polish

key issues

arbitration award | bibliography

print back

Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy

Commentary on the Judgement of the Third Chamber of the Supreme Court dated 5 May 1926. Rw 398/26 (regarding Signing of the Arbitration Award) [Original title: Glosa do wyroku izby trzeciej sądu najwyższego z 5 maja 1926. Rw 398/26 (dot. podpisu wyroku sądu polubownego)]

OSP 1926 (vol. 5), item 303, p. 309

Key issues: arbitration award

id: 30588

Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber of the Supreme Court dated 14 August 1923, Rw. 2287/22 (re: the Arbitration Clause not Being Signed by a Party) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej sądu najwyższego z 14 sierpnia 1923, Rw. 2287/22 (dot. braku podpisu klauzuli arbitrażowej przez stronę)]

OSP 1924 (vol. 3), item 14, p. 11

Key issues: arbitration award

id: 30585

Arkuszewska Aneta M.

Rectification of Arbitration Awards [Original title: Rektyfikacja orzeczeń sądu arbitrażowego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 55-63

Key issues: arbitration award

id: 31384

Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30037

Pörnbacher Karl, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Bělohlávek Alexander J.

Characteristics of Arbitral Awards and Legal Aspects of Falsification Thereof

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 272-291

Key issues: arbitration award

id: 31415

Błaszczak Łukasz

Arbitration Award in Civil Proceedings [Original title: Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym]

Warszawa 2010, pp. 505

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30886

Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 30970

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31450

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31457

Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31168

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Carpentieri Leonardo

Arbitration in France – Some New Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 13-24

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31374

Chyla Łukasz

Legal Effects of Prejudical Awards in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 25-36

Key issues: general works, arbitration award

id: 31956

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Crescenzo Claire di

Arbitration Awards in Polish Law in the Light of French Law [Original title: Orzeczenia arbitrażowe w prawie polskim w świetle prawa francuskiego]

MoP 1995, No. 9, p. 259-262

Key issues: arbitration award

id: 30208

Czarny Gierc

Draft of the Amendments to the Civil Procedure Code and the Issues of Arbitration [Original title: Projekt nowelizacji K.P.C., a zagadnienia sądownictwa polubownego]

Wil.Prz.Praw. 1936, No. 12, p. 431-435

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration award

id: 30041

Czarny Gierc

Is an Arbitration Court Allowed to Ask a Magistrates’ Court for Service of a Copy of the Award if the Parties Refuse to Accept the Award or Sign the Receipt Confirmation? [Original title: Czy sąd polubowny, w razie odmowy przyjęcia przez strony odpisu wyroku lub podpisania dowodu doręczenia, ma prawo zwrócić się do sądu grodzkiego o doręczenie odpisu wyroku?]

PPC 1935, No. 1-2, p. 50-51

Key issues: state court assistance, arbitration award

id: 30040

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 3, p. 69-74, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 30046

Olszewski Adam, Czerniawko Ewelina

Awarding In-house Counsel Costs in Arbitration [Original title: Zasądzanie kosztów prawników wewnętrznych w arbitrażu]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 38-42

Key issues: arbitration award

id: 31140

Dasser Felix, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur

Securing the enforceability of an award in the context of the new Rules of the Lewiatan Court of Arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 32-43

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31148

Dziurda Marcin, Zielińska Alicja

Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 315-329

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31417

Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frąckowiak Józef

The Finality of State Court Judgments and Arbitral Awards

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 347-354

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31419

Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Normative Basis of Confidentiality in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH, 2013, No. 1, p. 14-19

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31129

Giemza Wojciech

Arbitration in the UE Competition Law [Original title: Arbitraż w prawie konkurencji Unii Europejskiej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 191-213

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award

id: 31211

Gizbert-Studnicki Tomasz

Interpretation of Arbitration Awards from the Point of View of the Theory of Law [Original title: Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 739-750

Key issues: arbitration award

id: 30944

Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31864

Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Hauser-Morel Maria

Duty to Provide Reasoning under the ICC Rules – Recent Experience

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 355-364

Key issues: arbitration award

id: 31420

Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Award, Rules of Adjudication and Other Methods of Concluding of Arbitration Proceedings [Original title: Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 10 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 10], Warszawa 2009, p. 499-519

Key issues: arbitration award

id: 30753

Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Award, Rules of Rendering an Award and Other Ways to Terminate an Arbitration Proceeding [Original title: Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 10 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 10], Warszawa 2015, p. 595-623

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31484

Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31859

Horváth Éva

(How) Are 'Ill' Awards Curable

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 27-40

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30919

Jakubowski Jerzy

Permanent Courts of Arbitration in Poland [Original title: Stałe sądy arbitrażowe w Polsce]

Warszawa 1961, ss. 39

Key issues: New York Convention, general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30127

Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 30477

Jędrzejewska Maria

Commentary on the Supreme Court Resolution of 20.2.1974, III CZP 2/74 (re: Arbitration Award, and Statutes of Limitations for Claims) [Original title: Glosa do uchwały SN z 20.2.1974 r., III CZP 2/74 (dot. wyroku sądu polubownego; biegu przedawnienia roszczeń)]

OSPiKA 1976, item 1 c

Key issues: arbitration award

id: 30245

Jurcewicz Witold

Dispute Resolution in the “Final Offer” System (Baseball Arbitration) [Original title: Rozstrzyganie sporów w systemie "ostatniej oferty" (baseball arbitration)

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 191-200

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 30909

Kała Dariusz P.

Chosen Issues Related to the Arbitration Court Award [Original title: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego]

Rejent 2012, No. 4, p. 65-75

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31056

Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31073

Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30076

Kąkolecki Andrzej

Best Practice in ICC Arbitration [Original title: Dobre praktyki w arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC)]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 228-244

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 31086

Kąkolecki Andrzej

Modern Arbitration Rules [Original title: Nowoczesne regulaminy arbitrażowe]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 88-92

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 31177

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

A New Set of Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce / Un nou set de Reguli emise de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Polonia

Revista Română de Arbitraj 2009, No. 1 (9), p. 10-21

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 31290

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

New ICC Rules of Arbitration [Original title: Nowy Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 55-70

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award

id: 31046

Szczepaniak Anna, Kępka Paweł

Polish Abitration Award in the Middle Ages and in the 21st Century [Original title: Polski wyrok arbitrażowy w okresie średniowiecza i XXI wieku]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 237-247

Key issues: arbitration award

id: 31213

Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, interim measures, arbitration award

id: 31929

Kosteczka Zofia

Waiver of the right to challenge the award [Original title: Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 92-104

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31131

Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30872

Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Krużewski Bartosz

Arbitral Award

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 101-110

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31040

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Lewandowski Paweł

Prejudicial Effects of Arbitral Awards and Common Court Judgments in Arbitral Proceedings [Original title: Zakres związania sądu arbitrażowego prejudycjalnymi skutkami wcześniejszego wyroku arbitrażowego lub orzeczenia sądu państwowego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 312-320

Key issues: arbitration award

id: 31091

Łaszczuk Maciej

The Form for Correction and Interpretation of an Arbitration Award [Original title: O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego]

Pal. 2012, No. 3-4, p. 142-145

Key issues: arbitration award

id: 31051

Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej

The Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. Commentary [Original title: Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz]

Warszawa 2017, pp. 604

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, costs of arbitration, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31829

Miszewski Wacław

Adjudication in an Award Upon Condition That a Party Swears an Oath [Original title: Zasądzenie w wyroku sądu polubownego pod warunkiem złożenia przez stronę przysięgi]

PPC 1937, No. 1-2, p. 48-52

Key issues: arbitration award

id: 30090

Morek Rafał

Arbitration Award Issued on the Basis of A Settlement Between the Parties. An Outline of the Topic [Original title: Wyrok sądu polubownego wydany na podstawie ugody stron. Zarys problematyki]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), On the Issues of Rulings [Wokół problematyki orzeczeń], Toruń 2007, p. 145-162

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30688

Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 120-124

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31133

Morek Rafał

Settlement Recorded in the Form of an Arbitration Award on Agreed Terms: in the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce and International Practice [Original title: Nadanie ugodzie stron formy wyroku arbitrażowego przez zespół orzekający (trybunał arbitrażowy) w regulaminach KIG, ICC i praktyce międzynarodowej

Biul. Arb. 2007, No. 4, p. 79-100

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30831

Morek Rafał, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitrator, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30994

Neumann Marek

The Rules of Incurring Costs of Proceedings Before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Light of Global Tendencies [Original title: Zasady ponoszenia kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy KIG na tle tendencji światowych]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 87-99

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31328

Nowaczyk Piotr, Syp Szymon

Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

iKAR 2013, No. 5, p. 129-132

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31187

Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olechowski Marcin

Law Applicable to the Assessment of the Effects of a Recognised International Arbitration Award [Original title: Prawo właściwe do oceny skutków uznawanego międzynarodowego wyroku arbitrażowego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 573-585

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30935

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orkusz Maciej

ʺSurprise” of Parties at Legal Grounds Applied in the Arbitral Award as an Infringement of Party’s Right to Present its Case

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 88-104

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31560

Orkusz Maciej

“Surprising” the Parties with the Legal Basis of the Arbitral Tribunal’s Adjudication and Deprivation of the Right of Defence [Original title: "Zaskoczenie" stron wyborem podstawy prawnej orzekania przez sąd polubowny a pozbawienie prawa do obrony]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 126-138

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31331

Orzeł Aleksandra

Commentary on the Supreme Court Judgement of 13.02.2014, V CSK 45/13 [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13]

OSP 2015, No. 6, p. 858-865

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31371

Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: general works, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Pasko Karolina, Zarówna Agnieszka

Rendering an Award under Polish Arbitration Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 71-87

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31559

Pasko Karolina, Zarówna Agnieszka

Specificity of an Arbitral Award [Original title: Specyfika wyroku sądu polubownego]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 112-125

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31330

Pauknerová Monika

Some Remarks on the Treatment of Foreign Law in Arbitration

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, 961-972

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31867

Poczobut Jerzy

Arbitration Agreement. Commentary to Article 39 and Article 40 of the Private Public Law Act dated 4 February 2011 (Unified Text: Polish Journal of Laws, Dz.U. 2015, item 1792) [Original title: Umowa o arbitraż. Komentarz do art. 39 i art. 40 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)]

[in:] Poczobut Jerzy (ed.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warsaw 201, p. 647-683

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31895

Pokryszka Katarzyna

New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration - Selected Issues

Pr. Nauk. UŚl 2009, vol. 1, p. 68-75

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30980

Połatyńska Joanna

Equity as a Ground for Arbitration Tribunals’ Awards [Original title: Equity jako podstawa orzekania trybunałów arbitrażowych]

[in:] Cezary Mik (ed.), Arbitration in the International Law [Original title: Arbitraż w prawie międzynarodowym], Warsaw 2014, p. 63-75

Key issues: arbitration award

id: 31339

Popiołek Wojciech

Effects of Foreign Arbitral Award in Poland [Original title: Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce]

PPH 2014, No. 6, s. 5-10

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31269

Potrzobowski Karol

Commentary on the Supreme Court Ruling of 5.9.1967, I CZ 20/67 (re Court Control over Arbitral Awards) [Original title: Glosa do Postanowienia SN z 5.9.1967, I CZ 20/67 (dot. kontroli sądu nad wyrokami sądów polubownych)]

OSPiKA 1968, item 90 c, p. 210-212

Key issues: state court assistance, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30619

Proksa Aleksander

Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce Case Law – SA 14/08 SA 92/W/08, SA 227/08 [Original title: Orzecznictwo Sądu Arbitrażowego przy KIG – SA 14/08 SA 92/W/08, SA 227/08]

Biul. Arb. 2010, No. 2, p. 91-123

Key issues: arbitration award

id: 30837

Romańczuk Henryk

Arbitration of Disputes between Consumers and Providers of Telecommunications Services [Original title: Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 493-509

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31100

Różalska-Kucal Agnieszka

Legal Character of the Arbitration Clause in Investment Treaties: Commentary to the Judgement of the Province Administrative Court in Warsaw dated 25 October 2012, IISAB/WA 252/12 [Original title: Charakter prawny klauzuli arbitrażowej w traktatach inwestycyjnych: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. IISAB/WA 252/12]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 67-74

Key issues: investment arbitration, arbitration agreement, arbitration award

id: 31252

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rysiński Jan

Deliberation of Arbitrators - Practical Issues [Original title: Narada arbitrów - zagadnienia praktyczne]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 100-111

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31329

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Skowrońska - Bocian Ewa

Case Law in Commercial Matters. Supreme Court. Arbitration [Original title: Orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Sąd Najwyższy. Sądownictwo polubowne]

PUG 2000, No. 11, p. 26-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration award

id: 30658

Skowrońska Katarzyna

Vacatur and Review of an Arbitral Award in Spain [Original title: Unieważnienie i rewizja wyroku sądu polubownego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 61-70

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31283

Sokołowska Lidia

Arbitrability and Its Relevance as a Ground for Setting Aside an Arbitral Award - Comparative Law Comments in Light of the Amended Belgian Arbitration Law [Original title: Zdatność arbitrażowa sporu i jej znaczenie jako przesłanki skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego - uwagi prawnoporównawcze w świetle nowelizacji belgijskiego prawa arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 79-86

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31284

Sołtysiński Stanisław

Binding Members of Groups of Companies, Their Shareholders and Stakeholder by the Agreements to Arbitrate and Arbitral Awards [Original title: Związanie zapisem na sąd polubowny i orzeczeniem arbitrażowym członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy]

PPPM 2012, No. 11, p. 9-28

Key issues: arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award

id: 31198

Sołtysiński Stanisław

Prohibition on Relitigation of Transnational Arbitration Disputes: Res Iudicata and Related Institutions

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 384-400

Key issues: arbitration award

id: 31423

Stawecki Tomasz

The Governing Law - General Principles of Law. A Commentary [Original title: Prawo właściwe – zasady ogólne prawa. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 113-127

Key issues: arbitration agreement, arbitration award

id: 31361

Stefanowicz Krzysztof

Dissenting Opinions in Arbitration – Briefly in Favor

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 401-411

Key issues: arbitrator, arbitration award

id: 31424

Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Szczęśniak Alicja

A Few Remarks on Remission Proceedings in Cases under Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Kilka uwag o postępowaniu remisyjnym w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 60-66

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31251

Szczęśniak Alicja

Commentary to the Judgement of the Supreme Court - the Civil Chamber Dated 13 April 2012, I CSK 416/11[Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11]

OSP 2014, No. 1, p. 11-19

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31267

Szpara Justyna

Setting Aside an Arbitration Award

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, s. 111-124

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31041

Szumański Andrzej

Participation of Third Parties in the Preparation of an Arbitral Award and in the Determination of its Final Wording [Original title: Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 515-533

Key issues: arbitrator, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31984

Szumański Andrzej

Prohibition of Surprising the Parties with the Legal Grounds by the Court of Arbitration [Original title: Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy] [in]: Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz (ed). Experientia docet. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Elżbieta Traple [Original title: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple]

Warsaw 2017, p. 1271-1282

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31945

Tomaszewski Maciej

2010 UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL 2010]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 5-15

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30945

Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tomaszewski Maciej

Legal Effects of an Arbitration Award [Original title: Skutki prawne wyroku sądu polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1899-1932

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31028

Tyczka Mieczysław

The Essence of Arbitration Awards [Original title: Istota orzeczeń arbitrażowych]

Poznań 1965, pp. 467

Key issues: arbitration award

id: 30596

Tynel Andrzej

Commentary on the Warsaw Administrative Court Decision of 10.9.1997, I ACz 813/97 (re: Commercial Arbitration and Equal Treatment of Arbitration Awards and Common Court Judgements) [Original title: Glosa do postanowienia SA w Warszawie z dnia 10.9.1997 r., I ACz 813/97 (dot. arbitrażu handlowego, traktowania na równi wyroków sądów polubownych z wyrokami sądów powszechnych)]

PUG 1999, No. 3, p. 25-26

Key issues: arbitration award

id: 30365

Wach-Pawliczak Małgorzata

Exclusion of a Limited Liability Company Shareholder by an Arbitration Tribunal – Commentary – V ACz 1309/16 [Original title: Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd arbitrażowy – glosa – V ACz 1309/16]

MoP 2017, No. 18, p. 998-1001

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration award

id: 31906

Weitz Karol

Public Policy as a Ground for Setting Aside of an Arbitral Award in Courts’ Practice – Lecture by Karol Weitz and Discussion at the Meeting of Arbitrators, 21 October 2009 [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego na tle praktyki sądów (Wykład i dyskusja na Kolegium Arbitrów 21 października 2009 roku)]

Biul.Arb. 2010, No. 1, p. 13-18

Key issues: arbitration award

id: 30661

Wętrys Ewelina

Application of the Principle of Res Judicata to Domestic Arbitral Awards under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 105-121

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31561

Wętrys Ewelina

Application of the Rei Iudicata Principle to National Arbitral Awards under Polish Law [Original title: Zastosowanie zasady rei iudicatea do krajowych wyroków arbitrażowych według polskiego prawa]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 139-153

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31332

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Wojas Jakub

The Institution of Arbitration in the Country of Cherry Blossoms [Original title: Instytucja arbitrażu w Kraju Kwitnącej Wiśni]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 624-644

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31234

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30989

Wydra Łukasz

Principles of Equity as the Principles of Arbitration Proceeding [Original title: Zasady słuszności jako zasady postępowania przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 55-65

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31938

Wyraz Ewelina

Res Judicata: Differences between International Arbitration and Litigation

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 237-252

Key issues: arbitration award

id: 31367

Wysocka Barbara

The Notion of Foreign Award in Commercial Arbitration and its Evolution [Original title: Pojęcie zagranicznego orzeczenia w arbitrażu handlowym i jego ewolucja]

PiP 1977, No. 6, p. 55-67

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30569

Wysok Violetta

A Few Remarks on the New ICC Rules of Arbitration in Force from 1 January 2012 [Original title: Kilka uwag o nowym Regulaminie Arbitrażowym ICC obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 688-697

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31112

Zachariasiewicz Maciej

The Law Applicable to the Effects of an Arbitral Award [Original title: Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 41-61

Key issues: New York Convention, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31355

Zakrzewski Rafał

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31913

Zawiślak Karol

Admissibility of the Institution of Truncated Arbitral Tribunals – Comments in the Light of Polish Arbitration Law [Original title: Dopuszczalność stosowania instytucji kadłubowych zespołów orzekających – uwagi na tle polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 67-84

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31939

Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej

Legal Substance of Arbitration Court Judgments [Original title: Istota prawna wyroku sądu polubownego]

PPC 2011, No. 1, p. 46-78

Key issues: arbitration award

id: 30978

Zielony Andrzej

Rectification and Remission Proceedings for an Arbitration Award [Original title: Postępowanie rektyfikacyjne i remisyjne dotyczące wyroku sądu polubownego]

PS 2007, No. 3, p. 25-55

Key issues: arbitration award

id: 30710

Zrałek Jacek

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31919

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Żelasko Magdalena

Substantive Law Basis of the Awards Passed by Arbitration Courts [Original title: Podstawa materialno prawna wyroku sądu arbitrażowego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 46-54

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31383

scroll up