polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna (ed.)

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bieliński Arkadiusz

A Lawyer and His Mission Within the Framework of Alternative Dispute Resolution Procedures in the Context of the Crisis of Classical Judiciary System [Original title: Prawnik i jego misja w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów w warunkach kryzysu klasycznego wymiaru sprawiedliwości]

ADR. Arbitration and Mediation 2013, no. 2 (22), p. 25-34

Key issues: general works

id: 50235

Bieliński Arkadiusz

Role and Position of a Professional Attorney in ADR Procedures [Original title: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów]

ADR. Arbitration and Mediation 2010, no. 2 (10), p. 5-13

Key issues: general works

id: 50100

Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał

Arbitration in the Polish Civil Suit from the Code of Civil Procedure of 1930/1931 till Today [Original title: Sądownictwo polubowne w polskim procesie cywilnym od kodeksu postępowania cywilnego z 1930/1932 roku do czasów dzisiejszych]

Pal. 2008, No. 7-8, p. 130-146

Key issues: general works

id: 30191

Bieniak Michał

Challenge of the Arbitrator or the Presiding Arbitrator – Commentary on the Supreme Court Judgement of 24.9.1999, I CKN 141/98 [Original title: Wyłączenie arbitra lub superarbitra - glosa do wyroku SN z 24.9.1999 r., I CKN 141/98]

MoP 2001, No. 21, p. 1086-1087

Key issues: arbitrator

id: 30193

Bieniak Michał

Polish Regulation of Arbitration Proceedings as Compared to the Provisions of the Italian Civil Procedure Code [Original title: Polska regulacja postępowania arbitrażowego na tle przepisów włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 5-15

Key issues: general works

id: 50074

Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30192

Biernat Kamil

Arbitration in China as a Method of Protection of Polish Importers and Exporters in Dispute with Chinese Contractors [Original title: Arbitraż w Chinach jako sposób ochrony polskich importerów i eksporterów w sporze z chińskimi kontrahentami]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 1 (17), p. 19-33

Key issues: general works

id: 50170

Bilewska Katarzyna, Paczoska Dorota

Impartiality and Independence of an Arbitrator [Original title: Bezstronność oraz niezależność arbitra]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 1 (5), p. 15-25

Key issues: arbitrator

id: 50047

Biliński Michał, Jaś-Nowopolska Magdalena, Zinkiewicz Olga (ed.)

Sports arbitration [Original title: Arbitraż sportowy]

Warsaw 2019, pp. 136

Key issues: general works

id: 32009

Błaszczak Łukasz

Alternative Dispute Resolution – Analysis of the Phenomenon in the Light of Polish Law [Original title: Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego]

[in:] 40th Anniversary of the Civil Procedure Code. Conference Materials (Zakopane, 7-9.10.20050 [Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Materiały konferencyjne (Zakopane, 7-9.10.2005 r.)], Kraków 2006, p. 331-348

Key issues: general works

id: 30401

Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz

Arbitration Court and State Court – Determination of Mutual Relations in the Light of the Provisions of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny a sąd powszechny – określenie wzajemnych relacji w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 15-27

Key issues: state court assistance

id: 30102

Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: arbitration procedure, state court assistance

id: 30853

Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 30970

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31450

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31457

Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: petition to set aside arbitration award, state court assistance

id: 30456

Błaszczak Łukasz

Review of the Book: Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation [Original title: Recenzja książki: Jan Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja]

ADR. Arbitration and Mediation 2008, no. 3 (3), p. 191-193

Key issues: general works

id: 50028

Błaszczak Łukasz

Review of the Book Titled“ Legal Character of the Arbitration Agreement” by P. Wrześniewski [Original title: Recenzja książki pt.„Charakter prawny zapisu na sąd polubowny” autorstwa P. Wrześniewskiego]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 3 (19), p. 119-125

id: 50208

Błaszczak Łukasz (ed.)

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure

id: 31405

scroll up