polish

key issues

costs of arbitration | bibliography

print back

Broniszewska Joanna

Competence of an Arbitral Tribunal to Refer a Question for Preliminary Ruling [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do zadania pytania prejudycjalnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 5-17

Key issues: state court assistance, costs of arbitration

id: 31791

Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej

The Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. Commentary [Original title: Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz]

Warszawa 2017, pp. 604

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, costs of arbitration, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31829

Neumann Marek

Cost Allocation in Arbitration under the Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24,, p. 41-57

Key issues: costs of arbitration

id: 31557

Orecki Marcin

Lack of Funds for an Arbitration Proceeding and the Arbitration Agreement [Original title: Brak środków finansowych na postępowanie przed sądem polubownym a zapis na sąd polubowny]

PPC 2016, No 1, p. 87-100

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 31516

Owczarek Olga, Stoyanow Marie

Third-Party Funding in International Arbitration: Is it Time for Some Soft Rules?

BCDR International Arbitration Review 2015, Vol. 2, Issue 1, p. 171-199

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 31514

Szpara Justyna

A Few Remarks on Enforceability of a Decision on Costs of Arbitration in Case of Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal to Resolve a Dispute [Original title: Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 727-736

Key issues: costs of arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31546

scroll up