polish
Section

Bibliography

contains a listing of books and scholarly articles on arbitration published in Poland, as well as publications by Polish authors issued abroad and foreign publications concerning arbitration in Poland.
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

recent


Łabno Maria

Effectiveness of Actions for Annulment of Arbitration Awards [Original title: Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych]

PPH 2022, No. 4, p. 22-31

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32270

Adamus Rafał

Arbitration clause for an arbitral tribunal in Poland based on Art. 33 CMR Convention

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, No. 4, p. 9-21

Key issues: arbitration agreement

id: 32271

Ciaptacz Jan

Jurisdiction in Disputes Arising out of Receptum Arbitrii under the Brussels I Bis Regulation [Original title: Jurysdykcja krajowa w sprawach wynikających z recepti arbitrii na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis]

EPS 2022, No. 7, p. 18-24

Key issues: arbitrator, general works

id: 32272

Michalik Marcin

Public policy clause as a ground for a petition to set aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

MPH 2021, No. 4, p. 37-38

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32273

Kos Rafał

The Transfer of Rights by the Claimant during Pending Arbitral Proceedings. A Critical Gloss to the Award Issued by the Warsaw Court of Appeal of 30 September 2020, Court File no. VII AGa 2119/18 [Original title: Zbycie praw objętych sporem w toku postępowania arbitrażowego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2020 r., VII AGa 2119/18]

PPC 2022, No. 2, p. 372-386

Key issues: arbitration procedure

id: 32274

Błaszczak Łukasz

Domestic and foreign arbitration awards as an instrument permitting enforcement (selected issues) [Original title: Krajowy i zagraniczny wyrok sądu polubownego jako tytuł egzekucyjny (wybrane zagadnienia)]

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2009, No. 9, p. 7-22

Key issues: arbitration award

id: 32275

Błaszczak Łukasz, Pyrz Michał

A few remarks on an arbitration agreement in labour law disputes [Original title: Kilka uwag w przedmiocie zapisu na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy]

[in:] Kuczyński Tadeusz, Jabłoński Andrzej (ed.), : Labour law and social security law. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Zdzisław Kubot [Original title: Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota], Warszawa 2018, p. 39-51

Key issues: arbitration agreement

id: 32276

Błaszczak Łukasz

Arbitration as an instrument of support for business transactions

Central European Review of Economics and Management 2017, No. 1, p. 41-63

Key issues: general works

id: 32277

Pączek Jarosław

Halliburton v. Chubb. An Arbitrator’s Duty of Disclosure - Is it a Matter of the Best Practice or a Matter of Law?

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2021, No. 6, p. 23-43

Key issues: arbitrator, general works

id: 32278

Pączek Jarosław

State Execution Immunity - How Much is Left of the Pacta Sunt Servanda Principle in Investment Arbitration?

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2021, No. 9, p. 20-34

Key issues: investment arbitration

id: 32279

bibliography

bibliographic entries in the database: 2047
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Adamczyk Marian

Model Law on International Commercial Arbitration [Original title: Ustawa wzorcowa o międzynarodowym arbitrażu handlowym]

PPHZ 1992, No. 16, p. 122-132

Key issues: general works

id: 30728

Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure

id: 31076

Adamus Rafał

Arbitration and Bankruptcy and Rehabilitation Proceedings [Original title: Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze]

Jur. 2007, No. 7, p. 8-10

Key issues: general works

id: 30186

Adamus Rafał

Arbitration and the Issue of Joint Restructuring of Debtor’s Financial Obligations [Original title: Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika]

Biul. Arb. 2008, No. 6, p. 76-88

Key issues: general works

id: 30185

Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement

id: 30825

Adamus Rafał (ed.)

Arbitration clause for an arbitral tribunal in Poland based on Art. 33 CMR Convention

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019, No. 4, p. 9-21

Key issues: arbitration agreement

id: 32271

Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement

id: 30030

Akinci Karen

Why is Investor-State Arbitration Set Apart from All Other Types of Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 415-431

Key issues: investment arbitration

id: 31425

Alama-Osmólska Karolina, Orzeł Aleksandra

When Mediation Meets Arbitration... - the Analysis of Med-Arb's Qualities on the Basis of International ADR Experiences

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 13-30

Key issues: general works

id: 31203

Aleksandrowicz Katarzyna, Gierba Konstancja

The Issue of Exclusion of an Arbitrator from Procedural Proceedings [Original title: Problematyka wyłączenia arbitra z postępowania procesowego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 31-44

Key issues: arbitrator

id: 31204

Allerhand Maurycy

Arbitration Court [Original title: Sąd polubowny]

[in:] Codification Commission of the Republic of Poland. Polish Civil Procedure. Public Officers’ Drafts with Justification [Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem], Volume I, Warszawa 1928, p. 174-244

Key issues: general works

id: 30001

Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure

id: 30031

Allerhand Maurycy (ed.)

Civil Procedure Code. Introductory Provisions for the Civil Procedure Code [Original title: Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego]

Lwów 1932, p. 494-525, [Book three. Arbitration court.]

Key issues: general works, general works

id: 30000

Allerhand Maurycy

Commentary on the Judgement of the Third Chamber of the Supreme Court dated 5 May 1926. Rw 398/26 (regarding Signing of the Arbitration Award) [Original title: Glosa do wyroku izby trzeciej sądu najwyższego z 5 maja 1926. Rw 398/26 (dot. podpisu wyroku sądu polubownego)]

OSP 1926 (vol. 5), item 303, p. 309

Key issues: arbitration award

id: 30588

Allerhand Maurycy

Commentary on the Resolution of the Third Chamber of the Supreme Court dated 8 November 1922, R 832/22 (re: issuance of an Arbitration Award by a Mentally Ill Arbitrator) [Original title: Glosa do uchwały izby trzeciej sądu najwyższego z 8 listopada 1922, R 832/22 (dot. wydania wyroku sądu polubownego przez sędziego chorego umysłowo)]

OSP 1924 (vol. 3), item 13, p. 9-10

Key issues: arbitrator, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30587

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber of the Supreme Court dated 14 August 1923, Rw. 2287/22 (re: the Arbitration Clause not Being Signed by a Party) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej sądu najwyższego z 14 sierpnia 1923, Rw. 2287/22 (dot. braku podpisu klauzuli arbitrażowej przez stronę)]

OSP 1924 (vol. 3), item 14, p. 11

Key issues: arbitration award

id: 30585

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement

id: 30586

Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30034

Allerhand Maurycy

Some Remarks on Stock Exchange Arbitration in the Austrian Law Territory [Original title: Kilka uwag o giełdowym sądzie rozjemczym na obszarze prawa austriackiego]

PPH 1928, No. 1, p. 1-7

Key issues: general works

id: 30032

Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31414

Alvarez Gloria Maria, Błasikiewicz Błażej, Koutouzi Keopatra, Lavranos Nikos, Mena Verdegay Adrian, Mitsi Mary, Spiteri-Gonzi Emma, van Hoolwerff Tabe, Wiliński Piotr

A Response to the Criticism against ISDS by EFILA

Journal of International Arbitration 2016, Vol. 33, Issue 1, s. 1-36

Key issues: investment arbitration

id: 31515

Amayen Cécile, Briant Guillaume, Hellot François, Nyssen Xavier

Deadlock Provisions in Shareholders' Agreements: Corporate and Litigation Perspective [Uregulowanie sytuacji impasu w porozumieniach wspólników z perspektywy korporacyjnej i procesowej]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 47-55

Key issues: general works

id: 31197

Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław

Maritime Arbitration Organizations and Institutions [Original title: Organizacje i instytucje zajmujące się arbitrażem morskim]

Gdańsk 1977, pp. 38

Key issues: general works

id: 30398

Anders Przemysław, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement

id: 30602

Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement

id: 30035

scroll up