polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Błaszczak Łukasz

Review of the Book: Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation [Original title: Recenzja książki: Jan Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja]

ADR. Arbitration and Mediation 2008, no. 3 (3), p. 191-193

Key issues: general works

id: 50028

Błaszczak Łukasz

Review of the Book Titled“ Legal Character of the Arbitration Agreement” by P. Wrześniewski [Original title: Recenzja książki pt.„Charakter prawny zapisu na sąd polubowny” autorstwa P. Wrześniewskiego]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 3 (19), p. 119-125

id: 50208

Błaszczak Łukasz (ed.)

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz (ed.)

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitrator, arbitrator, costs of arbitration, costs of arbitration, general works, general works, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Błaszczak Łukasz, Ludwik Małgorzata

Arbitration [Original title: Sądownictwo polubowne (arbitraż)]

Warszawa 2007, pp. 346

Key issues: general works

id: 30103

Błaszczak Łukasz, Morek Rafał, Olszewski Jan (ed.)

Arbitration and Mediation – Private-Law and Public-Law Perspective. Between Theory and Practice. Commemorative Volume in Tribute to Professor Jan Łukasiewicz [Original title: Arbitraż I mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza]

Rzeszów 2018, pp. 612

Key issues: general works, general works

id: 31978

Błaszczyk Paweł

Arbitration Capacity of Disputes under Commercial Company Relationship – Commentary about Supreme Court Resolution of 7 May 2009, III CZP 13/09. [Original title: Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09. Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej]

Glosa 2010, No. 1, p. 22-29

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30732

Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Błeszyński Jan

Commercial Arbitration [Original title: Arbitraż gospodarczy]

PUG 1994, No. 1, p. 2

Key issues: general works

id: 30200

Błeszyński Jan

Legal Character of Decisions of the Copyright Commission in the Panel of Three (Article 108 sec. 5-7 of the Copyright and Neighbouring Rights Act) [Original title: Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)]

PUG 2005, No. 7, p. 2-18

Key issues: general works

id: 30458

Blanke Gordon

Arbitration in the DIFC: Some Initial Insights

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 587-605

Key issues: general works

id: 31435

Bobei Radu Bogdan

Recent Amendments to Romanian Arbitration Rules and Current Development of Romanian Arbitration Law [Original title: Recent Amendments of Romanian Arbitration Rules and current development of Romanian Arbitration Law]

Biul.Arb. 2009, No. 10, p. 105-116

Key issues: general works

id: 30739

Boczek Zbigniew J. (ed.)

Lawfulness of amendment of the provision on jurisdiction of Common Courts in public procurement construction works contracts [Original title: Zgodność z prawem zmiany zapisu na Sąd Powszechny w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych]

Konsultant 2014, No. 36, p. 3-4

Key issues: arbitration agreement

id: 32175

Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31127

Bodnar Adam, Ploszka Adam

The Influence of the European Convention on Human Rights on Amicable Proceedings (Arbitration) [Original title: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na postępowanie polubowne (arbitraż)]

ADR. Arbitration and Mediation 2013, no. 3 (23), p. 5-20

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 50242

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr

Anti-suit Injunctions in Poland - Possibilities and Perspectives [Original title: Anti-suit injunctions w Polsce - możliwości i perspektywy]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 346-357

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 31095

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr (ed.)

Ethics of an International Arbitrator [Original title: Etyka Międzynarodowego Arbitra]

Konsultant 2012, No. 25, p. 26-27

Key issues: arbitrator

id: 32177

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitration and Mediation 2011, no. 2 (14), p. 5-12

Key issues: general works

id: 50132

Bolard Georges

Contradictory Principle Before Arbitrators [Original title: Zasada kontradyktoryjności przed arbitrami]

Annales UMCS 1999, No. 46, p. 63-67

Key issues: arbitrator

id: 30459

Bolard Georges

New French Arbitration Law (Le nouveau droit francois de l'arbitrage) [Original title: Nowe francuskie prawo arbitrażu (Le nouveau droit francois de l'arbitrage)]

[in:] Mieczysław Sawczuk (ed.), Inter-State Differences in International Commercial Arbitration. A Symposium in Memory of Prof. Henryk Trammer, Lublin 3-6.IV.1986 r., Lublin 1987 [Odrębności krajowe międzynarodowego arbitrażu handlowego. Sympozjum poświęcone pamięci prof. Henryka Trammera. Lublin 3-6.IV.1986 r.], Lublin 1987, p. 29-47

Key issues: general works

id: 30402

Borland Catriona, Hamblin Rob, Payne Alexander, Schimke Martin

Court Arbitration for Sport - Review of Significant Football Cases [Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - przegląd istotnych spraw dotyczących piłki nożnej]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 20-26

Key issues: general works

id: 31165

Borris Christian

The DIS Regulation on Corporate Dispute Resolution [Original title: Regulacja DIS dotycząca rozstrzygania sporów korporacyjnych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 87-94

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute

id: 31854

scroll up