polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1723
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Buczek Maciej (ed.)

Brexit and Arbitration in Great Britain [Original title: Brexit a arbitraż w Wielkiej Brytanii]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 5-24

Key issues: general works

id: 31955

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration

id: 30748

Budniak Aleksandra

Arbitrability [Original title: Zdolność arbitrażowa]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 4 (20), p. 5-18

Key issues: arbitrability of dispute

id: 50211

Budniak Aleksandra

Content of the Arbitration Clause in the Light of the Provisions of the Polish and German Civil Procedure - Selected Issues [Original title: Treść zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 17-39

Key issues: arbitration agreement

id: 50075

Budniak Aleksandra

Form of the Arbitration Clause in the Light of the Provisions of the Polish and German Civil Procedure Codes - Legal Comparison Issues [Original title: Forma zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego -zagadnienia porównawczoprawne]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 4 (8), p. 15-54

Key issues: arbitration agreement

id: 50082

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement

id: 31814

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra (ed.)

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement

id: 31799

Burger Laurence

A Plea in Favour of Investment Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 432-443

Key issues: investment arbitration

id: 31426

Burger Laurence

America's Cup Arbitration - Then and Now [Arbitraż dotyczący Regat o Puchar Ameryki - przeszłość i teraźniejszość]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 17-19

Key issues: general works

id: 31167

Burgstaller Markus, Zarówna Agnieszka

Possible Ramifications of the UK’s EU Referendum on Intra- and Extra-EU BITs

Journal of International Arbitration 2016, Vol. 33, Issue 7, p. 565-576

Key issues: investment arbitration

id: 31806

Byelousov Pavlo I., Perepelynska Olena S.

Recognition and Enforcement Procedure in Ukraine: Reload [Original title: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych na Ukrainie: Nowy rozdział]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 23-25

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30983

Bytnerowicz Piotr

Conclusions from the 2015 International Arbitration Survey [Original title: Wnioski z 2015 International Arbitration Survey]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 38-42

Key issues: general works

id: 31804

Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure

id: 30843

Bytnerowicz Piotr, Kofluk Magda

The Period for Giving Notice of Contractor's Claims Set Out in Sub-Clause 20.1 of the FIDIC Conditions in Light of Polish Law [Original title: Termin na powiadomienie o roszczeniach wykonawcy określony w Subklauzuli 20.1 Warunków FIDIC w świetle prawa polskiego]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 29-37

Key issues: general works

id: 31139

Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 22-40

Key issues: arbitration procedure

id: 31556

Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Dispute Resolution International, April 2016, Vol. 10, No. 1, p. 51-69

Key issues: arbitration procedure

id: 31781

Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność przygotowania świadków w postępowaniu arbitrażowym]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 74-86

Key issues: arbitration procedure

id: 31327

Całus Andrzej

Comparative Remarks in the Context of the Legal Construction of Article 1157 of the Polish Civil Procedure Code [Original title: Uwagi prawnoporównawcze w kontekście konstrukcji prawnej art. 1157 k.p.c.]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1625-1667

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31018

Całus Andrzej

English Arbitration Acts - Their Genesis, Evolution and Present State in the Light of the Specific Relations Between the Arbitration and the State's Courts in the Law of the United Kingdom [Original title: Angielskie ustawy arbitrażowe - geneza, ewolucja i stan obecny w świetle "swoistości" stosunków między arbitrażem a sądami państwowymi]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 77-100

Key issues: general works

id: 31079

Całus Andrzej

The Issue of Arbitrability in English and (Federal and State) American Law [Original title: Sprawa zdatności arbitrażowej w prawie angielskim i w prawie amerykańskim (federalnym i stanowym)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 513-541

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30934

Okolski Józef (chair), Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 30952

scroll up