polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Adamczyk Marian

Model Law on International Commercial Arbitration [Original title: Ustawa wzorcowa o międzynarodowym arbitrażu handlowym]

PPHZ 1992, No. 16, p. 122-132

Key issues: general works

id: 30728

Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure

id: 31076

Adamus Rafał

Arbitration and Bankruptcy and Rehabilitation Proceedings [Original title: Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze]

Jur. 2007, No. 7, p. 8-10

Key issues: general works

id: 30186

Adamus Rafał

Arbitration and the Issue of Joint Restructuring of Debtor’s Financial Obligations [Original title: Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika]

Biul. Arb. 2008, No. 6, p. 76-88

Key issues: general works

id: 30185

Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement

id: 30825

Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement

id: 30030

Akinci Karen

Why is Investor-State Arbitration Set Apart from All Other Types of Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 415-431

Key issues: investment arbitration

id: 31425

Alama-Osmólska Karolina, Orzeł Aleksandra

When Mediation Meets Arbitration... - the Analysis of Med-Arb's Qualities on the Basis of International ADR Experiences

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 13-30

Key issues: general works

id: 31203

Aleksandrowicz Katarzyna, Gierba Konstancja

The Issue of Exclusion of an Arbitrator from Procedural Proceedings [Original title: Problematyka wyłączenia arbitra z postępowania procesowego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 31-44

Key issues: arbitrator

id: 31204

Allerhand Maurycy

Arbitration Court [Original title: Sąd polubowny]

[in:] Codification Commission of the Republic of Poland. Polish Civil Procedure. Public Officers’ Drafts with Justification [Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem], Volume I, Warszawa 1928, p. 174-244

Key issues: general works

id: 30001

Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure

id: 30031

Allerhand Maurycy (ed.)

Civil Procedure Code. Introductory Provisions for the Civil Procedure Code [Original title: Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego]

Lwów 1932, p. 494-525, [Book three. Arbitration court.]

Key issues: general works, general works

id: 30000

Allerhand Maurycy

Commentary on the Judgement of the Third Chamber of the Supreme Court dated 5 May 1926. Rw 398/26 (regarding Signing of the Arbitration Award) [Original title: Glosa do wyroku izby trzeciej sądu najwyższego z 5 maja 1926. Rw 398/26 (dot. podpisu wyroku sądu polubownego)]

OSP 1926 (vol. 5), item 303, p. 309

Key issues: arbitration award

id: 30588

Allerhand Maurycy

Commentary on the Resolution of the Third Chamber of the Supreme Court dated 8 November 1922, R 832/22 (re: issuance of an Arbitration Award by a Mentally Ill Arbitrator) [Original title: Glosa do uchwały izby trzeciej sądu najwyższego z 8 listopada 1922, R 832/22 (dot. wydania wyroku sądu polubownego przez sędziego chorego umysłowo)]

OSP 1924 (vol. 3), item 13, p. 9-10

Key issues: arbitrator, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30587

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber of the Supreme Court dated 14 August 1923, Rw. 2287/22 (re: the Arbitration Clause not Being Signed by a Party) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej sądu najwyższego z 14 sierpnia 1923, Rw. 2287/22 (dot. braku podpisu klauzuli arbitrażowej przez stronę)]

OSP 1924 (vol. 3), item 14, p. 11

Key issues: arbitration award

id: 30585

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement

id: 30586

Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30034

Allerhand Maurycy

Some Remarks on Stock Exchange Arbitration in the Austrian Law Territory [Original title: Kilka uwag o giełdowym sądzie rozjemczym na obszarze prawa austriackiego]

PPH 1928, No. 1, p. 1-7

Key issues: general works

id: 30032

Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31414

Alvarez Gloria Maria, Błasikiewicz Błażej, Koutouzi Keopatra, Lavranos Nikos, Mena Verdegay Adrian, Mitsi Mary, Spiteri-Gonzi Emma, van Hoolwerff Tabe, Wiliński Piotr

A Response to the Criticism against ISDS by EFILA

Journal of International Arbitration 2016, Vol. 33, Issue 1, s. 1-36

Key issues: investment arbitration

id: 31515

Amayen Cécile, Briant Guillaume, Hellot François, Nyssen Xavier

Deadlock Provisions in Shareholders' Agreements: Corporate and Litigation Perspective [Uregulowanie sytuacji impasu w porozumieniach wspólników z perspektywy korporacyjnej i procesowej]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 47-55

Key issues: general works

id: 31197

Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław

Maritime Arbitration Organizations and Institutions [Original title: Organizacje i instytucje zajmujące się arbitrażem morskim]

Gdańsk 1977, pp. 38

Key issues: general works

id: 30398

Anders Przemysław, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement

id: 30602

Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement

id: 30035

scroll up