polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Ciepierski Piotr

Delay, Delay Damages, Termination of a Contract under the Provisions of the New FIDIC Red Book and Provisions of a Civil Code – Selected Problems {Original title: Opóźnienie, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy według nowej czerwonej książki FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego – wybrane problemy]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 47-56

Key issues: general works

id: 30855

Biały Aneta

Outline of History of Arbitration until 1939 [Original title: Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 205-237

Key issues: general works

id: 30852

Sołtysik Stanisław

Protocol to Promote Efficiency in International Arbitration – a Remedy for Prolonging of Arbitration? [Original title: Protocol to Promote Efficiency in International Arbitration – recepta na przewlekłość arbitrażu?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 52-53

Key issues: arbitration procedure

id: 30850

Frątczak Klaudia

New IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration [Original title: Nowy Regulamin IBA o postępowaniu dowodowym w arbitrażu międzynarodowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 46-47

Key issues: arbitration procedure

id: 30848

Kałduński Marcin

Austrian Airlines v. Slovakia Case [Original title: Sprawa Austrian Airlines v. Słowacja]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 35

Key issues: general works

id: 30846

Michałowska Katarzyna

Abuse of Access to Arbitration in International Investment Disputes [Original title: Nadużycie prawa dostępu do arbitrażu w międzynarodowych sporach inwestycyjnych]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 31-34

Key issues: investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30845

Kowalczuk Izabela

Change of ICC Arbitration Fees [Original title: Zmiana Taryfy Opłat w Arbitrażu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 30

Key issues: arbitration procedure

id: 30844

Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure

id: 30843

Hauser-Morel Maria

New ICC "Arbitrator Statement of Acceptance, Availability & Independence” [Original title: Nowe "Oświadczenie akceptacji, dyspozycyjności i niezależności" arbitra Międzynarodowej Izby Handlowej]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 23-26

Key issues: arbitrator

id: 30842

Wiśniewski Andrzej W.

Fast-track or Accelerated Arbitration – the Polish Way [Original title: Fast-track, czyli arbitraż przyśpieszony – po polsku]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 21-22

Key issues: arbitration procedure

id: 30841

Sadowski Wojciech

The Influence of Insolvency Proceedings in Poland on Arbitration Proceedings Conducted Abroad: Comments Based on the Elektrim Case [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego w Polsce na postępowanie arbitrażowe prowadzone za granicą: uwagi na kanwie sprawy Elektrimu]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 5-20

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30840

Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside Arbitration Award (Part II) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. II)]

R. Pr. 2010, No. 3, p. 58-66

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30839

Miszewski Wacław

Arbitration [Original title: Sądownictwo polubowne]

[in:] W. Miszewski, Outline of Civil Procedure. Part 1 [Proces cywilny w zarysie. Cz. 1], Warszawa-Łódź 1946, p. 251-265, [chapter]

Key issues: general works

id: 30838

Proksa Aleksander

Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce Case Law – SA 14/08 SA 92/W/08, SA 227/08 [Original title: Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy KIG – SA 14/08 SA 92/W/08, SA 227/08]

Biul. Arb. 2010, No. 2, p. 91-123

Key issues: arbitration award

id: 30837

Kiknavelidze Paata, Mgaloblishvili Irakli

The legal framework of arbitration in Georgia [Original title: The legal framework of arbitration in Georgia]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 124-132

Key issues: general works

id: 30836

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

Poland's new arbitration legislation [Original title: Poland's new arbitration legislation]

Biul. Arb. 2006, No. 1, p. 11-17

Key issues: general works

id: 30835

Kruczkowski Zbigniew, Pacocha Monika

Interim Measures Issued by the Arbitral Tribunal – Practical Remarks and De Lege Ferenda Conclusions [Original title: Zabezpieczenia roszczeń przed sądem polubownym – uwagi praktyczne i wnioski de lege ferenda]

PPH 2016, No. 6, p. 35-43

Key issues: interim measures

id: 31576

Roszkowski Stanisław

Conciliation and Arbitration Institutions [Original title: Instytucje pojednawcze i rozjemcze]

Warszawa 1920, pp. 75

Key issues: general works

id: 30019

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber of the Supreme Court dated 14 August 1923, Rw. 2287/22 (re: the Arbitration Clause not Being Signed by a Party) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej sądu najwyższego z 14 sierpnia 1923, Rw. 2287/22 (dot. braku podpisu klauzuli arbitrażowej przez stronę)]

OSP 1924 (vol. 3), item 14, p. 11

Key issues: arbitration award

id: 30585

Stelmachowski Bronisław

Outline of Civil Procedure Within the Territory of the Former Prussian Annexed Territory and in Upper Silesia [Original title: Zarys procedury cywilnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru pruskiego i na górnym śląsku]

Poznań-Warszawa-Toruń 1925, p. 253-257, [Part on arbitration]

Key issues: general works

id: 30021

Windakiewicz Józef

Act on Proceedings Before Court in Civil Disputes (Civil Procedure) in Force on the Territory of the Former Austrian Annexed Territory and in Spis and Orava, and the Act Introducing the Civil Procedure (Implementing Act) in New Translation with Subsequent Amendments and Remarks, Supreme Court Judgements with Addition of Provisions on Proceedings in Marital Cases, the Polish Provisions Amending the Civil Procedure and Advocate Fees. [Original title: Ustawa o postępowaniu sądowem w cywilnych sprawach spornych (procedura cywilna) obowiązująca na ziemiach b. zaboru austrjackiego tudzież na Spiszu i Orawie i ustawa zaprowadzająca procedurę cywilną (ustawa wprowadcza) w nowym przekładzie ze wszystkiemi późniejszemi zmianami tudzież z uwagami, objaśnieniami, orzeczeniami Sądu Najwyższego z dodaniem przepisów o postępowaniu w sprawach małżeńskich, przepisów polskich zmieniających procedurę cywilną i taryfy adwokackiej.]

Warszawa 1925, p. 420-430, [Part on arbitration]

Key issues: general works

id: 30027

Kon Henryk W.

Conciliation Court of the Warsaw Stock Exchange [Original title: Sąd rozjemczy giełdy warszawskiej.]

PPH 1925, No. 1, p. 35-45

Key issues: general works

id: 30079

Wróblewski Stanisław

Stock Exchange Conciliation Court and Arbitration Court [Original title: Giełdowy Sąd Rozjemczy a Sąd Polubowny.]

PPH 1925, No. 7, p. 375-381

Key issues: general works

id: 30581

E. D.

Amendment of the Provisions on Arbitration [Original title: Nowelizacja przepisów o sądzie polubownym]

PPH 1926, No. 2, p. 110-114

Key issues: arbitration agreement

id: 30052

Goldsztein Stanisław

Arbitration Courts [Original title: Sądy polubowne.]

PPH 1926, No. 1, p. 23-27

Key issues: general works

id: 30068

Rozenblüth Ignacy

Arbitration [Original title: Sądownictwo polubowne.]

Pal. 1926, p. 461-469

Key issues: general works

id: 30095

Allerhand Maurycy

Commentary on the Judgement of the Third Chamber of the Supreme Court dated 5 May 1926. Rw 398/26 (regarding Signing of the Arbitration Award) [Original title: Glosa do wyroku izby trzeciej sądu najwyższego z 5 maja 1926. Rw 398/26 (dot. podpisu wyroku sądu polubownego)]

OSP 1926 (vol. 5), item 303, p. 309

Key issues: arbitration award

id: 30588

scroll up