polish

key issues

state court assistance | bibliography

print back

Asłanowicz Marcin

Rules and Procedure of Challenge to a Member of the Arbitral Tribunal in the Arbitration Proceedings [Original title: Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2013, No. 8, p. 11-17

Key issues: state court assistance, arbitrator

id: 31180

Pörnbacher Karl, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Błaszczak Łukasz

Arbitration Court and State Court – Determination of Mutual Relations in the Light of the Provisions of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 15-27

Key issues: state court assistance

id: 30102

Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 30853

Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30456

Nowaczyk Piotr, Bogucka Elżbieta

Anti-suit Injunctions in Poland - Possibilities and Perspectives [Original title: Anti-suit injunctions w Polsce - możliwości i perspektywy]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 346-357

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31095

Broniszewska Joanna

Competence of an Arbitral Tribunal to Refer a Question for Preliminary Ruling [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do zadania pytania prejudycjalnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 5-17

Key issues: state court assistance, costs of arbitration

id: 31791

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Ciemiński Marcin, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31064

Czarny Gierc

Draft of the Amendments to the Civil Procedure Code and the Issues of Arbitration [Original title: Projekt nowelizacji K.P.C., a zagadnienia sądownictwa polubownego]

Wil.Prz.Praw. 1936, No. 12, p. 431-435

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration award

id: 30041

Czarny Gierc

Is an Arbitration Court Allowed to Ask a Magistrates’ Court for Service of a Copy of the Award if the Parties Refuse to Accept the Award or Sign the Receipt Confirmation? [Original title: Czy sąd polubowny, w razie odmowy przyjęcia przez strony odpisu wyroku lub podpisania dowodu doręczenia, ma prawo zwrócić się do sądu grodzkiego o doręczenie odpisu wyroku?]

PPC 1935, No. 1-2, p. 50-51

Key issues: state court assistance, arbitration award

id: 30040

Ereciński Tadeusz

Arbitration and State Courts [Original title: Arbitraż a sądownictwo państwowe]

PUG 1994, No. 2, p. 2-8

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30220

Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 30061

Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Gil Piotr

Cooperation Between Common Courts and Arbitration Courts in the Scope of Resolution of Civil Cases - the Role of Common Courts in Extrajudicial Civil Proceedings; Selected Issues [Original title: Współpraca sądów powszechnych i sądów polubownych w zakresie rozstrzygania spraw cywilnych - rola sądów powszechnych w cywilnych postępowaniach pozasądowych; zagadnienia wybrane]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 27-35

Key issues: state court assistance

id: 31314

Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2015, p. 523-593

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31483

Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Kaczmarek Jacek

Cooperation and Control. Relations between the Arbitration Court and the Common Court at Various Stages of Proceedings [Original title: Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach postępowania]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 197-203

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30718

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kubas Andrzej, Trzaska Agnieszka

Two Examples of Interaction between State Courts and Arbitration: Rulling on the Competence of an Arbitral Tribunal to Adjudicate and Injunctive Relief in Arbitral Proceedings

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 137-157

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31366

Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna

Arbitral Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 81-100

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31039

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Pietkiewicz Paweł

Proceedings Before an Arbitration Court. Searching for Documents from a Party to the Proceedings and from a Third Party [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Poszukiwanie dokumentów u strony postępowania oraz u osoby trzeciej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 256-279

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 30914

Potrzobowski Karol

Commentary on the Supreme Court Ruling of 5.9.1967, I CZ 20/67 (re Court Control over Arbitral Awards) [Original title: Glosa do Postanowienia SN z 5.9.1967, I CZ 20/67 (dot. kontroli sądu nad wyrokami sądów polubownych)]

OSPiKA 1968, item 90 c, p. 210-212

Key issues: state court assistance, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30619

Rokita Krzysztof

Obtaining Documents from Adverse and Third Party in International Commercial Arbitration [Original title: Uzyskanie dokumentów od strony przeciwnej i osoby trzeciej w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 2, p. 15-120

Key issues: state court assistance, investment arbitration, arbitration procedure

id: 31310

Siedlecki Władysław

Relation Between the Civil Court Proceedings and the Arbitration Proceedings [Original title: Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania arbitrażowego]

[in:] Władysław Siedlecki, Outline of Civil Procedure [Zarys postępowania cywilnego], Warszawa 1966, p. 38-44

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30433

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, state court assistance, investment arbitration, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Stefanowicz Krzysztof

Arbitration Landscape in Poland - a Subjective View

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 9-18, [also Polish version]

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 30997

Strumiłło Tomasz

Recognition by the Court of Arbitration of the Petition Concerning Securing the Claims [Original title: Tryb rozpoznania przez sąd polubowny wniosku o udzielenie zabezpieczenia]

PPE 2012, No. 2, p. 20-47

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration procedure

id: 31122

Strumiłło Tomasz

Security of Claims Pursued Before Arbitration Courts - Selected Issues. The Problem of Application of Interim Reliefs in Parallel Proceedings Before a Common Court and an Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym - wybrane zagadnienia. Problem równoległych postępowań prowadzonych przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym w przedmiocie stosowania tymczasowych środków zabezpieczających]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 47-60

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31316

Szczęśniak Alicja

A Few Remarks on Remission Proceedings in Cases under Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Kilka uwag o postępowaniu remisyjnym w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 60-66

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31251

Szmit Izabela

Conservatory Measures in Arbitration [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 97-108

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31049

Szmit Izabela

Preliminary Ruling Procedure and Arbitration [Original title: Procedura prejudycjalna a sądownictwo arbitrażowe]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 39-49

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31274

Szmit Izabela

The Role of Witness Evidence in Arbitral Proceedings [Original title: Znaczenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2013, No. 7, p. 48-52

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31175

Sznajder-Peroń Katarzyna

Interface Between State Court and Arbitration Proceedings – Remarks in the Light of European Procedural Regulations [Original title: Kolizja postępowań przed sądem państwowym i polubownym - uwagi na tle europejskich uregulowań procesowych]

PPPM 2012, Vol. 10, p. 49-70

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31182

Szumański Andrzej

Contractual and Statutory Procedures for Challenging an Arbitrator in Institutional and Ad Hoc Arbitrations (Interpreting Art. 1176 § 2 of the Polsich Civil Procedure Code [Original title: Umowny i ustawowy tryb wyłączenia arbitra w arbitrażu instytucjonalnym oraz w arbitrażu ad hoc (wykładnia art. 1176 § 2 k.p.c.)]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 553-571

Key issues: state court assistance, arbitrator

id: 31104

Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Wojas Jakub

The Institution of Arbitration in the Country of Cherry Blossoms [Original title: Instytucja arbitrażu w Kraju Kwitnącej Wiśni]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 624-644

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31234

Zabarnik Michał

Legal Assistance in Arbitration Proceedings [Original title: Pomoc prawna w postępowaniu przed sądem polubownym]

Głos Sądownictwa 1935, No. 9, p. 643-645

Key issues: state court assistance

id: 30583

scroll up