polish

key issues

New York Convention | bibliography

print back

Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Biała Barbara

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the Code of Civil Procedure [Original title: Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na gruncie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 64-74

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31385

Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Bülow Arthur

On the New York Convention of 10.6.1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: O konwencji nowojorskiej z 10.6.1958 o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

Studia et Documenta 1960, No. 24-25, pp. 103

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30206

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Czech Konrad

Application of the New York Convention of 10 June 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Polish Practice on the Example of the Supreme Court Case Law [Original title: Stosowanie Konwencji nowojorskiej z 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych wyroków arbitrażowych w praktyce polskiej na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego]

PS 2010, No. 11-12, p. 141-150

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30954

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Garnuszek Anita

Immunity Defences in Enforcement Proceedings Concerning Awards Rendered in International Commercial Arbitration Involving States and State Entities

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 38-55

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31798

Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gerlich Olga

State Immunity from Execution in the Collection of Awards Rendered in International Investment Arbitration: The Achilles' Heel of the Investor-State Arbitration System?

The American Review of International Arbitration 2015, Vol. 26, No. 1, p. 47-99

Key issues: New York Convention, investment arbitration

id: 31460

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Golędzinowski Piotr

Complicated Relations Between Court and Arbitration Proceedings under the Brussels I Bis Regulation [Original title: Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis]

PEP 2015, No 1(127), p. 20-22

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31503

Kierska Maria, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrator’s Decisions - Legal Problems and Global Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 27-38

Key issues: New York Convention, interim measures, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31574

Jakubowski Jerzy

Permanent Courts of Arbitration in Poland [Original title: Stałe sądy arbitrażowe w Polsce]

Warszawa 1961, ss. 39

Key issues: New York Convention, general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30127

Zawadzka Julita, Jelonek-Jarco Barbara

The Influence of Violation of the Independence and Impartiality Rules on the Enforeability and Effectiveness of the Arbitral Award

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2014, Vol. IV, New York 2014, p. 151-169

Key issues: New York Convention, arbitrator, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31287

Kała Dariusz P.

Filing a Motion for Recognition or Declaration of Enforcement of an Arbitration Award or a Settlement Reached Before the Arbitration Court [Original title: Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej]

Rej. 2013, No. 5, p. 54-67

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31170

Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part I) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. I)]

R.Pr. 2013, No. 134, p. 8-10

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31156

Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part II) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. II)]

R.Pr. 2013, No. 135, p. 8-12

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31155

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Lizer-Klatka Agnieszka

Forms of the Arbitration Agreement under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: Forma umowy o arbitraż wedle konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

PPHZ 2000, No. 19-20, p. 135-153

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 30711

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Morek Rafał

Review of the Rulings of the Supreme Court and of Appellate Courts [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 93-95

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31176

Morek Rafał, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Nanowski Zbigniew

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards made in New York, on 10 June 1958 [Original title: Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958]

PHZ 1962, No. 1, p. 63-66

Key issues: New York Convention

id: 30287

Nowaczyk Piotr

Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Polish Law and Practice

[in:] Croatian Arbitration Yearbook 2013, Vol. 20, Zagreb 2013, p. 99-109

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31289

Olechowski Marcin

Law Applicable to the Assessment of the Effects of a Recognised International Arbitration Award [Original title: Prawo właściwe do oceny skutków uznawanego międzynarodowego wyroku arbitrażowego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 573-585

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30935

Poczobut Jerzy

An Arbitration Agreement in the Polish Private International Law – with Comparative Comments [Original title: Umowa o arbitraż w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - z uwagami porównawczymi]

SPP 2013, No. 1, p. 9-34

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 31181

Popiołek Wojciech

Effects of Foreign Arbitral Award in Poland [Original title: Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce]

PPH 2014, No. 6, s. 5-10

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31269

Popiołek Wojciech

Refusal to Recognize (Enforce) a Foreign Arbitration Award under Article V of the New York Convention [Original title: Odmowa uznania (wykonania) zagranicznego orzeczenia arbitrażowego na podstawie art. V Konwencji nowojorskiej]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1799-1811

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31023

Różalska-Kucal Agnieszka

Arbitration and European Union Law [Original title: Arbitraż a prawo Unii Europejskiej]

[in:] Cezary Mik (ed.), Arbitration in the International Law [Original title: Arbitraż w prawie międzynarodowym], Warsaw 2014, p. 237-256

Key issues: New York Convention, arbitrator, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31349

Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Sznajder-Peroń Katarzyna

Interface Between State Court and Arbitration Proceedings – Remarks in the Light of European Procedural Regulations [Original title: Kolizja postępowań przed sądem państwowym i polubownym - uwagi na tle europejskich uregulowań procesowych]

PPPM 2012, Vol. 10, p. 49-70

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31182

Świątkowski Marek

Application of MFN Clause to Dispute Resolution Provisions of Investment Treaties [Original title: Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN]

PPH 2013, No. 12, p. 30-36

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31191

Tomaszewski Maciej

Arbitration Clauses in Foreign Non-Public Trade Sector Contracts [Original title: Klauzule arbitrażowe w kontraktach handlu zagranicznego sektora nieuspołecznionego]

Handel Zagraniczny 1984, No. 2, p. 22-24

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 30546

Trammer Henryk

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

PiP 1961, No. 11, p. 738-750

Key issues: New York Convention

id: 30632

Trammer Henryk

The New York Convention on Pursuing Alimony Claims Abroad [Original title: Konwencja nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą]

NP 1962, No. 6, p. 781-789

Key issues: New York Convention

id: 30634

Weitz Karol

The Brussels I bis Regulation and the New York Convention [Original title: Rozporządzenie Bruksela I bis a Konwencja nowojorska]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 384-400

Key issues: New York Convention

id: 31534

Wierzbicki Przemysław

Enforceability of Foreign Arbitration Awards on the Basis of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: Wykonalność orzeczeń zagranicznych sądów polubownych na podstawie Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych]

MoP 2004, No. 5, p. 237-241

Key issues: New York Convention

id: 30563

Wiśniewski Andrzej W.

Consequences of Engaging in a Dispute before the Arbitration Court Abroad Despite the Lack of an Effective Arbitration Agreement. A Commentary to the Supreme Court Decision of 13 September 2012, file no. V CSK 323/11 [Original title: Skutki wdania się w spór przed arbitrażem za granicą pomimo braku skutecznej umowy o arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2012 r., V CSK 323/11]

PPC 2013, No. 4, p. 571-582

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31184

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Włosińska Aleksandra

Enforcement of Foreign Arbitration Awards on the Basis of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [Original title: Wykonywanie orzeczeń zagranicznych sądów polubownych na podstawie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 247-258

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30696

Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Zachariasiewicz Maciej

The Law Applicable to the Effects of an Arbitral Award [Original title: Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 41-61

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31355

Żywicki Władysław, Zygucki Jakub

The Problem of Pathological Arbitration Clauses in the Light of the New York Convention [Original title: Problem patologicznych klauzuli arbitrażowych w świetle przepisów Konwencji Nowojorskiej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 697-709

Key issues: New York Convention, arbitration agreement

id: 31237

scroll up