polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Wencek Maciej (ed.)

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2022, No. 1, p. 59-67

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 32269

Gutowska Magdalena (ed.)

Law applicable to an arbitration agreement – an outline of conflict of laws [Original title: Prawo właściwe dla umowy o arbitraż - zarys problematyki kolizyjnoprawnej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2022, No. 1, p. 31-46

Key issues: arbitration agreement, general works

id: 32268

Gortad Konrad (ed.)

Arbitration agreement by reference [Original title: Zapis na sąd polubowny przez odesłanie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2022, No. 1, p. 17-29

Key issues: arbitration agreement, general works

id: 32267

Ochocińska Karolina (ed.)

Effects of Declaration of Bankruptcy on Pending Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowanie arbitrażowe]

EPS 2022, No. 1, p. 19-25

Key issues: arbitration procedure

id: 32263

Jarota Maciej (ed.)

Issues of awards given as a part of social arbitration in a collective dispute. De lege lata and de lege ferenda remarks

Review of European and Comparative Law 2022, No. 1, p. 7-28

Key issues: general works

id: 32262

Ryszkowski Karol (ed.)

New technologies in Polish commercial arbitration on the background of European Union regulations

Review of European and Comparative Law 2022, No. 1, p. 29-41

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32261

Zwolankiewicz Agata (ed.)

Better safe than sorry? Lessons ISDS can learn from dispute prevention and ADR

Biuletyn Arbitrażowy 2021, No. 28, p. 32-41

Key issues: general works

id: 32260

Ryszkowski Karol (ed.)

Chapter XVII. Consumer arbitration and new technologies [Original title: Rozdział XVII. Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie]

[in:] Długosz Zbigniew, Podgórski Krzysztof, Sługocka-Krupa Elżbieta (eds.), Complaints, mediation and other procedures in consumer matters [Original title: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich], Warszawa 2021, p. 205-218

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32256

Ryszkowski Karol (ed.)

The matter of the small claims in the Polish commercial arbitration law [Original title: Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

Acta Iuridica Resoviensia 2021, No. 1, p. 178-186

Key issues: arbitration procedure

id: 32255

Mbadugha Joseph N (ed.)

Enforceability of arbitration agreements - the interplay between sections 4 and 5 of Nigeria’s Arbitration and Conciliation Act

Ius Novum 2021, No. 4, p. 121-135

Key issues: general works

id: 32254

Kałużny Tomasz (ed.)

Arbitration judiciary – constitutional aspects of arbitration [Original title: Sądownictwo polubowne - konstytucyjne aspekty arbitrażu]

Przegląd Prawa i Administracji 2021, Vol. 127, p. 35-45

Key issues: general works

id: 32253

Milejska Magdalena, Weber Anne-Marie (ed.)

Women’s share in arbitral appointments – gender diversity in arbitration in the light of the ICCA Report [Original title: Udział kobiet w powołaniach na arbitrów - różnorodność płciowa w arbitrażu na tle Raportu ICCA]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2021, No. 4, p. 33-42

Key issues: arbitrator

id: 32251

Lewis David (ed.)

The Adoption of International Arbitration as the Preferred ADR Process in the Resolution of International Intellectual Property Disputes

BSP 2021, No. 5, p. 41-62

Key issues: general works

id: 32249

Wisławska Aleksandra (ed.)

Arbitrability of disputes in Polish law [Original title: Zakres zdatności arbitrażowej w prawie polskim]

Zeszyt Prawniczy UAM 2021, No. 11, p. 279-292

Key issues: arbitrability of dispute

id: 32246

Dziurda Marcin (ed.)

In court as in arbitration – can it work? [Original title: W sądzie jak w arbitrażu - czy to się może udać?]

in:] Marcin Dziurda, Tadeusz Zembrzuski (eds.), Practice in relation to amendments to the civil procedure - the consequences of changes [Original title: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian], Warszawa 2021, p. 175-200, [1st edition]

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32244

Polański Przemysław (ed.)

Alternative dispute resolution in cyberspace [Original title: Alternatywne systemy rozstrzygania sporów w cyberprzestrzeni]

Palestra 2021, No. 11, p. 39-52

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32243

Kos Rafał (ed.)

Binding Effect of an Arbitration Agreement on the Singular Successor Due to the Agreement’s Procedural Character. Commentary on Supreme Court Decision of 7 November 2013, V CSK 545/12 [Original title: Związanie następcy singularnego zapisem na sąd polubowny oparte na procesowej kwalifikacji zapisu - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 7.11.2013 r., V CSK 545/12]

Glosa 2021, No. 4, p. 75-83

Key issues: arbitration agreement

id: 32241

Gąsiorowski Jan (ed.)

Scope of application of the principle of equality of parties in arbitration proceedings. De lege ferenda postulates against the background of the Code of Civil Procedure (contribution to the debate) [Original title: Zakres zastosowania zasady równości stron w postępowaniu arbitrażowym. Postulaty de lege ferenda w aspekcie Kodeksu postępowania cywilnego (głos w dyskusji)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2021, No. 3, p. 29-41

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32239

Chyla Łukasz (ed.)

Remarks on the situation of intra-corporate arbitration in Poland 2 years after the reform [Original title: Uwagi odnośnie sytuacji arbitrażu wewnątrzkorporacyjnego w Polsce dwa lata po reformie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2021, No. 3, p. 13-27

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, general works

id: 32238

Durbas Maciej, Ziarko Angelika (ed.)

Supreme Court denies relitigation of issue of arbitral jurisdiction

Lexology 2021

Key issues: arbitration procedure

id: 32237

scroll up