polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna (ed.)

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32052

Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Błaszczak Łukasz, Ludwik Małgorzata

Arbitration [Original title: Sądownictwo polubowne (arbitraż)]

Warszawa 2007, pp. 346

Key issues: general works

id: 30103

Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira (ed.)

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 32041

Błaszczak Łukasz, Morek Rafał, Olszewski Jan (ed.)

Arbitration and Mediation – Private-Law and Public-Law Perspective. Between Theory and Practice. Commemorative Volume in Tribute to Professor Jan Łukasiewicz [Original title: Arbitraż I mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza]

Rzeszów 2018, pp. 612

Key issues: general works

id: 31978

Błaszczyk Paweł

Arbitration Capacity of Disputes under Commercial Company Relationship – Commentary about Supreme Court Resolution of 7 May 2009, III CZP 13/09. [Original title: Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09. Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej]

Glosa 2010, No. 1, p. 22-29

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30732

Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement

id: 31894

Błeszyński Jan

Commercial Arbitration [Original title: Arbitraż gospodarczy]

PUG 1994, No. 1, p. 2

Key issues: general works

id: 30200

Błeszyński Jan

Legal Character of Decisions of the Copyright Commission in the Panel of Three (Article 108 sec. 5-7 of the Copyright and Neighbouring Rights Act) [Original title: Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)]

PUG 2005, No. 7, p. 2-18

Key issues: general works

id: 30458

Blanke Gordon

Arbitration in the DIFC: Some Initial Insights

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 587-605

Key issues: general works

id: 31435

Bobei Radu Bogdan

Recent Amendments to Romanian Arbitration Rules and Current Development of Romanian Arbitration Law [Original title: Recent Amendments of Romanian Arbitration Rules and current development of Romanian Arbitration Law]

Biul.Arb. 2009, No. 10, p. 105-116

Key issues: general works

id: 30739

Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31127

Bodnar Adam, Ploszka Adam

The Influence of the European Convention on Human Rights on Amicable Proceedings (Arbitration) [Original title: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na postępowanie polubowne (arbitraż)]

ADR. Arbitration and Mediation 2013, no. 3 (23), p. 5-20

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 50242

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr

Anti-suit Injunctions in Poland - Possibilities and Perspectives [Original title: Anti-suit injunctions w Polsce - możliwości i perspektywy]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 346-357

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 31095

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitration and Mediation 2011, no. 2 (14), p. 5-12

Key issues: general works

id: 50132

Bolard Georges

Contradictory Principle Before Arbitrators [Original title: Zasada kontradyktoryjności przed arbitrami]

Annales UMCS 1999, No. 46, p. 63-67

Key issues: arbitrator

id: 30459

Bolard Georges

New French Arbitration Law (Le nouveau droit francois de l'arbitrage) [Original title: Nowe francuskie prawo arbitrażu (Le nouveau droit francois de l'arbitrage)]

[in:] Mieczysław Sawczuk (ed.), Inter-State Differences in International Commercial Arbitration. A Symposium in Memory of Prof. Henryk Trammer, Lublin 3-6.IV.1986 r., Lublin 1987 [Odrębności krajowe międzynarodowego arbitrażu handlowego. Sympozjum poświęcone pamięci prof. Henryka Trammera. Lublin 3-6.IV.1986 r.], Lublin 1987, p. 29-47

Key issues: general works

id: 30402

Borland Catriona, Hamblin Rob, Payne Alexander, Schimke Martin

Court Arbitration for Sport - Review of Significant Football Cases [Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - przegląd istotnych spraw dotyczących piłki nożnej]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 20-26

Key issues: general works

id: 31165

Borris Christian

The DIS Regulation on Corporate Dispute Resolution [Original title: Regulacja DIS dotycząca rozstrzygania sporów korporacyjnych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 87-94

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31854

Borysowska Barbara, Frącz Michał

Characteristics of Permanent Arbitration Courts for Consumers [Original title: Charakterystyka stałych polubownych sądów konsumenckich]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 194-206

Key issues: general works

id: 31396

Bosak Maria

Arbitration in Collective Labor Law [Original title: Arbitraż w zbiorowym prawie pracy]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 124-132

Key issues: general works

id: 31390

Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: arbitration award, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Bredow Jens

Arbitrating Shareholder Resolution Disputes in Germany: The New DIS-Suplementary Rules for Corporate Law Disputes ('DIS-SRCoLD')

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 469-502

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30931

Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement

id: 30203

Brol Jan

Barriers for Alternative Dispute Resolution in Civil Cases. Arbitration [Original title: Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)]

[in:] Elżbieta Holewińska-Łapińska (ed.), Law in Action. 6. Civil Cases. [Prawo w działaniu. 6. Sprawy cywilne], Warszawa 2008, p. 54-79

Key issues: general works

id: 30104

Broniewicz Witold

Chapter IV. Arbitration [Original title: Dział IV. Sąd polubowny]

[in:] Witold Broniewicz, Outline of Civil Procedure [Postępowanie cywilne w zarysie], Warszawa 1995, p. 325-328

Key issues: general works

id: 30403

scroll up