polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Bara Damian (ed.)

The Conciliatory Procedure in the FIDIC Conditions of Contract [Original title: Procedura postępowania polubownego w Warunkach Kontraktowych FIDIC]

Roczniki Nauk Prawnych 2020, No. 4, p. 7-24

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32167

Barańska Anna Maria (ed.)

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, investment arbitration, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria (ed.)

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, investment arbitration, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barańska Anna

Remarks on the Position of Arbitrator in Italian Arbitration Law [Original title: Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 5-13

Key issues: arbitrator, arbitrator

id: 31905

Barczewski Artur

Iran-US Claims Tribunal Still in Operation: Krzysztof Skubiszewski Replaced by Hans van Houtte [Original title: Irańsko-Amerykański Trybunał Skargowy nadal działa: Hans van Houtte następcą Krzysztofa Skubiszewskiego]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 25-27

Key issues: general works

id: 30958

Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur

The Notion of Investment in the ICSID Convention and in Bilateral Investment Treaties [Original title: Der Begriff der Investition in der ICSID-Konvention und in Bilateralen Investitionsschutzvertragen]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 70-99

Key issues: investment arbitration

id: 30895

Barczewski Artur, Jamka Maciej

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, general works

id: 31000

Barczewski Artur, Kordasiewicz Bogudar

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure

id: 30910

Barczyk Marcin, Brzóska Małgorzata, Srokosz Tomasz

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

ADR. Arbitration and Mediation 2011, no. 3 (15), p. 125-133

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works

id: 50152

Bartczak Marcin, Jochemczak Michał

Resolution of Disputes Resulting from Financial Forward Transactions – Advantage of Arbitration over Other Methods of Dispute Resolution [Original title: Rozwiązywanie sporów wynikających z prowadzenia terminowych operacji finansowych – przewaga arbitrażu nad innymi sposobami rozwiązywania sporów]

Biul.Arb. 2009, No. 11, p. 8-15

Key issues: general works

id: 30814

Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure

id: 30037

Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30039

Bečička Jaromír, Horáček Vít

WADA Code Application in Practice [Stosowanie Kodeksu WADA w praktyce]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 11-16

Key issues: general works

id: 31166

Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement

id: 31247

Bentkowska Magdalena (ed.)

Alternative Dispute Resolution procedures in the United States of America [Original title: Procedury alternatywnego rozwiązywania sporów sądowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki]

Krytyka Prawa 2014, No. 1 (6), p. 149-163

Key issues: general works, general works

id: 32044

Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure

id: 30929

Bernatonis Vilius

Eastern Baltic States: Small Countries at the Cutting Edge of Gas Market Liberalisation in Europe. International Investment Arbitration Perspective

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 444-460

Key issues: investment arbitration

id: 31427

Biała Barbara

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the Code of Civil Procedure [Original title: Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na gruncie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 64-74

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31385

Białecki Marcin

The Notion of Arbitration Clause and Arbitrability [Original title: Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 1 (5), p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 50046

Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement

id: 31263

Biały Aneta

Outline of History of Arbitration until 1939 [Original title: Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 205-237

Key issues: general works

id: 30852

Biały Aneta

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 23-33

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30399

Biały Aneta

Time Limits of Recognition of a Foreign Arbitration Award – One of the Outcomes of the Recognition [Original title: Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 19-27

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30867

scroll up