polish
list of periodical abbreviations print full bibliography print search results

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1668
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Zielony Andrzej

A Few Remarks on the Nature of the Petition To Set Aside an Arbitration Award (Taking into Account the Historical and Legal Comparative Aspects) [Original title: Kilka uwag o naturze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 706-732

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30943

Zielony Andrzej

Initiation of Arbitration Proceedings [Original title: Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym]

PS 2008, No. 3, p. 5-32

Key issues: arbitration procedure

id: 30391

Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej

Legal Substance of Arbitration Court Judgments [Original title: Istota prawna wyroku sądu polubownego]

PPC 2011, No. 1, p. 46-78

Key issues: arbitration award

id: 30978

Zielony Andrzej

Model of a Petition to Set Aside an Arbitration Award (De Lege Lata and De Lege Ferenda Comments) [Original title: Model rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)]

[in:] Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol (eds), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warsaw 2016, p. 784-804

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31815

Zielony Andrzej

Rectification and Remission Proceedings for an Arbitration Award [Original title: Postępowanie rektyfikacyjne i remisyjne dotyczące wyroku sądu polubownego]

PS 2007, No. 3, p. 25-55

Key issues: arbitration award

id: 30710

Zienkiewicz Adam

Alternative Legal Dispute Resolution [Original title: Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów prawnych]

Studia Prawno-Ustrojowe 2005, vol. 5, p. 33-50

Key issues: general works

id: 30392

Zoll Fryderyk

Autonomy of the Arbitration Agreement [Original title: Autonomia zapisu na sąd polubowny]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 48-55

Key issues: arbitration agreement

id: 30681

Zrałek Jacek

Arbitration in the Light of Occurring Social and Economic Changes [Original title: Arbitraż w świetle zachodzących przemian społecznych i gospodarczych]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 1041-1053

Key issues: general works

id: 31888

Zrałek Jacek

Commentary on the Award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce of 24.04.2006 [Original title: Glosa do wyroku sądu arbitrażowego przy KIG z 24.04.2006 r]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 95-101

Key issues: arbitration agreement

id: 50079

Zrałek Jacek (ed.)

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure

id: 31919

Zubrycka Irena

Dispute Resolution in Ukraine, Methods and Practice [Original title: Metodyka i praktyka rozstrzygania sporów gospodarczych na Ukrainie]

Biul. Arb. 2008, No. 7, p. 83-97

Key issues: general works

id: 30819

Zubrycka Irena

Methods and Practice of Commercial Dispute Resolution in Ukraine [Original title: Sposoby i praktyka rozstrzygania komercyjnych sporów na Ukrainie]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, s. 279-292

Key issues: general works

id: 30891

Zuchowicz Maria

Court of Arbitration for Sport [Original title: Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu]

Pal. 2014, No. 9, p. 339-342

Key issues: general works

id: 31296

Zuchowicz Maria

The Court of Arbitration for Sport - Ad Hoc Committee [Original title: Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu - Komisja Ad Hoc]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 37-41

Key issues: general works

id: 31143

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration award, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Zych Maciej

The Relation Between the Public Policy Clause and the Grounds for Setting Aside an Arbitration Award Considered upon a Party’s Motion [Original title: Stosunek klauzuli porządku publicznego do podstaw uchylenia wyroku arbitrażowego uwzględnianych na wniosek]

Glosa 2017, No. 1, p. 54-63

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31826

Zygucki Jakub, Żywicki Władysław

The Problem of Pathological Arbitration Clauses in the Light of the New York Convention [Original title: Problem patologicznych klauzuli arbitrażowych w świetle przepisów Konwencji Nowojorskiej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 697-709

Key issues: arbitration agreement, New York Convention

id: 31237

scroll up