polish
The

Bibliography

section contains a listing of books and scholarly articles published in Poland on arbitration-related topics. The original titles are given in square brackets next to the English language translation of the title. The items are arranged in alphabetical order by author's last name. Each item gives the number of pages in the book, or in the case of articles, the page numbers within the periodical. A key to the abbreviations of journal titles is included below. Please note that the id of the publications are the same for Polish and English language versions of the site.
list of periodical abbreviations print full bibliography

recent


Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31917

Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31916

Asłanowicz Marcin

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Zakrzewski Rafał

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration award , arbitration procedure

id: 31913

Jóźwiak Marcin

The Problem of Arbitrator’s Independence – an Innovative Proposal of the International Institute for Conflict Prevention & Resolution [Original title: Problematyka niezależności arbitrów – innowacyjna propozycja International Institute for Conflict Prevention & Resolution]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, s. 20-23

Key issues: arbitrator

id: 31914

Pobożniak Grzegorz, Ściborowski Krzysztof

Change of a Party to a Main Contract and the Scope of the Arbitration Clause [Original title: Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 5-11

Key issues: arbitration agreement

id: 31915

Gorgol Maciej

Protection Against Expropriation in Bilateral Investment Treaties in the Light of Statements of Arbitration Tribunals [Original title: Ochrona przed wywłaszczeniem w bilateralnych umowach o wzajemnej ochronie inwestycji w świetle wypowiedzi trybunałów arbitrażowych]

PiP 2017, No. 11, p. 99-111

Key issues: investment arbitration

id: 31910

Sekuła-Leleno Małgorzata

Effectiveness of a Power of Attorney to Execute an Arbitration Agreement. Commentary on a Decision of the Supreme Court of 2 March 2017, V CSK 392/16 [Original title: Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.03.2017 r., V CSK 392/16]

Glosa 2017, No. 4, p. 62-70

Key issues: arbitration agreement

id: 31911

scroll up