polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia

Poland

[in:] Williams Liz (ed.), Baker and McKenzie International Arbitration Yearbook 2014-2015, Huntington 2015, p. 287-292

Key issues: general works

id: 31462

Ason Agnieszka, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Koepp Johannes (ed.)

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31940

Bąba Michał

Arbitration Agreement in Labour Law Disputes [Original title: Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 4 (8), p. 5-13

Key issues: arbitration agreement

id: 50081

Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30928

Bělohlávek Alexander J.

Characteristics of Arbitral Awards and Legal Aspects of Falsification Thereof

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 272-291

Key issues: arbitration award

id: 31415

Bělohlávek Alexander J.

Protection of Consumers in Arbitration Proceedings [Original title: Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym]

Warszawa 2012, pp. 605

Key issues: general works

id: 31128

Bachera Ewelina, Smółka Bartosz (ed.)

The Institution of a Court of Arbitration – a Competitor or a Form of Assistance for Common Courts? [Original title: Instytucja sądu polubownego – konkurent czy też forma pomocy dla sądownictwa powszechnego?]

Themis Polska Nova 2014, No. 1, p. 241-255

Key issues: general works

id: 31948

Bagdziński Tomasz

Arbitration and Competition Law – Some Input Into the Dispute (A Polemic)[Original title: Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji (artykuł polemiczny)]

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria Antymonopolowa 2015, No. 4(4), p. 69-74

Key issues: arbitrability of dispute, general works

id: 31459

Bajorek-Ziaja Hanna

Prejudicial Procedure and Arbitrations [Original title: Procedura prejudycjalna a sądownictwo arbitrażowe]

Prawo i podatki UE 2006, No. 11, p. 58-60

Key issues: general works

id: 30449

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Bałos Iga (ed.)

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, costs of arbitration

id: 32072

Bałos Iga

On the Need for Establishing a Permanent Court of Arbitration for Industrial Property [Original title: O potrzebie utworzenia stałego sądu polubownego do spraw własności przemysłowej]

PPH 2014, No. 2, p. 51-54

Key issues: general works

id: 31240

Bałos Iga

Will Arbitration Help in Disputes Concerning Author’s Supervision? [Original title: Czy arbitraż pomoże w sporach o nadzór autorski?]

Konsultant 2015, No 40, p. 18-20

Key issues: arbitrability of dispute, general works

id: 31505

Balcarczyk Justyna

The Issue of the Form of the Arbitration Agreement in the Light of Article II (2) of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and in the Light of Internal Regulations [Original title: Zagadnienie formy umowy o arbitraż w świetle art. II (2) Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz w świetle regulacji wewnętrznych]

ADR. Arbitration and Mediation 2008, no. 4 (4), p. 5-16

Key issues: arbitration agreement, New York Convention

id: 50029

Balcerzak Filip

International Academy for Arbitration Law - review [Original title: International Academy for Arbitration Law - recenzja]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 4 (20), p. 103-112

Key issues: general works

id: 50220

Balcerzak Filip

Investor - State Arbitration and Human Rights

Boston 2017, pp. 324

Key issues: investment arbitration

id: 31903

Balcerzak Filip (ed.)

Jurisdiction of Tribunals in Investor – State Arbitration and the Issue of Human Rights

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal 2014, Vol. 29, No. 1, p. 216-230

Key issues: investment arbitration

id: 31932

Balcerzak Filip

The Extent of Human Rights Protection for Investors in Arbitration Based on International Investment Treaties

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 29-63

Key issues: investment arbitration

id: 31549

Balcerzak Filip, Sołtysik Stanisław

Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Investment Disputes and the Issue of the Applicability of the Most Favoured Nation Treatment to the Host States’ Consent to Arbitrate [Original title: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania]

PPPM 2013, No. 12, p. 133-164

Key issues: arbitration agreement, investment arbitration

id: 31302

Balicki Ryszard

Arbitration in Poland [Original title: Sądownictwo polubowne w Polsce]

PPiA 2003, No. 54, p. 35-51

Key issues: general works

id: 30450

Ballada Przemysław

The Issue of the Obligation to Apply the Substantive Law in Arbitration Proceedings [Original title: Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym]

RPEiS 2002, No. 1, p. 87-103

Key issues: arbitration procedure

id: 30451

Balthasar Stephan

Disputes on the Future of Investment Arbitration in the European Union [Original title: Spory o przyszłość arbitrażu inwestycyjnego w Unii Europejskiej]

PPH 2014, No. 2, p. 41-44

Key issues: investment arbitration

id: 31253

Banaszczyk Zbigniew

Summons to Attempt to Reach a Settlement in a Case under the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal and the Interruption of the Limitation Period of the Claims [Original title: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie podporządkowanej kognicji sądu polubownego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 40-55

Key issues: arbitration agreement

id: 31521

Banaszewska Anna

New EU Regulations Concerning Alternative Dispute Resolution in Consumer Disputes [Original title: Nowe unijne regulacje w zakresie ADR w sporach konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 4, p. 87-94

Key issues: general works

id: 31323

Barańska Anna (ed.)

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna

Remarks on the Position of Arbitrator in Italian Arbitration Law [Original title: Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 5-13

Key issues: arbitrator

id: 31905

scroll up