polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

Нoьый пoљcкий зaкoн oб aрбитрaже

Biul. Arb. 2007, Nr 4, p. 101-108

Key issues: general works

id: 30832

Rajski Jerzy

2001 ICC ADR Rules [Original title: Regulamin ADR Międzynarodowej Izby Handlowej z 2001]

PPH 2001, No. 11, p. 38-42

Key issues: general works

id: 30525

Melis Werner

40 Years of the Vienna International Arbitral Centre (VIAC)

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 581-586

Key issues: general works

id: 31434

Weitz Karol

A Cassation Complaint in Cases concerning Ascertainment or Recognition of Executability of a Sentence of the Arbitration Court or a Settlement Reached in Such Court [Original title: Skarga kasacyjna w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem]

Pal. 2009, No. 3-4, p. 226-231; Pal. 2010, No. 3, p. 212-216

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30377

Bielarczyk Piotr

A Client and His Lawyer in Arbitration - Some Practical Reflections [Original title: Klient i prawnik w arbitrażu - kilka refleksji praktycznych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 54-66

Key issues: general works

id: 31078

Okolski Józef (chair), Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 30952

Skowroński Grzegorz

A Comparative Brief on Objective Arbitrability [Original title: O pojęciu arbitrażowości sporu - zarys prawnoporównawczy]

PUG 2011, No. 2, p. 32-36

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30995

Szymczak Paweł

A Consumer Before an Arbitration Court [Original title: Konsument przed sądem polubownym]

[in:] Jan Kufel (ed.), Legal Protection of the Consumer in Public Law Regulations [Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych], Poznań 1998, p. 151-168

Key issues: general works

id: 30169

Szymczak Paweł

A Consumer Before an Arbitration Court [Original title: Konsument przed sądem polubownym]

ZNAE Series 1, 1998, No. 263, p. 151-168

Key issues: arbitration agreement, general works

id: 30351

Bilewska Katarzyna (ed.)

A few reflections on introduction of an arbitration agreement into the articles of association of a capital company (under Italian law) [Original title: Kilka uwag o wprowadzeniu zapisu na sąd polubowny do umowy (statutu) spółki kapitałowej (na tle prawa włoskiego)]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 13-18

Key issues: arbitration agreement, general works

id: 32152

Szpara Justyna

A Few Remarks on Enforceability of a Decision on Costs of Arbitration in Case of Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal to Resolve a Dispute [Original title: Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 727-736

Key issues: costs of arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31546

Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Łaszczuk Maciej (ed.)

A Few Remarks on Ethics of Arbitrators [Original title: Kilka uwag o etyce arbitra]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 235-247

Key issues: arbitrator, arbitrator

id: 31980

Łaszczuk Maciej

A Few Remarks on the Duties, Independence and Impartiality of Arbitrators [Original title: Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 321-332

Key issues: arbitrator

id: 31092

Wardyński Tomasz

A Few Remarks on the Essence of Arbitration [Original title: Kilka uwag o istocie arbitrażu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 102-114

Key issues: general works

id: 30897

Zielony Andrzej

A Few Remarks on the Nature of the Petition To Set Aside an Arbitration Award (Taking into Account the Historical and Legal Comparative Aspects) [Original title: Kilka uwag o naturze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 706-732

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30943

Wysok Violetta

A Few Remarks on the New ICC Rules of Arbitration in Force from 1 January 2012 [Original title: Kilka uwag o nowym Regulaminie Arbitrażowym ICC obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 688-697

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31112

Tynel Andrzej (ed.)

A few remarks on the Polish Civil Procedure Code provisions on arbitration [Original title: Kilka uwag w sprawie przepisów kpc o sądownictwie arbitrażowym (polubownym)]

Konsultant 2009, No. 13, p. 7-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 32183

Bieliński Arkadiusz

A Lawyer and His Mission Within the Framework of Alternative Dispute Resolution Procedures in the Context of the Crisis of Classical Judiciary System [Original title: Prawnik i jego misja w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów w warunkach kryzysu klasycznego wymiaru sprawiedliwości]

ADR. Arbitration and Mediation 2013, no. 2 (22), p. 25-34

Key issues: general works

id: 50235

Śledzikowski Marcin (ed.)

A Member of the Management Board Being Bound by An Arbitration Agreement in a Proceeding for Redress of Damage Based on Article 293 of the Commercial Companies Code [Original title: Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 46-53

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31937

Suliński Grzegorz

A Multiparty Dispute Before an Arbitration Court as Exemplified by a Dispute Under Article 175 of the Commercial Companies Code [Original title: Spór wielostronny przed sądem polubownym na przykładzie sporu z art. 175 k.s.h.]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 293-303

Key issues: arbitration procedure

id: 30915

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

A New Set of Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce / Un nou set de Reguli emise de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Polonia

Revista Română de Arbitraj 2009, No. 1 (9), p. 10-21

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31290

Burger Laurence

A Plea in Favour of Investment Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 432-443

Key issues: investment arbitration

id: 31426

scroll up