polish

key issues

recognition and enforcement of foreign arbitration award | bibliography

print back

Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Biała Barbara

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the Code of Civil Procedure [Original title: Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na gruncie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 64-74

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31385

Biały Aneta

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 23-33

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30399

Biały Aneta

Time Limits of Recognition of a Foreign Arbitration Award – One of the Outcomes of the Recognition [Original title: Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 19-27

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30867

Błaszczak Łukasz

Arbitration Award in Civil Proceedings [Original title: Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym]

Warszawa 2010, pp. 505

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30886

Błaszczak Łukasz

Proceeding for enforcement of domestic and foreign arbitration award (selected issues) [Original title: Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)]

R.Pr. - dod. 2012, Nr 126, p. 15-21

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31136

Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Bülow Arthur

On the New York Convention of 10.6.1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: O konwencji nowojorskiej z 10.6.1958 o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

Studia et Documenta 1960, No. 24-25, pp. 103

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30206

Byelousov Pavlo I., Perepelynska Olena S.

Recognition and Enforcement Procedure in Ukraine: Reload [Original title: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych na Ukrainie: Nowy rozdział]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 23-25

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30983

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Carpentieri Leonardo

Arbitration in France – Some New Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 13-24

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31374

Mourre Alexis, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Czech Konrad

Application of the New York Convention of 10 June 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Polish Practice on the Example of the Supreme Court Case Law [Original title: Stosowanie Konwencji nowojorskiej z 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych wyroków arbitrażowych w praktyce polskiej na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego]

PS 2010, No. 11-12, p. 141-150

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30954

Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur

Securing the enforceability of an award in the context of the new Rules of the Lewiatan Court of Arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 32-43

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31148

Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Durbas Maciej, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Dziurda Marcin, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, arbitrator, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Ereciński Tadeusz, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Galuschenko German

Enforcement of Investment Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Wykonywanie na terytorium Ukrainy wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 31-32

Key issues: investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31164

Garnuszek Anita

How a State May Evade Enforcement of Arbitral Awards? - The Notion of Enforcement Immunity

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 131-160

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31209

Garnuszek Anita

Immunity Defences in Enforcement Proceedings Concerning Awards Rendered in International Commercial Arbitration Involving States and State Entities

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 38-55

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31798

Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Golędzinowski Piotr

Complicated Relations Between Court and Arbitration Proceedings under the Brussels I Bis Regulation [Original title: Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis]

PEP 2015, No 1(127), p. 20-22

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31503

Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Grzegorczyk Paweł

Which Cassation Ground Should Be the Basis for the Plea of Infringement of the Provisions Regulating the Conditions of Recognition of a Foreign Judgement or a Foreign Award? [Original title: W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?]

PPC 2010, No. 1, p. 77-82

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30908

Kierska Maria, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrator’s Decisions - Legal Problems and Global Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 27-38

Key issues: New York Convention, interim measures, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31574

Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Jakubowski Jerzy

Permanent Courts of Arbitration in Poland [Original title: Stałe sądy arbitrażowe w Polsce]

Warszawa 1961, ss. 39

Key issues: New York Convention, general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30127

Jakubowski Jerzy

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Poland [Original title: Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Polsce]

Studia Iuridica 1976, No. 5, p. 99-109

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30476

Jarco Bartłomiej

Setting Aside of a Foreign Arbitration Award and its Recognition in Poland [Original title: Uchylenie zagranicznego wyroku sądu polubownego a jego uznanie na terytorium Polski]

PPH 2008, No. 2, p. 30-38

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30244

Zawadzka Julita, Jelonek-Jarco Barbara

The Influence of Violation of the Independence and Impartiality Rules on the Enforeability and Effectiveness of the Arbitral Award

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2014, Vol. IV, New York 2014, p. 151-169

Key issues: New York Convention, arbitrator, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31287

Jochemczak Michał

The Dallah Real Estate v. Slovakia Case [Original title: Sprawa Dallah Real Estate v. Słowacja]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 48-51

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30849

Jodłowski Jerzy

Right Moment for Determination of the Conditions of Recognition of Foreign Arbitration Awards [Original title: Chwila miarodajna dla ustalenia warunków uznania orzeczeń zagranicznych]

NP 1977, No. 12, p. 1571-1578

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30478

Kała Dariusz P.

Filing a Motion for Recognition or Declaration of Enforcement of an Arbitration Award or a Settlement Reached Before the Arbitration Court [Original title: Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej]

Rej. 2013, No. 5, p. 54-67

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31170

Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part I) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. I)]

R.Pr. 2013, No. 134, p. 8-10

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31156

Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part II) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. II)]

R.Pr. 2013, No. 135, p. 8-12

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31155

Kała Dariusz P.

Interlocutory Appeal Against a Ruling on Recognition of a Foreign Arbitration Award. Commentary to the Ruling of 24 June 2009 (I CSK 538/08) [Original title: Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania wyroku sądu polubownego wydanego za granicą. Glosa do postanowienia z dnia 24 czerwca 2009 r. (I CSK 538/08)]

PS 2011, No. 2, p. 118-122

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30975

Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Krześniak Eligiusz

Remarks on Arbitrator’s Independence and Impartiality in the Light of Organizational Rules in Sport and Commercial Arbitration [Original title: Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym]

PPH 2017, No. 3, p. 24-33

Key issues: arbitrator, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31825

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Kuropatwiński Maciej

Recognition of Annulled Foreign Arbitration Awards in Poland? [Original title: Uznawalność uchylonych orzeczeń zagranicznych sądów arbitrażowych w Polsce?]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 100-118

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30265

Lipiński Kazimierz

Recognition of Foreign Court Judgements [Original title: Uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych]

NP 1957, No. 11, p. 44-58

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30611

Lubiński Kazimierz

Ruling of a Polish Court on Recognition of a Ruling of a Foreign Court [Original title: Orzeczenie sądu polskiego o uznaniu orzeczenia sądu zagranicznego]

PS 2009, No. 3, p. 5-20

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30719

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Mędrzecka Joanna, Skierkowska Wiesława

On the Issue of Foreign Arbitration Awards Recognition [Original title: Z problematyki uznawania zagranicznych orzeczeń]

Biul.MS 1963, No. 3, p. 14-24

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30276

Morek Rafał

Review of the Rulings of the Supreme Court and of Appellate Courts [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 93-95

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31176

Morek Rafał

Selected Rulings Concerning Arbitration [Original title: Wybrane orzeczenia dotyczące sądownictwa arbitrażowego]

Biul. Arb. 2008, No. 5, p. 24-26

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30828

Morek Rafał, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Nowaczyk Piotr

Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Polish Law and Practice

[in:] Croatian Arbitration Yearbook 2013, Vol. 20, Zagreb 2013, p. 99-109

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31289

Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olechowski Marcin

Law Applicable to the Assessment of the Effects of a Recognised International Arbitration Award [Original title: Prawo właściwe do oceny skutków uznawanego międzynarodowego wyroku arbitrażowego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 573-585

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30935

Olechowski Marcin

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New Polish Arbitration Law [Original title: Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New Polish Arbitration Law]

Biul. Arb. 2008, No. 6, p. 70-75

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30295

Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: general works, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Pagacz Gabriela

Contents of the Polish Public Policy

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 89-96, [Article in English]

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31048

Pierewa Inna

New Rules of Recognition and Enforcement of a Foreign Arbitration Award in the Republic of Belarus [Original title: Nowe zasady uznania i wykonania zagranicznych orzeczeń sądów polubownych (arbitrażowych) w Republice Białorusi]

PUG 2001, No. 1, p. 26 - 27, [translation by Małgorzata Tynel]

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30520

Tynel Małgorzata, Pierewa Inna

Enforcement of International Arbitration Awards in Belarus [Original title: Wykonywanie orzeczeń międzynarodowych sądów arbitrażowych na Białorusi]

PUG 1997, No. 10, p. 23-25

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30521

Pilich Mateusz

Public Policy Clause in Proceedings for Recognition and Enforcement of a Foreign Arbitration Award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego]

KPP 2003, No. 1, p. 157-187

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30522

Popiołek Wojciech

Effects of Foreign Arbitral Award in Poland [Original title: Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce]

PPH 2014, No. 6, s. 5-10

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31269

Popiołek Wojciech

Refusal to Recognize (Enforce) a Foreign Arbitration Award under Article V of the New York Convention [Original title: Odmowa uznania (wykonania) zagranicznego orzeczenia arbitrażowego na podstawie art. V Konwencji nowojorskiej]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1799-1811

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31023

Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Różalska-Kucal Agnieszka

Arbitration and European Union Law [Original title: Arbitraż a prawo Unii Europejskiej]

[in:] Cezary Mik (ed.), Arbitration in the International Law [Original title: Arbitraż w prawie międzynarodowym], Warsaw 2014, p. 237-256

Key issues: New York Convention, arbitrator, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31349

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Ryszkowski Karol

Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law [Original title: Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

PPH 2014, No. 3, p. 17-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31239

Schütze Rolf A.

Die Doppelexequierung ausländischer Schiedssprüche

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1827-1838, [Article in German]

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31025

Siedlecki Władysław

Several Remarks on Recognition in Poland of Foreign Arbitration Awards in Civil Cases [Original title: Kilka uwag w związku z uznaniem w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych]

[in:] Wacław Osuchowski, Mieczysław Sośniak, Bronisław Walaszek, Legal Studies. A Book Commemorating the Scientific Work of Kazimierz Przybyłowski, [Rozprawy prawnicze: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego], Warszawa 1964, p. 265-273

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30595

Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, state court assistance, investment arbitration, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Sznajder-Peroń Katarzyna

Interface Between State Court and Arbitration Proceedings – Remarks in the Light of European Procedural Regulations [Original title: Kolizja postępowań przed sądem państwowym i polubownym - uwagi na tle europejskich uregulowań procesowych]

PPPM 2012, Vol. 10, p. 49-70

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31182

Ś. S.

Several Words on Enforcement of a Foreign Arbitration Awards in Poland [Original title: Parę słów o wykonalności w Polsce wyroków polubownych zagranicznych.]

Gazeta Sądowa Warszawska 1928, No. 13, p. 196-197

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30580

Świątkowski Marek

Application of MFN Clause to Dispute Resolution Provisions of Investment Treaties [Original title: Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN]

PPH 2013, No. 12, p. 30-36

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31191

Świątkowski Marek

Execution of Awards Rendered in Investment Arbitration [Original title: Egzekucja wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 360-379

Key issues: investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31532

Tevini Anna Giulia

Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China [Original title: Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in der Volksrepublik China]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 650-668

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30953

Tomaszewski Maciej

Commentary to the Decision of the Supreme Court of 16 XI 2009, I CSK 159/09 [Original title: Glosa do postanowienia SN z 16 XI 2009, I CSK 159/09]

OSP 2010, No. 10, p. 689-691

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30968

Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tynel Andrzej

Domestic and Foreign Arbitration Awards Recognition and Enforcement Procedure in the Russian Federation [Original title: Procedura wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Federacji Rosyjskiej]

PUG 1997, No. 2, p. 21-26

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30556

Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Weitz Karol

A Cassation Complaint in Cases concerning Ascertainment or Recognition of Executability of a Sentence of the Arbitration Court or a Settlement Reached in Such Court [Original title: Skarga kasacyjna w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem]

Pal. 2009, No. 3-4, p. 226-231; Pal. 2010, No. 3, p. 212-216

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30377

Weitz Karol

Notion of Foreign Award Recognition [Original title: Pojęcie uznania orzeczenia zagranicznego]

PS 1998, No. 7-8, p. 52-87

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30720

Weitz Karol

Stipulations and Directions of the Reform of the Civil Procedure Code Provisions on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards [Original title: Założenia i kierunki reformy przepisów kodeksu postępowania cywilnego o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń]

KPP 2001, No. 4, p. 879-946

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30562

Weitz Karol

The Requirement of Conducting a Hearing in the Court of First Instance in Cases for Recognition or Enforcement of Foreign Arbitration Awards [Original title: Wymaganie przeprowadzenia rozprawy w pierwszej instancji w sprawach o uznanie albo stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

Pal. 2013, No. 9-10, p. 165-169

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31183

Wiśniewski Andrzej W.

Consequences of Engaging in a Dispute before the Arbitration Court Abroad Despite the Lack of an Effective Arbitration Agreement. A Commentary to the Supreme Court Decision of 13 September 2012, file no. V CSK 323/11 [Original title: Skutki wdania się w spór przed arbitrażem za granicą pomimo braku skutecznej umowy o arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2012 r., V CSK 323/11]

PPC 2013, No. 4, p. 571-582

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31184

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Włosińska Aleksandra

Enforcement of Foreign Arbitration Awards on the Basis of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: Wykonywanie orzeczeń zagranicznych sądów polubownych na podstawie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 247-258

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30696

Wysocka Barbara

Commentary on the Supreme Court Judgement dated 27.8.1982, II CR 214/82 (re: Foreign Arbitration Awards and Polish Courts Jurisdiction) [Original title: Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 27.8.1982 r., II CR 214/82 (dot. zagranicznego orzeczenia arbitrażowego i jurysdykcji sądów polskich)]

PiP 1984, No. 8, p. 140-143

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30570

Wysocka Barbara

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Poland [Original title: Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Polsce]

Warszawa 1988, pp. 178

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30600

Wysocka Barbara

The Notion of Foreign Award in Commercial Arbitration and its Evolution [Original title: Pojęcie zagranicznego orzeczenia w arbitrażu handlowym i jego ewolucja]

PiP 1977, No. 6, p. 55-67

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30569

Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Zachariasiewicz Maciej

The Law Applicable to the Effects of an Arbitral Award [Original title: Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 41-61

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31355

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

scroll up