469-502

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30931

Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement

id: 30203

Brol Jan

Barriers for Alternative Dispute Resolution in Civil Cases. Arbitration [Original title: Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)]

[in:] Elżbieta Holewińska-Łapińska (ed.), Law in Action. 6. Civil Cases. [Prawo w działaniu. 6. Sprawy cywilne], Warszawa 2008, p. 54-79

Key issues: general works

id: 30104

Broniewicz Witold

Chapter IV. Arbitration [Original title: Dział IV. Sąd polubowny]

[in:] Witold Broniewicz, Outline of Civil Procedure [Postępowanie cywilne w zarysie], Warszawa 1995, p. 325-328

Key issues: general works

id: 30403

Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement

id: 30460

Brych Włodzimierz

Arbitration – an Alternative with a Future [Original title: Arbitraż – alternatywa z przyszłością]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 3-5

Key issues: general works

id: 30204

Brych Włodzimierz

Current Problems in Arbitration Development in Poland [Original title: Aktualne problemy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 169-173

Key issues: general works

id: 30874

Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure

id: 30105

Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30877

Bryndal Dorota, Robenek Marcin

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement

id: 31147

Brzeska Karolina, Orzeł-Jakubowska Aleksandra (ed.)

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Brzeszczyńska Stella

Tax Consequences of a Settlement Entered into Before an Arbitration Court [Original title: Skutki podatkowe ugody zawartej przed sądem polubownym]

Doradztwo Podatkowe 1999, No. 2, p. 15-16

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30461

Buchman Louis B.

French Arbitration Law Reform [Original title: Reforma francuskiego prawa arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 47-51

Key issues: general works

id: 30991

Buchman Louis B., Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Buczek Maciej (ed.)

Brexit and Arbitration in Great Britain [Original title: Brexit a arbitraż w Wielkiej Brytanii]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 5-24

Key issues: general works, general works

id: 31955

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration

id: 30748

Budniak Aleksandra

Arbitrability [Original title: Zdolność arbitrażowa]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 4 (20), p. 5-18

Key issues: arbitrability of dispute

id: 50211

Budniak Aleksandra

Content of the Arbitration Clause in the Light of the Provisions of the Polish and German Civil Procedure - Selected Issues [Original title: Treść zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 17-39

Key issues: arbitration agreement

id: 50075

Budniak Aleksandra

Form of the Arbitration Clause in the Light of the Provisions of the Polish and German Civil Procedure Codes - Legal Comparison Issues [Original title: Forma zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego -zagadnienia porównawczoprawne]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 4 (8), p. 15-54

Key issues: arbitration agreement

id: 50082

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

scroll up