polish

key issues

arbitrator | bibliography

print back

Aleksandrowicz Katarzyna, Gierba Konstancja

The Issue of Exclusion of an Arbitrator from Procedural Proceedings [Original title: Problematyka wyłączenia arbitra z postępowania procesowego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 31-44

Key issues: arbitrator

id: 31204

Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, arbitration agreement, arbitrator, settlement before arbitral tribunal

id: 30033

Allerhand Maurycy

Commentary on the Resolution of the Third Chamber of the Supreme Court dated 8 November 1922, R 832/22 (re: issuance of an Arbitration Award by a Mentally Ill Arbitrator) [Original title: Glosa do uchwały izby trzeciej sądu najwyższego z 8 listopada 1922, R 832/22 (dot. wydania wyroku sądu polubownego przez sędziego chorego umysłowo)]

OSP 1924 (vol. 3), item 13, p. 9-10

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrator

id: 30587

Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 30036

Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 32089

Asłanowicz Marcin

Appointment of an Arbitrator and His Impartiality and Independence [Original title: Sposób powołania arbitra a jego bezstronność i niezależność]

PPH 2015, No. 4, p. 11-16

Key issues: arbitrator

id: 31362

Asłanowicz Marcin

Arbitrators and Arbitral Tribunal

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 65-80

Key issues: arbitrator

id: 31038

Asłanowicz Marcin

Arbitrator’s Immunity [Original title: Immunitet arbitra]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski, Warszawa 2016, p. 27-39

Key issues: arbitrator

id: 31520

Asłanowicz Marcin

Arbitrator’s Liability [Original title: Odpowiedzialność arbitra ]

PiP 2016, No. 2, p. 68-82

Key issues: arbitrator

id: 31554

Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31246

Asłanowicz Marcin

Challenging of an Arbitrator – Analysis of Cases Pending before the Arbitration Court at the Polish Bank Association [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra - analiza spraw toczonych przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich]

PUG 2013, No. 12, p. 26-37

Key issues: arbitrator

id: 31200

Asłanowicz Marcin

Challenging of an Arbitrator – Analysis of Cases Pending before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – analiza spraw toczonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

PUG 2013, No. 11, p. I-XV

Key issues: arbitrator

id: 31201

Asłanowicz Marcin

Disqualification of a Judge and Disqualification of an Arbitrator [Original title: Wyłączenie sędziego a wyłączenie arbitra]

PPH 2014, No. 6, p. 36-40

Key issues: arbitrator

id: 31268

Asłanowicz Marcin

Emergency Arbitrator [Original title: Arbiter doraźny]

PUG 2013, No. 8, p. 18-22

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31188

Asłanowicz Marcin

Extent of Disclosure in the Light of an Arbitrator's Impartiality and Independence in Arbitration [Original title: Zakres ujawnienia a bezstronność i niezależność arbitra w postępowaniu arbitrażowym]

PUG 2014, No. 4, p. 22-32

Key issues: arbitrator

id: 31264

Asłanowicz Marcin

Grounds for Challenging an Arbitrator – an Analysis of Cases Before Selected Foreign Standing Arbitration Courts

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 29-47

Key issues: arbitrator

id: 31399

Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 32017

Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31470

Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31309

Asłanowicz Marcin

Rules and Procedure of Challenge to a Member of the Arbitral Tribunal in the Arbitration Proceedings [Original title: Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2013, No. 8, p. 11-17

Key issues: state court assistance, arbitrator

id: 31180

Asłanowicz Marcin

Status of the Arbitrator in the Arbitration Proceedings [Original title: Status arbitra w postępowaniu arbitrażowym]

Stud. Prawn. 2013, No. 3, p. 123-152

Key issues: arbitrator

id: 31266

Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31363

Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, arbitrator

id: 31077

Barańska Anna

Remarks on the Position of Arbitrator in Italian Arbitration Law [Original title: Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 5-13

Key issues: arbitrator

id: 31905

Pörnbacher Karl, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: arbitration award, state court assistance, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 30992

Bieniak Michał

Challenge of the Arbitrator or the Presiding Arbitrator – Commentary on the Supreme Court Judgement of 24.9.1999, I CKN 141/98 [Original title: Wyłączenie arbitra lub superarbitra - glosa do wyroku SN z 24.9.1999 r., I CKN 141/98]

MoP 2001, No. 21, p. 1086-1087

Key issues: arbitrator

id: 30193

Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 31196

Bolard Georges

Contradictory Principle Before Arbitrators [Original title: Zasada kontradyktoryjności przed arbitrami]

Annales UMCS 1999, No. 46, p. 63-67

Key issues: arbitrator

id: 30459

Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 31168

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention, investment arbitration

id: 30952

Chyla Łukasz, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, New York Convention

id: 32024

Ciemiński Marcin, Prokop Adelina

The Arbitration Agreement Regarding the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Supreme Court Judgement Dated 24 November 2010 (II CSK 291/10)[Original title: Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10)]

MPB 2011, No. 10, p.

Key issues: arbitration agreement, arbitrator

id: 31120

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 31205

Czarny Gierc

Draft of the Amendments to the Civil Procedure Code and the Issues of Arbitration [Original title: Projekt nowelizacji K.P.C., a zagadnienia sądownictwa polubownego]

Wil.Prz.Praw. 1936, No. 12, p. 431-435

Key issues: arbitration award, state court assistance, arbitrator

id: 30041

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 6, p. 161-168, [part IV]

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30048

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 2, p. 33-37, [part I]

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30045

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 5, p. 129-133, [part III]

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30047

Czerwiński Stanisław

Some Remarks on Courts of Arbitration [Original title: Kilka uwag o sądach polubownych]

Głos Sądownictwa 1938, No. 3, p. 201-203

Key issues: arbitrator

id: 30051

Czuchryta Joanna

Civil Liability of the Arbitrator [Original title: Odpowiedzialność odszkodowawcza arbitra]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 33-40

Key issues: arbitrator

id: 31968

Diaby Anna

Deprivation of a Party of the Right to Have a Case Heard by an Impartial Court as the Basis for Setting Aside of an Arbitral Award (Article 1206 § 2 p. 2 of the Polish Civil Procedure Code)[Original title: Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 154-166

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 31333

Domański Grzegorz

Arbitrators in Treaty-Based Investment Arbitration – a Few Practical Reflections [Original title: Arbitrzy w traktatowym arbitrażu inwestycyjnym - kilka refleksji praktycznych

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 349-358

Key issues: arbitrator, investment arbitration

id: 30924

Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitrator

id: 31368

Dziurda Marcin, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitrator, general works

id: 31990

Elsing Siegfred H.

The Disqualification of Arbitrators in ICSID Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 48-62

Key issues: arbitrator, investment arbitration

id: 31400

Ereciński Tadeusz

Lack of Arbitrator’s Independence and Impartiality and Grounds for Setting Aside an Arbitral Award [Original title: Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 845-857

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 31463

Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrator

id: 30060

Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30057

Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 30061

Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30056

Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: arbitration award, state court assistance, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 30985

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention, investment arbitration

id: 31075

Ganobis Marta, Zawiślak Karol

Rules of Appointment and Revocation of an Arbitrator and Certain Issues Related to the Issue of Shaping Legal Position of an Arbitrator in Relation to the Washington Convention of 18.3.1965 [Original title: Zasady powoływania i odwoływania arbitra oraz niektóre zagadnienia związane z kwestią ukształtowania pozycji prawnej arbitra w świetle Konwencji Waszyngtońskiej z 18.3.1965 r.]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 25-29

Key issues: arbitrator

id: 30228

Gąsiorowski Kuba

The Looming Threat of Judicialization of Arbitration and Means of Combating It – Remarks on the Current Statistics and Trends

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 181-189

Key issues: arbitrator, general works

id: 31566

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Setting Aside an Arbitration Award and Composition of the Arbitral Tribunal in Case of Retrial [Original title: Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 669-677

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 31542

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Some Remarks on the Conflict of Interest in Case of Arbitrators from Multi-Person Legal Offices [Original title: Kilka uwag w przedmiocie konfliktu interesów w przypadku arbitrów pochodzących z wieloosobowych kancelarii prawnych]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 15-25

Key issues: arbitrator

id: 30119

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31828

Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 32104

Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 30072

Hartung Monika

Transparency in Arbitration Institutions’ Scrutiny of Arbitrators

[in:] Klausegger Christian, Klein Peter, Kremslehner Florian, Petsche Alexander, Pitkowitz Nikolaus, Welser Irene, Zeiler Gerold (eds), Austrian Yearbook on International Arbitration 2018, Vienna 2018, p. 41-51

Key issues: arbitrator

id: 31934

Hauser-Morel Maria

New ICC "Arbitrator Statement of Acceptance, Availability & Independence” [Original title: Nowe "Oświadczenie akceptacji, dyspozycyjności i niezależności" arbitra Międzynarodowej Izby Handlowej]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 23-26

Key issues: arbitrator

id: 30842

Hauser-Morel Maria

Views Previously Expressed by an Arbitrator as Grounds for [Original title: Uprzednio wyrażane poglądy jako podstawa wyłączenia arbitra - uwagi w świetle decyzji ICSID w sprawie Urbaser]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 32-37

Key issues: arbitrator

id: 30948

Kierska Maria, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law

Polish Yearbook of International Law (PYIL) 2016, Vol. 36, p. 231-244

Key issues: arbitrator, interim measures

id: 31953

Jakubowski Jerzy

Permanent Courts of Arbitration in Poland [Original title: Stałe sądy arbitrażowe w Polsce]

Warszawa 1961, ss. 39

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, New York Convention

id: 30127

Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 30477

Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 30951

Jaworski Adam

Commentary to the Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber of 8 September 2011, III CZP 41/11 [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 8 września 2011 r., III CZP 41/11]

OSP 2012, Nr 10, p. 654-658

Key issues: arbitrator

id: 31074

Zawadzka Julita, Jelonek-Jarco Barbara

The Influence of Violation of the Independence and Impartiality Rules on the Enforeability and Effectiveness of the Arbitral Award

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2014, Vol. IV, New York 2014, p. 151-169

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, arbitrator, New York Convention

id: 31287

Jodłowski Jerzy

Can a Party Validly Appoint an Arbitrator after the Lapse of a Week from Having Been Summoned by the Opposing Party, and if Yes, What is the Final Deadline to Do So? [Original title: Czy strona może wyznaczyć skutecznie sędziego polubownego po upływie tygodnia od wezwania strony przeciwnej, a jeśli tak – w jakim terminie ostatecznym wyznaczenie powinno nastąpić?]

PPC 1936, No. 10, p. 311-313

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30075

Jóźwiak Marcin

The Problem of Arbitrator’s Independence – an Innovative Proposal of the International Institute for Conflict Prevention & Resolution [Original title: Problematyka niezależności arbitrów – innowacyjna propozycja International Institute for Conflict Prevention & Resolution]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, s. 20-23

Key issues: arbitrator

id: 31914

Jurcewicz Witold

Arbitrator as a Witness in the Court Proceedings [Original title: Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym]

PPH 2013, No. 7, p. 21-26

Key issues: arbitrator

id: 31174

Jurcewicz Witold

Special Types of Proceedings to Assure Expedited Arbitration Process [Original title: Szczególne tryby postępowania mające na celu zapewnienie szybkości postępowania arbitrażowego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 206-227

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31085

Kamiński Ireneusz C.

Competence of Judges and Arbitrators Adjudicating on the Basis of the Equity Principle [Original title: Uprawnienia sędziów i arbitrów orzekających na podstawie reguł słuszności]

PPHZ 2000, No. 19-20, p. 66-78

Key issues: arbitrator

id: 30249

Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitration agreement, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 32027

Kąkolecki Andrzej

Best Practice in ICC Arbitration [Original title: Dobre praktyki w arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC)]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 228-244

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31086

Kąkolecki Andrzej

Modern Arbitration Rules [Original title: Nowoczesne regulaminy arbitrażowe]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 88-92

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31177

Kąkolecki Andrzej

Qualifications and Challenge of Arbitrators [Original title: Kwalifikacje i wyłączanie sędziów sądu polubownego (arbitrów)]

R.Pr. 2006, No. 4, p. 82-95

Key issues: arbitrator

id: 30480

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

A New Set of Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce / Un nou set de Reguli emise de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Polonia

Revista Română de Arbitraj 2009, No. 1 (9), p. 10-21

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31290

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

New ICC Rules of Arbitration [Original title: Nowy Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 55-70

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 31046

Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 32025

Pörnbacher Karl, Knief Inken

Protection of Confidentiality in International Arbitration

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 456-480

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31098

Koredczuk Józef

Arbitrators Under the Civil Procedure Code of 1930 [Original title: Sędziowie polubowni według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku]

Acta UWr 2006, No. 298, p. 295-317

Key issues: arbitrator

id: 30484

Korpalski Mariusz

Partial Ineffectiveness of the Arbitration Agreement of the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Warsaw Regional Court Judgement of 26 October 2011 (XXV Co 111/11) [Original title: Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11)]

MPB 2012, Nr 3, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitrator

id: 31072

Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 30872

Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 3, p. 107-116, [part I]

Key issues: arbitration agreement, arbitrator

id: 30082

Wierzbowski Marek, Krysiak Anna

Impartiality and Independence as the Key Characteristics of any Arbitrator [Original title: Bezstronność i niezależność jako kluczowe cechy każdego arbitra]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 359-375

Key issues: arbitrator

id: 30925

Wierzbowski Marek, Krysiak Anna

Lack of Impartiality and Independence as Grounds for Challenging An Arbitrator (Article 1174 of the Polish Civil Procedure Code) [Original title: Brak bezstronności i niezależności jako podstawowe przesłanki wyłączenia arbitra (art. 1174 k.p.c.)]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1747-1764

Key issues: arbitrator

id: 31020

Wierzbowski Marek, Krysiak Anna

The Significance and Practical Application of the IBA Guidelines on Conflicts of Interest in Intenational Arbitration in Domestic Polish Arbitration [Original title: Znaczenie i stosowanie w praktyce Wytycznych IBA w ramach arbitrażu krajowego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 254-264

Key issues: arbitrator

id: 31087

Krześniak Eligiusz

Remarks on Arbitrator’s Independence and Impartiality in the Light of Organizational Rules in Sport and Commercial Arbitration [Original title: Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym]

PPH 2017, No. 3, p. 24-33

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, arbitrator

id: 31825

Krześniak Eligiusz

The Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee v The Court of Arbitration for Sport (CAS) – Background, Powers and Authority

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 199-209

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 31568

Kubala Agnieszka, Zacharzewski Andrzej

Can a Bank Challenge a Decision of a Banking Arbitrator? [Original title: Czy bank może zaskarżyć orzeczenie Arbitra Bankowego?]

Pr.B. 2003, No. 4, p. 110-115

Key issues: arbitrator

id: 30260

Kuratowski Roman

Commentary on the Resolution of the First Chamber of the Supreme Court dated 22 January – 13 February 1931, C. 1783/30 (re: the Character of the Arbitration Clause and the State Court Ruling on the Appointment of Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 23 stycznia - 13 lutego 1931 r., C. 1783/30 r. (dot. charakteru zapisu na sąd polubowny oraz orzeczenia sądu państwowego w przedmiocie wyznaczenia arbitra)]

OSP 1932 (vol. 9), item 46, p. 49-51

Key issues: arbitration agreement, arbitrator

id: 30590

Kuratowski Roman

Liability of the Parties for Remuneration of the Arbitrators [Original title: Odpowiedzialność stron za wynagrodzenie sędziów polubownych.]

NPC 1933, No. 20, p. 624-630

Key issues: arbitrator

id: 30086

Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Odpowiedzialność cywilna arbitra sądu polubownego – zagadnienia wybrane [Original title: Civil Liability of an Arbitrator of an Arbitration Court – Selected Issues]

Prz.Praw.Publ. 2014, No. 10, p. 66-92

Key issues: arbitrator

id: 31351

Kwiatkowska-Falęcka Elżbieta

The Independence - Common Principle of Arbitrator, Barrister and Legal Adviser [Original title: Niezależność - wspólna cecha arbitra, adwokata i radcy prawnego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 285-311

Key issues: arbitrator

id: 31090

Lichoń Kamila

Principle of Concentration of Evidence with Respect to the Construction and Manner of Examination of (Consumer) Disputes in the Procedure in Arbitration [Original title: Zasada koncentracji materiału procesowego w odniesieniu do konstrukcji I sposobu rozpatrywania sporów (konsumenckich) w ramach procedury arbitrażowej]

PPH 2020, No. 11, p. 41-45

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 32125

Łaszczuk Maciej

A Few Remarks on Ethics of Arbitrators [Original title: Kilka uwag o etyce arbitra]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 235-247

Key issues: arbitrator

id: 31980

Łaszczuk Maciej

A Few Remarks on the Duties, Independence and Impartiality of Arbitrators [Original title: Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 321-332

Key issues: arbitrator

id: 31092

Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej

The Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. Commentary [Original title: Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz]

Warszawa 2017, pp. 604

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, costs of arbitration, interim measures

id: 31829

Łyda Zbigniew

Arbitrator’s Impartiality and the Prohibition of "Interest in the Case" [Original title: Bezstronność arbitra a zakaz "zainteresowania w sprawie"]

PiP 1996, No. 2, p. 45-54

Key issues: arbitrator

id: 30497

Melis Werner

Arbitrators Fees

Biul.Arb. 2013, No. 19, p. 65-70

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31244

Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, investment arbitration

id: 31159

Morek Rafał

Commentary on the Supreme Court Ruling of 19.10.2012, V CSK 503/11 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2012 r., V CSK 503/11]

M. Pr. Bank. 2014, No 1, p. 54-62

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 31510

Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 109-112

Key issues: arbitration agreement, arbitrator

id: 31050

Morek Rafał

The Iura Novit Arbiter Principle in Foreign Court Case Law [Original title: Zasad iura novit arbiter w orzecznictwie sądów zagranicznych

[in:] M. Modrzejewska (ed.), 21st Century Commercial Law. Time of Stabilisation, Evolution or Revolution. A Commemorative Volume for Prof. Józef Okolski [Original title: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego], Warszawa 2010, p. 620-632

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30955

Moskal Anna

The Problem of Disclosure of Third-Party Funding in International Investment Arbitration [Original title: Problem ujawnienia finansowania przez osoby trzecie w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 69-77

Key issues: arbitrator, general works

id: 31971

Nanowski Zbigniew

On Substitutive Appointment of Arbitrators [Original title: W sprawie zastępczej nominacji arbitrów]

PPHZ 1977, No. 1, p. 65-75

Key issues: arbitrator

id: 30509

Nanowski Zbigniew

On the Notion of Arbitrator’s "Neutrality" [Original title: W sprawie pojęcia "neutralności" arbitra]

PHZ 1969, No. 23-24, p. 40

Key issues: arbitrator

id: 30615

Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 30994

Nowacki Artur

A truncated tribunal formed as a result of expiry of an arbitrator’s appointment [Original title: Kadłubowy zespół orzekający powstały wskutek wygaśnięcia mandatu arbitra]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 73-82

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 32004

Nowacki Artur

The Procedure for Challenging an Arbitrator [Original title: Procedura wyłączenia arbitra]

PPC 2018, No. 4, p. 496-515

Key issues: arbitrator

id: 31962

Nowaczyk Piotr

Arbitration and Mediation. Inter-cultural aspects of mediation [Original title: Arbitraż i mediacja. Międzykulturowe aspekty mediacji]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 71-77

Key issues: arbitrator

id: 31135

Nowaczyk Piotr

Arbitrator in the 21st Century – Challenges and Expectations (in Search of the Ideal Arbitrator) [Original title: Arbiter XXI w. – wyzwania i oczekiwania (w poszukiwaniu arbitra idealnego)], Part of a Book in the Memory of dr. hab. Tadeusz Szurski, Honorary President of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce

Biul. Arb. 2008, No. 5, p. 6-15

Key issues: arbitrator

id: 30863

Nowaczyk Piotr

Arbitrator in the 21st Century – Challenges and Expectations (in Search of the Ideal Arbitrator) [Original title: Arbiter XXI w. - wyzwania i oczekiwania (w poszukiwaniu arbitra idealnego)]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 99-108

Key issues: arbitrator

id: 30142

Nowaczyk Piotr

International Arbitrator – Position, Mission, or Career?

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 63-72

Key issues: arbitrator

id: 31401

Nowaczyk Piotr

Is It Moral to Charge VAT on Arbitration?

Revista Română de Arbitraj 2015, No. 1 (33), p. 11-14

Key issues: arbitrator

id: 31352

Nowaczyk Piotr

Is it Morally Right to Charge VAT on Arbitration? [Original title: Czy moralne jest oVATowanie arbitrażu?]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 82-87

Key issues: arbitrator, general works

id: 31178

Nowaczyk Piotr, Syp Szymon

International Commercial Arbitration and Competition Law - Selected Theoretical and Practical Issues [Original title: Arbitraż a prawo konkurencji - wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne]

iKAR 2013, No. 5, p. 81-89

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator

id: 31186

Nowaczyk Piotr, Syp Szymon

Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

iKAR 2013, No. 5, p. 129-132

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 31187

Nowak Łucja

Jirvraj v. Hashwani - Why Is Arbitrator not an Employee?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 15-20

Key issues: arbitrator

id: 31063

Olaś Andrzej

May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 169-206

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31837

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 30960

Orawiec Bartłomiej

Removal of Arbitrators for Bias in the UK: Recent Case Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 79-85

Key issues: arbitrator

id: 31972

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, costs of arbitration, interim measures

id: 32094

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, general works

id: 31272

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, costs of arbitration

id: 32098

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 30961

Paśnik Jerzy

Selected aspects of the organization and activity of the Arbitration Court for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

PPP 2020, No. 4, p. 23-35

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures

id: 32014

Pazdan Maksymilian

Governing Law for the Agreement Between the Parties and the Arbitrator(s) in International Commercial Arbitration [Original title: Prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem (arbitrami) w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. Book in Memory of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 183-192

Key issues: arbitrator

id: 30428

Pazdan Maksymilian

Governing Law for the Agreement Between the Parties and the Arbitrator(s) under the 1980 Rome Convention and Rome I Regulation [Original title: Prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem (arbitrami) według Konwencji rzymskiej z 1980 r. i rozporządzenia Rzym I]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1765-1775

Key issues: arbitrator

id: 31021

Pazdan Maksymilian

Legal Aspects of the Function of an Arbitrator [Original title: Prawne aspekty funkcji arbitra]

PUG 1994, No. 2, p. 8-14

Key issues: arbitrator

id: 30305

Pazdan Maksymilian

The Agreement Between the Parties and the Arbitrator(s) in International Commercial Arbitration [Original title: Umowa stron z arbitrem (arbitrami) w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

PPHZ 1987, No. 11, p. 25-57

Key issues: arbitrator

id: 30516

Philippe Mirèze

Fast-Track & Emergency Measures in M&A & JV Disputes in ICC Arbitration [Tryb uproszczony i środki doraźne w toczących się przed ICC postępowaniach arbitrażowych dotyczących fuzji i przejęć oraz wspólnych przedsięwzięć]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 6-22

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31193

Piechota Rafał

Out-of-court forms of sports disputes resolution [Original title: Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych]

PWPMEiP 2006, No. 4, p. 33-54

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 32076

Pietkiewicz Paweł

Challenge of an Arbitrator. Selected Procedural Issues under the Fifth Part of the Civil Procedure Code [Original title: Wyłączenie arbitra. Wybrane problemy proceduralne na tle przepisów Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 135-149

Key issues: arbitrator

id: 30152

Pochodyła Michał

Impartiality and Independence of Arbitrators – Regulations and Case Law of English Courts [Original title: Bezstronność i niezależność arbitrów – regulacje i orzecznictwo sądów angielskich]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 30-32

Key issues: arbitrator

id: 30879

Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W.

Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu]

Warszawa 2016, pp. 460

Key issues: arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, general works

id: 31519

Presser W.

From the Studies on the Institution of Arbitration Courts. II. On Arbitrators. [Original title: Ze studjów nad instytucją sądów polubownych. II. O sędziach polubownych.]

Nowa Palestra 1933, No. 6, p. 9-13

Key issues: arbitrator

id: 30093

Prusinowska Monika

Key Considerations for Drafting Effective Arbitration Agreements in the Context of Poland and China

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 143-151

Key issues: arbitration agreement, arbitrator

id: 31563

Radel Krzysztof

Legal Status of the Arbitrator [Original title: Status prawny arbitra]

Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe 2007, No. 2, p. 150-164

Key issues: arbitrator

id: 30313

Romanowski Michał

Significance of Arbitrator’s Independence and Impartiality in Arbitration Proceedings in the Light of the Constitutional Right to Be Heard by a Court [Original title: Znaczenie niezależności i bezstronności arbitra w postępowaniu arbitrażowym w świetle konstytucyjnego prawa do sądu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 376-384

Key issues: arbitrator

id: 30926

Romańczuk Henryk

Arbitration of Disputes between Consumers and Providers of Telecommunications Services [Original title: Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 493-509

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 31100

Różalska-Kucal Agnieszka

Arbitration and European Union Law [Original title: Arbitraż a prawo Unii Europejskiej]

[in:] Cezary Mik (ed.), Arbitration in the International Law [Original title: Arbitraż w prawie międzynarodowym], Warsaw 2014, p. 237-256

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, arbitrator, New York Convention

id: 31349

Rysiński Jan

Conference of Arbitrators: Practical Issues

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, Nr 24, s. 58-70

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31558

Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31162

Siwik Robert

Arbitral tribunal – effective dispute resolution in Poland [Original title: Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen]

Osteuropa Recht 2008, No. 6, p. 377-384

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 32065

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: arbitration award, state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 30675

Skrzypczak Rafał

The Institution of Exclusion, Revocation and Resignation of an Arbitrator under Polish Law [Original title: Instytucja wyłączenia, odwołania i ustąpienia arbitra w prawie polskim]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 435-539

Key issues: arbitrator

id: 30966

Slate II William K.

Arbitration Ethics in the United States

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 181-193

Key issues: arbitrator

id: 30921

Stefanowicz Krzysztof

Arbitration Landscape in Poland - a Subjective View

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 9-18, [also Polish version]

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award, arbitrability of dispute, arbitrator, general works, investment arbitration

id: 30997

Stefanowicz Krzysztof

Conflicts of Interest by Selected Arbitration Institutions [Original title: Problematyka konfliktu interesów arbitrów według wybranych instytucji arbitrażowych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 523-536

Key issues: arbitrator

id: 31101

Stefanowicz Krzysztof

Dissenting Opinions in Arbitration – Briefly in Favor

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 401-411

Key issues: arbitration award, arbitrator

id: 31424

Strumiłło Tomasz

Recognition by the Court of Arbitration of the Petition Concerning Securing the Claims [Original title: Tryb rozpoznania przez sąd polubowny wniosku o udzielenie zabezpieczenia]

PPE 2012, No. 2, p. 20-47

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, arbitrator

id: 31122

Szumańska Joanna

Security of the claim made by an emergency arbitrator against the proceedings for granting security in a court of law [Original title: Zabezpieczenie roszczenia przez arbitra doraźnego na tle postępowania o udzielenie zabezpieczenia przed sądem powszechnym]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 324-335

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, interim measures

id: 32081

Szumański Andrzej

Appointing (Nominating) Authority’s New Competences in the Light of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Nowe kompetencje organu powołującego (nominacyjnego) w świetle Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z roku 2010]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 873-891

Key issues: arbitrator

id: 31465

Szumański Andrzej

Arbitrators and Arbitral Tribunal [Original title: Arbitrzy i zespół orzekający]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 8 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 8], Warszawa 2015, p. 407-522

Key issues: arbitrator

id: 31482

Szumański Andrzej

Arbitrators and the Adjudicating Panel [Original title: Arbitrzy i zespół orzekający]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 8 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 8], Warszawa 2009, p. 357-497

Key issues: arbitrator

id: 30782

Szumański Andrzej

Contractual and Statutory Procedures for Challenging an Arbitrator in Institutional and Ad Hoc Arbitrations (Interpreting Art. 1176 § 2 of the Polsich Civil Procedure Code [Original title: Umowny i ustawowy tryb wyłączenia arbitra w arbitrażu instytucjonalnym oraz w arbitrażu ad hoc (wykładnia art. 1176 § 2 k.p.c.)]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 553-571

Key issues: state court assistance, arbitrator

id: 31104

Szumański Andrzej

Participation of Third Parties in the Preparation of an Arbitral Award and in the Determination of its Final Wording [Original title: Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 515-533

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 31984

Szumański Andrzej

Possible Impact of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules on the Polish Arbitration Law (Selected Issues) [Original title: Możliwy wpływ regulaminu arbitrażowego UNCITRAL w wersji z roku 2010 na polskie prawo arbitrażowe (zagadnienia wybrane)]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1871-1897

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 31027

Szurski Tadeusz

On the Status of the Arbitrator in International Commercial Arbitration [Original title: O statusie arbitra w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Kazimierz Lankosz (ed.), Current Problems of International Law in Contemporary World. Book in Memory of Prof. Marian Iwanejko [Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko], Kraków 1995, p. 177-192

Key issues: arbitrator

id: 30437

Tomaszewski Maciej

2010 UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL 2010]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 5-15

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 30945

Tomaszewski Maciej

Challenge of an Arbitrator and the Mode of Consideration Thereof [Original title: Wniosek o wyłączenie arbitra i tryb rozpoznania wniosku]

PS 2012, No. 2, p. 25-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 31045

Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 30357

Tomaszewski Maciej

Reasons for Challenge of an Arbitrator under the Polish Law [Original title: Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 245-260

Key issues: arbitrator

id: 30173

Tynel Andrzej

Authority for Substitutive Arbitrator Appointment [Original title: Organ zastępczej nominacji arbitrów]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009

Key issues: arbitrator

id: 30691

Tynel Andrzej

Excluding a Member of a Adjudication Panel in Arbitration Court Practice at the National Economic Chamber [Original title: Wyłączenie członka Zespołu Orzekającego w praktyce Sądu Arbitrażowego przy KIG]

PUG 2011, No. 7, p. 28-29

Key issues: arbitrator

id: 31069

Uliasz Roman

Eligibility of Arbitrators and Mediators in the Polish Civil Procedure [Original title: Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 4, p. 75-85

Key issues: arbitrator

id: 31322

Warwas Barbara

The Function of Emergency Arbitrators in Emergency Arbitrator Proceedings - The New Solutions Adopted by the Court of Arbitration at the Polish Confederation of Private Employees Lewiatan in light of the International Regulations: a Comparative Perspective.

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 44-54

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31149

Welser Irene

Fast Track Proceedings, Expedited Procedure and Emergency Arbitrator – Pros and Cons

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 215-224

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31412

Więzowska-Czepiel Beata

Artificial Intelligence in Arbitration – Supporting Arbitrators in Decision-making Process [Original title: Sztuczna inteligencja w arbitrażu - wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, No. 2, s. 57-65

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 32071

Więzowska-Czepiel Beata

New Arbitration Regulations in Disputes Resulting from Contracts Concluded with a Consumer [Original title: Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument]

PPH 2017, No. 3, p. 43-49

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitrator

id: 31827

Wiśniewski Andrzej W.

Independence and Impartiality of Arbitrators in the Light of the Polish Law and International Practice [Original title: Niezależność i bezstronność arbitrów w świetle prawa polskiego i praktyki międzynarodowej]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1961-1986

Key issues: arbitrator

id: 31030

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention

id: 31015

Wiśniewski Andrzej W.

Problems Connected with the Agreement Between an Arbitrator and an Arbitration Institution - a Few Comments in the Light of the Polish Practice [Original title: Problemy związane z umową pomiędzy arbitrem a instytucją arbitrażową - uwag kilka na tle polskiej praktyki]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 69-79

Key issues: arbitrator

id: 31318

Witkowska Anna

Composition of the Arbitral Tribunal After the Award is Set Aside [Original title: Skład zespołu orzekającego po uchyleniu wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 26-33

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 31802

Wojas Jakub

The Institution of Arbitration in the Country of Cherry Blossoms [Original title: Instytucja arbitrażu w Kraju Kwitnącej Wiśni]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 624-644

Key issues: arbitration award, state court assistance, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 31234

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, general works

id: 30989

Wydra Łukasz

Civil Law Liability of an Arbitrator and the Rules of Arbitration Institutions[Original title: Odpowiedzialność cywilnoprawna arbitra a regulaminy sądów polubownych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 105-123

Key issues: arbitrator

id: 31900

Wydra Łukasz

Commentary to the Order of the Supreme Court Dated 16 October 2014 (docket no. III CZ 39/14) [Original title: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r. (sygn. akt: III CZ 39/14)]

ADR 2016, No. 2, p. 71-83

Key issues: petition to set aside arbitration award, arbitrator

id: 31785

Wysok Violetta

A Few Remarks on the New ICC Rules of Arbitration in Force from 1 January 2012 [Original title: Kilka uwag o nowym Regulaminie Arbitrażowym ICC obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 688-697

Key issues: arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator

id: 31112

Zachariasiewicz Maciej

A Few Reflections Regarding the Possibility of Development of Class Arbitration in Poland [Original title: Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 51-77

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 31275

Zachariasiewicz Maciej

Management of arbitration proceedings – discussion of a survey results [Original title: Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi - omówienie wyników badania ankietowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 83-110

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, general works, costs of arbitration

id: 32005

Zawiślak Karol

Composition of the Arbitral Tribunal

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 173-280

Key issues: arbitrator

id: 31448

Zawiślak Karol

Composition of the Arbitral Tribunal [Original title: Skład sądu polubownego]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 161-254

Key issues: arbitrator

id: 31455

Zawiślak Karol

Receptum arbitrii

Warszawa 2012, pp. 322

Key issues: arbitrator

id: 31034

Zawiślak Karol

Receptum arbitrii - some remarks on substantive legal character of a contract between parties to the dispute and an arbitrator [Original title: „Receptum arbitrii” - uwagi o materialno-prawnym charakterze umowy pomiędzy stronami sporu a arbitrem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 81-91

Key issues: arbitrator

id: 31319

Zawiślak Karol

The Contract with the Arbitrator (Receptum Arbitrii) and the Contract of Mandate - a Comparative Analysis [Original title: Umowa o pełnienie funkcji arbitra (receptum arbitrii) a umowa zlecenia – analiza porównawcza]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 62-76

Key issues: arbitrator

id: 31356

Zielińska Alicja

Arbitral Secretaries – Responsibilities and Appointment

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 9-21

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 31555

scroll up