polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1723
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Biernat Kamil

Arbitration in China as a Method of Protection of Polish Importers and Exporters in Dispute with Chinese Contractors [Original title: Arbitraż w Chinach jako sposób ochrony polskich importerów i eksporterów w sporze z chińskimi kontrahentami]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 1 (17), p. 19-33

Key issues: general works

id: 50170

Bilewska Katarzyna, Paczoska Dorota

Impartiality and Independence of an Arbitrator [Original title: Bezstronność oraz niezależność arbitra]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 1 (5), p. 15-25

Key issues: arbitrator

id: 50047

Błaszczak Łukasz

Alternative Dispute Resolution – Analysis of the Phenomenon in the Light of Polish Law [Original title: Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego]

[in:] 40th Anniversary of the Civil Procedure Code. Conference Materials (Zakopane, 7-9.10.20050 [Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Materiały konferencyjne (Zakopane, 7-9.10.2005 r.)], Kraków 2006, p. 331-348

Key issues: general works

id: 30401

Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz

Arbitration Court and State Court – Determination of Mutual Relations in the Light of the Provisions of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 15-27

Key issues: state court assistance

id: 30102

Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: arbitration procedure, state court assistance

id: 30853

Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 30970

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31450

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31457

Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: petition to set aside arbitration award, state court assistance

id: 30456

Błaszczak Łukasz

Review of the Book: Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation [Original title: Recenzja książki: Jan Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja]

ADR. Arbitration and Mediation 2008, no. 3 (3), p. 191-193

Key issues: general works

id: 50028

Błaszczak Łukasz

Review of the Book Titled“ Legal Character of the Arbitration Agreement” by P. Wrześniewski [Original title: Recenzja książki pt.„Charakter prawny zapisu na sąd polubowny” autorstwa P. Wrześniewskiego]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 3 (19), p. 119-125

id: 50208

Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Błaszczak Łukasz, Ludwik Małgorzata

Arbitration [Original title: Sądownictwo polubowne (arbitraż)]

Warszawa 2007, pp. 346

Key issues: general works

id: 30103

Błaszczak Łukasz, Morek Rafał, Olszewski Jan (ed.)

Arbitration and Mediation – Private-Law and Public-Law Perspective. Between Theory and Practice. Commemorative Volume in Tribute to Professor Jan Łukasiewicz [Original title: Arbitraż I mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza]

Rzeszów 2018, pp. 612

Key issues: general works

id: 31978

Błaszczyk Paweł

Arbitration Capacity of Disputes under Commercial Company Relationship – Commentary about Supreme Court Resolution of 7 May 2009, III CZP 13/09. [Original title: Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09. Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej]

Glosa 2010, No. 1, p. 22-29

Key issues: arbitrability of dispute

id: 30732

Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement

id: 31894

Błeszyński Jan

Commercial Arbitration [Original title: Arbitraż gospodarczy]

PUG 1994, No. 1, p. 2

Key issues: general works

id: 30200

Błeszyński Jan

Legal Character of Decisions of the Copyright Commission in the Panel of Three (Article 108 sec. 5-7 of the Copyright and Neighbouring Rights Act) [Original title: Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)]

PUG 2005, No. 7, p. 2-18

Key issues: general works

id: 30458

Blanke Gordon

Arbitration in the DIFC: Some Initial Insights

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 587-605

Key issues: general works

id: 31435

scroll up