polish

key issues

arbitrability of dispute | bibliography

print back

Bagdziński Tomasz

Arbitration and Competition Law – Some Input Into the Dispute (A Polemic)[Original title: Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji (artykuł polemiczny)]

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria Antymonopolowa 2015, No. 4(4), p. 69-74

Key issues: general works, arbitrability of dispute

id: 31459

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Bałos Iga

Will Arbitration Help in Disputes Concerning Author’s Supervision? [Original title: Czy arbitraż pomoże w sporach o nadzór autorski?]

Konsultant 2015, No 40, p. 18-20

Key issues: general works, arbitrability of dispute

id: 31505

Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Zembra Mykola, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczyk Paweł

Arbitration Capacity of Disputes under Commercial Company Relationship – Commentary about Supreme Court Resolution of 7 May 2009, III CZP 13/09. [Original title: Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09. Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej]

Glosa 2010, No. 1, p. 22-29

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30732

Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31127

Borris Christian

The DIS Regulation on Corporate Dispute Resolution [Original title: Regulacja DIS dotycząca rozstrzygania sporów korporacyjnych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 87-94

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31854

Bredow Jens

Arbitrating Shareholder Resolution Disputes in Germany: The New DIS-Suplementary Rules for Corporate Law Disputes ('DIS-SRCoLD')

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 469-502

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30931

Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30877

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30854

Całus Andrzej

Comparative Remarks in the Context of the Legal Construction of Article 1157 of the Polish Civil Procedure Code [Original title: Uwagi prawnoporównawcze w kontekście konstrukcji prawnej art. 1157 k.p.c.]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1625-1667

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31018

Całus Andrzej

The Issue of Arbitrability in English and (Federal and State) American Law [Original title: Sprawa zdatności arbitrażowej w prawie angielskim i w prawie amerykańskim (federalnym i stanowym)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 513-541

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30934

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Glinka Justyna, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31820

Ciemiński Marcin

Possibility and Effects of Referring Disputes Arising in Connection with Bills of Exchange/Promissory Notes to Resolution By a Court of Arbitration [Original title: Możliwość oraz skutki poddania rozstrzygnięciu sądu polubownego sporów wynikających z weksla]

PPH 2005, No. 10, p. 37-42

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30464

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes (Concerning Challenging of Resolutions) – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych (o zaskarżanie uchwał) – prespektywa niemiecka

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 9-30

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31848

Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes on Challenging Resolutions – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał – perspektywa niemiecka]

PPH 2016, No 3, p. 30-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31517

Drozdowicz Krzysztof

Arbitration in Cases Concerning Claims Connected with Publication of a Correction in the Press Law [Original title: Arbitraż w sprawach o roszczenia związane z opublikowaniem sprostowania w Prawie prasowym]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 91-106

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31207

Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31195

Ereciński Tadeusz

Arbitrability (Article 1157 of the Civil Procedure Code) [Original title: Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC)]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 1-14

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30113

Franusz Anna

Arbitrability of Disputes in the Light of Article 1157 of the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów w świetle art. 1157 KPC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31312

Frejowski Sebastian

Arbitrability in the German Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność arbitrażowa w niemieckim kodeksie postępowania cywilnego]

R.Pr. 2010, No. 6, p. 58-65

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30976

Frejowski Sebastian

The Arbitrability of a Dispute in Sports-Related Cases [Original title: Zdatność sporu w sprawach sportowych]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 42-46

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31144

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Generowicz Zbigniew

Arbitrability and Ability to Be a Party to Arbitration Proceedings [Original title: Zdolność arbitrażowa i zdolność procesowa w postępownaiu arbitrażowym]

Pal. 1970, No. 12, p. 22-33

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30605

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Solving Corporate Disputes in Arbitration Proceedings

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 53-59, [also Polish version]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31001

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Kisielińska-Garncarek Joanna

Arbitrability of a Dispute Concerning Exclusion of a Shareholder from a Limited Liability Company. Commentary on Decision of the Court of Appeal in Katowice of 15 December 2016, V ACz 1309/16 [Original title: Zdatność arbitrażowa sporu dotyczącego wyłączenia wspólnika za spółki z o.o. – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15.12.2016 r., V ACz 1309/16]

Glosa 2019, No. 1, p. 33-40

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31963

Giemza Wojciech

Arbitration in the UE Competition Law [Original title: Arbitraż w prawie konkurencji Unii Europejskiej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 191-213

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award

id: 31211

Goette Wulf

Arbitrability of Disputes Concerning Challenging of Resolutions in Share-Holding Companies – Development of the German Supreme Court’s case law [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów o zaskarżanie uchwał w spółkach kapitałowych – rozwój orzecznictwa sądu najwyższego w Niemczech]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 65-78

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31851

Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gonet Mateusz

Construction Arbitration – an Outline [Original title: Arbitraż w sprawach budowlanych – zarys problematyki]

Nieruchomości 2014, No. 1, p. 20-22

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 31295

Jackowski Aleksander

Cases for Annulment of Shareholders’ Meeting’s Resolution in Commercial Companies and the Arbitration Court [Original title: Sprawy o unieważnienie uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych a sąd polubowny.]

PPC 1937, No. 11-12, p. 353-361

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30074

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Arbitrability of Corporate Disputes – a Polish Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych – perspektywa polska]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warsaw 2017, p. 153-174

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31858

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Arbitrability of Corporate Disputes - Polish Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych – perspektywa polska]

PPH 2015, No. 10, p. 4-11

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31499

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31846

Kisielińska Joanna

Resolution of Disputes Concerning Internet Domains on the Example of Functioning of the Arbitration and Mediation Centre at the World Intellectual Property Organization [Original title: Rozstrzyganie sporówo domeny internetowe na przykładzie funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 248-270

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 31214

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kos Rafał

Arbitrability of Disputes Pertaining to Validity of Corporate Resolutions [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych]

PPH 2014, No. 3, p. 28-36

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31242

Kos Rafał

Dispite Arbitrability and the Arbitration Clause in Corporate Disputes. A Commentary [Original title: Zdatność arbitrażowa i klauzula arbitrażowa w sporach korporacyjnych. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 77-84

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31357

Kos Rafał

Evolution of the Views Expressed in German Legal Literature and Case Law in the Scope of Assessment of Corporate Disputes Arbitrability and its Bearing on Polish Arbitration Practice [Original title: Ewolucja poglądów niemieckiej doktryny i orzecznictwa w zakresie oceny zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych i jej znaczenie dla polskiej praktyki arbitrażowej]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warsaw 2017, p. 135-152

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31857

Kos Rafał

The “Arbitrability II” Decision of German Supreme Court (BGH) – the German Benchmark for Arbitrating Corporate Disputes in Poland

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 75-91

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31402

Szczepiński Wiesław, Krużewski Bartosz

Provision for Settlement of Disputes by a Foreign Arbitration Court in Agreements Relating to Real Estate [Original title: Zapis sporów wynikających z umów dotyczących nieruchomości na sąd polubowny za granicą]

Pal. 1999-2000, No. 12-1, p. 68-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30488

Krysta-Mróz Dominika

Commentary on the Supreme Court Resolution of 23.09.2010 [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23 września 2010 r., III CZP 57/10]

LEX/el. 2015

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31511

Krzemiński Zdzisław

Commentary on the Supreme Court Ruling of 7.3.1979, III CRN 10/79 (re: Entering into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 7.3.1979 r., III CRN 10/79 (dot. poddania sądowi polubownemu sporu do rozstrzygnięcia)]

OSPiKA 1980, item 81 c

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30259

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Lewandowski Paweł

Arbitration Agreement

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 51-64

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31037

Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej

The Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. Commentary [Original title: Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz]

Warszawa 2017, pp. 604

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, costs of arbitration, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31829

Markowski Michał

The Impact of the Crime of Bribery on the Proceedings in International Commercial Arbitration [Original title: Wpływ przestępstwa przekupstwa na postępowanie arbitrażowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 26-37

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30984

Marszałkowska-Krześ Elwira

Suing of a Shareholders’ Resolution in a Limited Liability Company before a Court of Arbitration [Original title: Zaskarżenie uchwały wspólników w spółce z o.o. przed sądem polubownym]

PPH 1998, No. 3, p. 36-37

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30274

Mędrzecka Joanna

Subjecting Disputes for Resolution to an Ad Hoc Arbitration Court and Common Court’s Control over the Arbitration Award [Original title: Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego]

Pieniądze i Więź 2003, No. 4, p. 175-182

Key issues: arbitrability of dispute, petition to set aside arbitration award

id: 30275

Mucha Jagna

Arbitration of Consumer Disputes in the Relevant Case Law of the European Court of Justice

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 350-368

Key issues: general works, arbitrability of dispute

id: 31220

Niedziółka Tomasz

Arbitration as a Method of Resolution of Disputes by Provison of Cloud Computing Services [Original title: Arbitraż jako metoda rozstrzygania sporów przy świadczeniu usług w chmurze]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 369-387

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31221

Nowaczyk Piotr, Syp Szymon

International Commercial Arbitration and Competition Law - Selected Theoretical and Practical Issues [Original title: Arbitraż a prawo konkurencji - wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne]

iKAR 2013, No. 5, p. 81-89

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator

id: 31186

Nowak Łucja

Arbitration Exclusion from the Scope of Regulation No. 44/2001 – West Tankers Case and Report of the Commission [Original title: Kwestia wyłączenia arbitrażu z zakresu obowiązywania rozporządzenia 44/2001 – sprawa West Tankers i sprawozdanie Komisji]

Biul.Arb. 2010, No. 1, p. 65-79

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30665

Okolski Józef, Strzelecka Sonia

Arbitrability in Disputes On Division of Joint Property of Spouses in the Form of Shares [Original title: Zdatność arbitrażowa w sporach na tle podziału majątku wspólnego małżonków w postaci akcji]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 225-245

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31527

Okolski Józef, Strzelecka Sonia

The Issue of the Rights of a Spouse-Shareholder in the Light of Division of Marital Property and Arbitrability [Original title: Problematyka legitymacji akcjonariusza współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa]

PPH 2016, No 1, p. 25-33

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31508

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Orecki Marcin

Jurisdictional Conflicts in Investment Arbitration

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 27-38

Key issues: arbitrability of dispute, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31273

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Paczoska Dorota

Arbitrability in German and Swiss Law. Legal Comparative Analysis [Original title: Zdatność arbitrażowa w prawie niemieckim i szwajcarskim. Analiza prawnoporównawcza]

PPPM 2010, Vol. 7, p. 69-90

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31013

Pazdan Maksymilian

Intertemporal Problems Relating to the Arbitration Agreement [Original title: Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 387-401

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31096

Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W.

Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu]

Warszawa 2016, pp. 460

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration procedure

id: 31519

Pokryszka Katarzyna

New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration - Selected Issues

Pr. Nauk. UŚl 2009, vol. 1, p. 68-75

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30980

Popiołek Wojciech

Resolution of Corporate Disputes in Arbitration under the Polish Law Currently in Force [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 47-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31850

Regiec Agnieszka P.

Arbitrability of Disputes in the United States of America [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów w Stanach Zjednoczonych Ameryki]

ADR 2016, No. 2, p. 57-68

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31784

Riedl Krzysztof

Pursuing Claims on Natural Obligations Before the Arbitral Tribunal [Original title: Dochodzenie roszczeń z zobowiązań naturalnych przed sądem polubownym]

KPP 2018, No. 4, p. 969-1004

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31987

Rodziewicz Piotr

Impact of Bankruptcy Declaration in Poland on Foreign Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe]

PPPM 2011, Vol. 8, p. 57-82

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31119

Romańczuk Henryk

Arbitration of Disputes between Consumers and Providers of Telecommunications Services [Original title: Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 493-509

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31100

Sacha Gabriela

The Arbitration of Intellectual Property Disputes [Original title: Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 87-96

Key issues: general works, arbitrability of dispute

id: 31973

Sadowski Wojciech, Wętrys Ewelina

The Arbitration Clause in an Underlying Contract and Non-Contractual Claims Arising in Connection with such Contract [Original title: Zapis na sąd polubowny w umowie głównej a roszczenia pozakontraktowe związane z tą umową]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 6-40

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31354

Sikorski Rafał

General Issues

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 33-84

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31446

Sikorski Rafał

General Issues [Original title: Zagadnienia ogólne]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 34-81

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31453

Siwik Robert

Arbitrability of Company Relationship-related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki]

[in:] R.L. Kwaśnicki, P. Letolc (ed.), Commercial Companies Law. Case Law 2009-2010, Warszawa 2011, p. 492-495

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31011

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Skowroński Grzegorz

A Comparative Brief on Objective Arbitrability [Original title: O pojęciu arbitrażowości sporu - zarys prawnoporównawczy]

PUG 2011, No. 2, p. 32-36

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30995

Sokołowska Lidia

Arbitrability and Its Relevance as a Ground for Setting Aside an Arbitral Award - Comparative Law Comments in Light of the Amended Belgian Arbitration Law [Original title: Zdatność arbitrażowa sporu i jej znaczenie jako przesłanki skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego - uwagi prawnoporównawcze w świetle nowelizacji belgijskiego prawa arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 79-86

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31284

Sokołowska Lidia

Legal Regulation of Arbitrability of Private-Law Disputes in European Legal Traditions. Inspiration for Polish Arbitration Law [Original title: Regulacja prawna zdatności arbitrażowej sporów z zakresu prawa prywatnego na gruncie europejskich tradycji prawnych. Inspiracje dla polskiego prawa arbitrażowego]

PWPMEiP 2012, Vol. X, p. 153-161

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31173

Sokołowska Lidia

Modern Arbitrability Models – Between Uniformity and Diversity of the Rule

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 164-176

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31907

Sołtysiński Stanisław

Binding Members of Groups of Companies, Their Shareholders and Stakeholder by the Agreements to Arbitrate and Arbitral Awards [Original title: Związanie zapisem na sąd polubowny i orzeczeniem arbitrażowym członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy]

PPPM 2012, No. 11, p. 9-28

Key issues: arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award

id: 31198

Sołtysiński Stanisław

The Limits of Arbitrability of Corporate Disputes with Particular Focus on Challenging of Resolutions of Corporate Bodies: An Outline of the Most Important Contested Issues [Original title: Granice zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zaskarżania uchwał organów spółek: zarys najważniejszych kwestii spornych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, s. 31-46

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31849

Stefanowicz Krzysztof

Arbitration Landscape in Poland - a Subjective View

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 9-18, [also Polish version]

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 30997

Sujkowska Maja

Substantive-Law Grounds for Dispute Resolution in Arbitration [Original title: Materialnoprawne podstawy rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu arbitrażowym]

Ius Novum 2008, No. 4, p. 110-133

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30339

Suliński Grzegorz

Admissibility of Referring a Dispute Arising within a Partnership/Company to a Court of Arbitration [Original title: Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygnięcie sądu polubownego]

PPH 2005, No. 12, p. 28-34

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30341

Suliński Grzegorz

Arbitrability of disputes on appealing against the resolution of shareholders’ or the general shareholders’ meeting [Original title: Zdolność ugodowa sporów o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 61-68

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31317

Surma Aleksandra

Arbitrability of Disputes Relating to Repealing or Annulment of Resolutions Issued [Original title: Dopuszczalność poddania do rozpoznania sądowi polubownemu sporów dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów spółek kapitałowych]

Stud. Praw.-Ekonom. 2014, No. 93, p. 79-94

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31501

Szczekala-Liharewska Justyna

Arbitrability of Disputes Resulting from Relations between Banks and their Individual Clients (consumers) in selected jurisdictions[Original title: Zdatność arbitrażowa sporów wynikających ze stosunków pomiędzy bankami a ich klientami indywidualnymi (konsumentami) w wybranych jurysdykcjach]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 37-46

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31249

Szlęzak Andrzej

Arbitrability and Settleability of Corporate Disputes – What Next? [Original title: Zdatność arbitrażowa i ugodowa sporów korporacyjnych – co dalej

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 79-86

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31853

Szlęzak Andrzej

Arbitrability in Lawsuits for Determining Invalidity of Contracts - Comments to Decisions of Regional Court in Toruń of 21 December 2009 and the Supreme Court of 21 May 2010 [Original title: Zdatność arbitrażowa w sporach o ustalenie nieważności umowy - komentarz do orzeczenia Sądu Okręgowego w Toruniu z 21 grudnia 2009 r. oraz Sądu Najwyższego z 21 maja 2010 r.]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 313-320

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30917

Szumański Andrzej

Admissibility of an Arbitration Court Cognition in Matters of Challenging Resolutions of Meetings in Commercial Companies [Original title: Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych]

[in:] Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Legal Studies. Book in Memory of Professor Maksymilian Pazdan [Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana], Kraków 2005, p. 515-535

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30166

Szumański Andrzej

“Legal Obstacles” to adopt Cognition of Arbitration Tribunals in Disputes Concerning Challenging of Resolutions of Meetings of Share-Holding Companies (de lege lata and de lege ferenda Remarks) [Original title: „Przeszkody prawne” w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda)]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 111-130

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 31856

Szumański Andrzej

Personal Scope of the Arbitration Agreement in a Dispute Resulting from a Commercial Company Relationship with Particular Consideration of a Dispute Resulting from the Disposal of the Rights Attached to Shares [Original title: Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny w sporze ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporu powstałego na tle rozporządzenia prawami udziałowymi]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 227-244

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30791

Szumański Andrzej

The Issue of Admissibility of Modifications to the Contents of a Contract in the Arbitration Awards in the Light of Polish Law [Original title: Problem dopuszczalności modyfikacji treści umowy w wyroku sądu arbitrażowego w świetle prawa polskiego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 321-332

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30918

Śledzikowski Marcin

Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Matters within the Jurisdiction of the Registry Court [Original title: Kognicja sądu polubownego w sprawach należących do właściwości sądu rejestrowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 81-91

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31571

Tofel Marcin

News and Case Law: Arbitrability of a Dispute for Declaration of Invalidity of a Legal Act [Original title: Aktualności i orzecznictwo: Zdatność arbitrażowa sporu o ustalenie nieważności czynności prawnej]

Pr.Sp. 2011, No. 7, p. 10-11

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31007

Tofel Marcin

News and Case Law: Binding a Management Board Member with an Arbitration Clause Included in Articles of Association of a Limited Liability Company [Original title: Aktualności i orzecznictwo: Związanie członka zarządu klauzulą arbitrażową zawartą w umowie spółki z o.o.]

Pr.Sp. 2010, No. 11, p. 7-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31008

Tomaszewski Maciej

Arbitration Agreement [Original title: Umowa o arbitraż]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 7 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 7], Warszawa 2009, p. 259-355

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30783

Tomaszewski Maciej

On Challenging Corporate Resolutions in the Arbitration Court – de lege ferenda [Original title: O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego - de lege ferenda]

PS 2012, No. 4, p. 22-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31055

Trammer Henryk

Resolution of Commercial Cooperation Disputes by Courts of Arbitration [Original title: Rozstrzyganie przez sądy polubowne sporów cywilnych ze stosunków współpracy gospodarczej]

PiP 1973, No. 2, p. 32

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30547

Uliasz Marcin

Selected Aspects of Subjecting a Dispute to Arbitration [Original title: Wybrane zagadnienia dotyczące poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 297-306

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30176

Uliasz Roman

Challenging Resolutions of Assemblies of Commercial Companies to an Arbitration Court [Original title: Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przed sądem arbitrażowym]

PEP 2006, No. 10, p. 55-59

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30798

Varga István

The Relationship between the Extension of Arbitration to Competition Law and the Private Enforcement of Competition Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 100-124

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31404

Wach-Pawliczak Małgorzata

Exclusion of a Limited Liability Company Shareholder by an Arbitration Tribunal – Commentary – V ACz 1309/16 [Original title: Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd arbitrażowy – glosa – V ACz 1309/16]

MoP 2017, No. 18, p. 998-1001

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration award

id: 31906

Weitz Karol

Arbitrability of Disputes for Declaration of Non-Existence of a Legal Relationship due to Invalidity of an Act in Law [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z powodu nieważności czynności prawnej]

Palestra 2011, No. 5-6, p. 128-131

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31003

Weitz Karol

Consideration on Admissibility of Disuputes on Bills if Subjected to Arbitration Court Resolution [Original title: Dopuszczalność poddania sporów wekslowych pod rozstrzygnięcie sądu polubownego]

Pal. 2006, No. 3-4, p. 214-220

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30375

Weitz Karol

Limits of Arbitrability of Disputes from the Company Relationship (Relation between Art. 1157 and 1163 § 1 of the Code of Civil Procedure) [Original title: Granice zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki (relacja między art. 1157 i art. 1163 § 1 k.p.c.)]

Pal. 2009, No. 11-12, p. 252-255

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30655

Wiśniewski Andrzej W.

Capacity to be a Party to an Arbitration Proceeding and Arbitrability [Original title: Zdolność i zdatność arbitrażowa]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 6 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 6], Warszawa 2015, p. 277-309

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31480

Wiśniewski Andrzej W.

Capacity to be a Party to Arbitration Proceedings and Arbitrability [Original title: Zdolność i zdatność arbitrażowa]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 6 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 6], Warszawa 2009, p. 223-257

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30788

Wiśniewski Andrzej W.

Corporate Dispute Resolution in Arbitration in the Light of New Arbitrability Regulations [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy polubowne w świetle nowej regulacji zdatności arbitrażowej sporów]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 267-298

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30180

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Wiśniewski Andrzej W.

Resolution of Corporate Disputes in Companies by Arbitration Courts – Statutory Law Regulation Perspective, Part 2 [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych spółek kapitałowych przez sądy polubowne – perspektywa ustawowego rozstrzygnięcia, cz. 2]

Pr.S. 2005, No. 5, p. 9-17

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30382

Wiśniewski Andrzej W.

Resolution of Corporate Disputes in Companies by Arbitration Courts – Structure of the Problem, Part 1 [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych spółek kapitałowych przez sądy polubowne – struktura problemu, cz. 1]

Pr.S. 2005, No. 4, p. 10-19

Key issues: arbitrability of dispute, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30381

Wiśniewski Andrzej W.

The Issue of Practical Utility in Corporate Relations [Original title: Kwestia praktycznej przydatności arbitrażu w stosunkach korporacyjnych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 65-78

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31852

Wiśniewski Cezary

On the Need for a Discussion on Arbitrability of Corporate Disputes [Original title: O potrzebie dyskusji na temat zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, s. 5-8

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31847

Wojdył Sebastian

Application to an Arbitration Court for Declaration of Validity of an Act in Law. A Commentary to the Resolution of the Supreme Court of 23 September 2010, III CZP 57/10 [Original title: Możliwość poddania pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporu o ustalenie ważności czynności prawnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2010 r., III CZP 57/10]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2011, No. 2, p. 111-117

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31057

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30989

Wolak-Danecka Anna

Settlement of Disputes by an Arbitration Court - an Attempt to Define Arbitrability [Original title: Rozstrzyganie sporów przez sąd polubowny - próba ujęcia zdatności arbitrażowej]

Rej. 2013, No. 4, p. 123-143

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31157

Wolff Reinmar

Corporate Disputes Before Arbitration Tribunals in Germany – Practical and Theoretical Issues [Original title: Spory korporacyjne przed sądami arbitrażowymi w Niemczech – zagadnienia praktyczne i teoretyczne]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 95-110

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 31855

Wójtowicz Piotr

Labour Law and ADR in Switzerland – Selected Topics. Mediation, Arbitration and Collective Employment Contracts, Arbitrability of Labour Law Claims

Themis Polska Nova 2015, No. 1, p. 209-222

Key issues: general works, arbitrability of dispute

id: 31949

Wrześniewski Paweł

Legal Nature of an Arbitration Agreement [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Warszawa 2011, pp. 138

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31004

Zachariasiewicz Maciej

A Few Reflections Regarding the Possibility of Development of Class Arbitration in Poland [Original title: Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 51-77

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31275

Zachariasiewicz Maciej

Corruption in International Arbitration: Arbitrability of the Dispute and the Governing Law [Original title: Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 436-458

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31537

Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Żerański Paweł

Arbitration and Mediation Aspect of the Copyright Tables Confirmation Proceedings, Disputes Arising from the Application of the Copyright Tables and Disputes Arising from the Making of the Reemission Contracts in the Copyright Law [Original title: Płaszczyzna arbitrażowo-mediacyjna w postępowaniach o zatwierdzenie tabel, sporach związanych z ich stosowaniem i sporach związanych z zawarciem umów o reemisję w prawie autorskim]

PUG 2012, No. 4, p. 30-36

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31071

scroll up