polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1723
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Bobei Radu Bogdan

Recent Amendments to Romanian Arbitration Rules and Current Development of Romanian Arbitration Law [Original title: Recent Amendments of Romanian Arbitration Rules and current development of Romanian Arbitration Law]

Biul.Arb. 2009, No. 10, p. 105-116

Key issues: general works

id: 30739

Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31127

Bodnar Adam, Ploszka Adam

The Influence of the European Convention on Human Rights on Amicable Proceedings (Arbitration) [Original title: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na postępowanie polubowne (arbitraż)]

ADR. Arbitration and Mediation 2013, no. 3 (23), p. 5-20

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 50242

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr

Anti-suit Injunctions in Poland - Possibilities and Perspectives [Original title: Anti-suit injunctions w Polsce - możliwości i perspektywy]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 346-357

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 31095

Bogucka Elżbieta, Nowaczyk Piotr

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitration and Mediation 2011, no. 2 (14), p. 5-12

Key issues: general works

id: 50132

Bolard Georges

Contradictory Principle Before Arbitrators [Original title: Zasada kontradyktoryjności przed arbitrami]

Annales UMCS 1999, No. 46, p. 63-67

Key issues: arbitrator

id: 30459

Bolard Georges

New French Arbitration Law (Le nouveau droit francois de l'arbitrage) [Original title: Nowe francuskie prawo arbitrażu (Le nouveau droit francois de l'arbitrage)]

[in:] Mieczysław Sawczuk (ed.), Inter-State Differences in International Commercial Arbitration. A Symposium in Memory of Prof. Henryk Trammer, Lublin 3-6.IV.1986 r., Lublin 1987 [Odrębności krajowe międzynarodowego arbitrażu handlowego. Sympozjum poświęcone pamięci prof. Henryka Trammera. Lublin 3-6.IV.1986 r.], Lublin 1987, p. 29-47

Key issues: general works

id: 30402

Borland Catriona, Hamblin Rob, Payne Alexander, Schimke Martin

Court Arbitration for Sport - Review of Significant Football Cases [Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - przegląd istotnych spraw dotyczących piłki nożnej]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 20-26

Key issues: general works

id: 31165

Borris Christian

The DIS Regulation on Corporate Dispute Resolution [Original title: Regulacja DIS dotycząca rozstrzygania sporów korporacyjnych]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 87-94

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31854

Borysowska Barbara, Frącz Michał

Characteristics of Permanent Arbitration Courts for Consumers [Original title: Charakterystyka stałych polubownych sądów konsumenckich]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 194-206

Key issues: general works

id: 31396

Bosak Maria

Arbitration in Collective Labor Law [Original title: Arbitraż w zbiorowym prawie pracy]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 124-132

Key issues: general works

id: 31390

Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: arbitration award, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Bredow Jens

Arbitrating Shareholder Resolution Disputes in Germany: The New DIS-Suplementary Rules for Corporate Law Disputes ('DIS-SRCoLD')

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 469-502

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30931

Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement

id: 30203

Brol Jan

Barriers for Alternative Dispute Resolution in Civil Cases. Arbitration [Original title: Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)]

[in:] Elżbieta Holewińska-Łapińska (ed.), Law in Action. 6. Civil Cases. [Prawo w działaniu. 6. Sprawy cywilne], Warszawa 2008, p. 54-79

Key issues: general works

id: 30104

Broniewicz Witold

Chapter IV. Arbitration [Original title: Dział IV. Sąd polubowny]

[in:] Witold Broniewicz, Outline of Civil Procedure [Postępowanie cywilne w zarysie], Warszawa 1995, p. 325-328

Key issues: general works

id: 30403

Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement

id: 30460

Broniszewska Joanna

Competence of an Arbitral Tribunal to Refer a Question for Preliminary Ruling [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do zadania pytania prejudycjalnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 5-17

Key issues: costs of arbitration, state court assistance

id: 31791

Brych Włodzimierz

Arbitration – an Alternative with a Future [Original title: Arbitraż – alternatywa z przyszłością]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 3-5

Key issues: general works

id: 30204

Brych Włodzimierz

Current Problems in Arbitration Development in Poland [Original title: Aktualne problemy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 169-173

Key issues: general works

id: 30874

Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure

id: 30105

Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30877

Bryndal Dorota, Robenek Marcin

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement

id: 31147

Brzeszczyńska Stella

Tax Consequences of a Settlement Entered into Before an Arbitration Court [Original title: Skutki podatkowe ugody zawartej przed sądem polubownym]

Doradztwo Podatkowe 1999, No. 2, p. 15-16

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30461

Buchman Louis B.

French Arbitration Law Reform [Original title: Reforma francuskiego prawa arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 47-51

Key issues: general works

id: 30991

Buchman Louis B., Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

scroll up