polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1693
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

Does the Arbitration Agreement Extend to Entities Affiliated with the Company Being a Party to this Agreement? [Original title: Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 2 (6), p. 155-176

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 50073

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

Lack of Interruption of Running of the Limitation Period in Case the Statement of Claim is Brought before an Arbitration or State Forum, which Has No Jurisdiction to Hear the Dispute [Original title: Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe]

PS 2015, No. 4, p. 79-105

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31372

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jolanta

Commercial Arbitration in the Eyes of Users – Results of Direct Research [Original title: Arbitraż handlowy w oczach użytkowników – wyniki badań bezpośrednich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, s. 57-81

Key issues: general works

id: 31835

Zagórska-Prątnicka Ewa

Bilateral Investment Treaties (BITs) [Original title: Dwustronne umowy o ochronie inwestycji]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 55-69

Key issues: investment arbitration

id: 30894

Zajdler Robert

Alternative Methods of Resolution of Trans-Border Disputes Between Enterprises – Commercial Arbitration [Original title: Alternatywna metoda rozstrzygania transgranicznych sporów między przedsiębiorstwami – arbitraż gospodarczy]

Prawo i podatki UE 2008, No. 3, p. 28-33

Key issues: general works

id: 30573

Zakrzewski Rafał (ed.)

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31913

Zaleska-Korziuk Kaja

The Possibility of Partial Setting Aside of an Arbitration Award in Case of a Request for the Arbitration Award to Be Set Aside in Full. A Partially Critical Commentary (Judgement of the Supreme Court of 6 May 2016, I CSK 305/15) [Original title: Możliwość częściowego uchylenia wyroku sądu arbitrażowego w sytuacji żądania uchylenia tego wyroku w całości. Glosa częściowo krytyczna (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2016 r., I CSK 305/15)]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2016, No. 4, p. 47-59

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31897

Zalewska-Fowler Agnieszka

ADR – Techniques for Amicable Settlement of Resolutions [Original title: ADR – techniki polubownego rozstrzygania sporów]

Pal. 2004, No. 9-10, p. 96 - 102

Key issues: general works

id: 30574

Zalisko Marek

Arbitration in the EU jurisdiction [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w europejskiej przestrzeni sądowej]

EPS 2011, No. 12, p. 20-26

Key issues: general works

id: 31032

Zalisko Marek (ed.)

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31931

Zaręba Adrian

Arbitration Court at the Polish Financial Supervision Authority [Original title: Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego]

R.Pr. 2009, No. 1, p. 57-62

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 30389

Zarówna Agnieszka

Arbitration vs. Litigation - Strangers Becoming Alike?

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 645-668

Key issues: general works

id: 31235

Zawiślak Karol (ed.)

Admissibility of the Institution of Truncated Arbitral Tribunals – Comments in the Light of Polish Arbitration Law [Original title: Dopuszczalność stosowania instytucji kadłubowych zespołów orzekających – uwagi na tle polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 67-84

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31939

Zawiślak Karol

Composition of the Arbitral Tribunal

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 173-280

Key issues: arbitrator

id: 31448

Zawiślak Karol

Composition of the Arbitral Tribunal [Original title: Skład sądu polubownego]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 161-254

Key issues: arbitrator

id: 31455

Zawiślak Karol

Receptum arbitrii

Warszawa 2012, pp. 322

Key issues: arbitrator

id: 31034

Zawiślak Karol

Receptum arbitrii - some remarks on substantive legal character of a contract between parties to the dispute and an arbitrator [Original title: „Receptum arbitrii” - uwagi o materialno-prawnym charakterze umowy pomiędzy stronami sporu a arbitrem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 81-91

Key issues: arbitrator

id: 31319

Zawiślak Karol

The Contract with the Arbitrator (Receptum Arbitrii) and the Contract of Mandate - a Comparative Analysis [Original title: Umowa o pełnienie funkcji arbitra (receptum arbitrii) a umowa zlecenia – analiza porównawcza]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 62-76

Key issues: arbitrator

id: 31356

Zbiegień Tomasz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 299-313

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30181

Zbiegień Tomasz

The Public Policy Clause in Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Klauzula porządku publicznego przy uchyleniu wyroku sądu polubownego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 698-717

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31113

Zedler Feliks

Arbitration [Original title: Arbitraż (Sąd polubowny)]

[in:] Andrzej Koch, Jacek Napierała (ed.), Agreements in Trade [Umowy w obrocie gospodarczym], Kraków 2006, p. 849-859

Key issues: general works

id: 30444

Zielińska Alicja

Arbitral Tribunal Secretary – Duties and Manner of Appointment [Original title: Sekretarz trybunału arbitrażowego - obowiązki i sposób powoływania]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 63-73

Key issues: arbitration procedure

id: 31326

Zielony Andrzej

A Few Remarks on the Nature of the Petition To Set Aside an Arbitration Award (Taking into Account the Historical and Legal Comparative Aspects) [Original title: Kilka uwag o naturze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 706-732

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30943

Zielony Andrzej

Initiation of Arbitration Proceedings [Original title: Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym]

PS 2008, No. 3, p. 5-32

Key issues: arbitration procedure

id: 30391

Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej

Legal Substance of Arbitration Court Judgments [Original title: Istota prawna wyroku sądu polubownego]

PPC 2011, No. 1, p. 46-78

Key issues: arbitration award

id: 30978

Zielony Andrzej

Model of a Petition to Set Aside an Arbitration Award (De Lege Lata and De Lege Ferenda Comments) [Original title: Model rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)]

[in:] Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol (eds), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warsaw 2016, p. 784-804

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31815

scroll up