polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1723
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Barczewski Artur, Kordasiewicz Bogudar

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure

id: 30910

Barczyk Marcin, Brzóska Małgorzata, Srokosz Tomasz

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

ADR. Arbitration and Mediation 2011, no. 3 (15), p. 125-133

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works

id: 50152

Bartczak Marcin, Jochemczak Michał

Resolution of Disputes Resulting from Financial Forward Transactions – Advantage of Arbitration over Other Methods of Dispute Resolution [Original title: Rozwiązywanie sporów wynikających z prowadzenia terminowych operacji finansowych – przewaga arbitrażu nad innymi sposobami rozwiązywania sporów]

Biul.Arb. 2009, No. 11, p. 8-15

Key issues: general works

id: 30814

Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure

id: 30037

Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30039

Bečička Jaromír, Horáček Vít

WADA Code Application in Practice [Stosowanie Kodeksu WADA w praktyce]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 11-16

Key issues: general works

id: 31166

Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement

id: 31247

Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure

id: 30929

Bernatonis Vilius

Eastern Baltic States: Small Countries at the Cutting Edge of Gas Market Liberalisation in Europe. International Investment Arbitration Perspective

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 444-460

Key issues: investment arbitration

id: 31427

Biała Barbara

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the Code of Civil Procedure [Original title: Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na gruncie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 64-74

Key issues: New York Convention, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31385

Białecki Marcin

The Notion of Arbitration Clause and Arbitrability [Original title: Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 1 (5), p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 50046

Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement

id: 31263

Biały Aneta

Outline of History of Arbitration until 1939 [Original title: Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 205-237

Key issues: general works

id: 30852

Biały Aneta

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 23-33

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30399

Biały Aneta

Time Limits of Recognition of a Foreign Arbitration Award – One of the Outcomes of the Recognition [Original title: Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego – jeden ze skutków uznania]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 19-27

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30867

Bielarczyk Piotr

A Client and His Lawyer in Arbitration - Some Practical Reflections [Original title: Klient i prawnik w arbitrażu - kilka refleksji praktycznych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 54-66

Key issues: general works

id: 31078

Bielarczyk Piotr

Amendments to the Civil Procedure Code in the Scope of Arbitration [Original title: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego]

MoP 2005, No. 22 (supplement), pp. 24

Key issues: general works

id: 30454

Bielarczyk Piotr

Arbitration Dispute Resolution in Accordance with Equity Principles on the Basis of the Polish Legal Order [Original title: Rozstrzyganie sporów arbitrażowych według zasad słuszności w oparciu o polski porządek prawny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 151-156

Key issues: arbitration procedure

id: 30904

Bielarczyk Piotr

General Overview of Arbitration Practice

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50

Key issues: general works

id: 31036

Bieliński Arkadiusz

A Lawyer and His Mission Within the Framework of Alternative Dispute Resolution Procedures in the Context of the Crisis of Classical Judiciary System [Original title: Prawnik i jego misja w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów w warunkach kryzysu klasycznego wymiaru sprawiedliwości]

ADR. Arbitration and Mediation 2013, no. 2 (22), p. 25-34

Key issues: general works

id: 50235

Bieliński Arkadiusz

Role and Position of a Professional Attorney in ADR Procedures [Original title: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów]

ADR. Arbitration and Mediation 2010, no. 2 (10), p. 5-13

Key issues: general works

id: 50100

Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał

Arbitration in the Polish Civil Suit from the Code of Civil Procedure of 1930/1931 till Today [Original title: Sądownictwo polubowne w polskim procesie cywilnym od kodeksu postępowania cywilnego z 1930/1932 roku do czasów dzisiejszych]

Pal. 2008, No. 7-8, p. 130-146

Key issues: general works

id: 30191

Bieniak Michał

Challenge of the Arbitrator or the Presiding Arbitrator – Commentary on the Supreme Court Judgement of 24.9.1999, I CKN 141/98 [Original title: Wyłączenie arbitra lub superarbitra - glosa do wyroku SN z 24.9.1999 r., I CKN 141/98]

MoP 2001, No. 21, p. 1086-1087

Key issues: arbitrator

id: 30193

Bieniak Michał

Polish Regulation of Arbitration Proceedings as Compared to the Provisions of the Italian Civil Procedure Code [Original title: Polska regulacja postępowania arbitrażowego na tle przepisów włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 5-15

Key issues: general works

id: 50074

Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30192

scroll up