polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1723
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Zielony Andrzej

Rectification and Remission Proceedings for an Arbitration Award [Original title: Postępowanie rektyfikacyjne i remisyjne dotyczące wyroku sądu polubownego]

PS 2007, No. 3, p. 25-55

Key issues: arbitration award

id: 30710

Zienkiewicz Adam

Alternative Legal Dispute Resolution [Original title: Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów prawnych]

Studia Prawno-Ustrojowe 2005, vol. 5, p. 33-50

Key issues: general works

id: 30392

Zoll Fryderyk

Autonomy of the Arbitration Agreement [Original title: Autonomia zapisu na sąd polubowny]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 48-55

Key issues: arbitration agreement

id: 30681

Zrałek Jacek

Arbitration in the Light of Occurring Social and Economic Changes [Original title: Arbitraż w świetle zachodzących przemian społecznych i gospodarczych]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 1041-1053

Key issues: general works

id: 31888

Zrałek Jacek

Commentary on the Award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce of 24.04.2006 [Original title: Glosa do wyroku sądu arbitrażowego przy KIG z 24.04.2006 r]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 95-101

Key issues: arbitration agreement

id: 50079

Zrałek Jacek (ed.)

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure

id: 31919

Zubrycka Irena

Dispute Resolution in Ukraine, Methods and Practice [Original title: Metodyka i praktyka rozstrzygania sporów gospodarczych na Ukrainie]

Biul. Arb. 2008, No. 7, p. 83-97

Key issues: general works

id: 30819

Zubrycka Irena

Methods and Practice of Commercial Dispute Resolution in Ukraine [Original title: Sposoby i praktyka rozstrzygania komercyjnych sporów na Ukrainie]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, s. 279-292

Key issues: general works

id: 30891

Zuchowicz Maria

Court of Arbitration for Sport [Original title: Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu]

Pal. 2014, No. 9, p. 339-342

Key issues: general works

id: 31296

Zuchowicz Maria

The Court of Arbitration for Sport - Ad Hoc Committee [Original title: Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu - Komisja Ad Hoc]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 37-41

Key issues: general works

id: 31143

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Zych Maciej

The Relation Between the Public Policy Clause and the Grounds for Setting Aside an Arbitration Award Considered upon a Party’s Motion [Original title: Stosunek klauzuli porządku publicznego do podstaw uchylenia wyroku arbitrażowego uwzględnianych na wniosek]

Glosa 2017, No. 1, p. 54-63

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31826

Zygucki Jakub, Żywicki Władysław

The Problem of Pathological Arbitration Clauses in the Light of the New York Convention [Original title: Problem patologicznych klauzuli arbitrażowych w świetle przepisów Konwencji Nowojorskiej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 697-709

Key issues: arbitration agreement, New York Convention

id: 31237

scroll up