polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Arkuszewska Aneta M.

Rectification of Arbitration Awards [Original title: Rektyfikacja orzeczeń sądu arbitrażowego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 55-63

Key issues: arbitration award

id: 31384

Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata (ed.)

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata (ed.)

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator

id: 32089

Asłanowicz Marcin

Appointment of an Arbitrator and His Impartiality and Independence [Original title: Sposób powołania arbitra a jego bezstronność i niezależność]

PPH 2015, No. 4, p. 11-16

Key issues: arbitrator

id: 31362

Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin (ed.)

Arbitration Court. Commentary to Articles 1154-1217 of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do art. 1154-1217 KPC]

Warsaw 2017, pp. 255

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31909

Asłanowicz Marcin

Arbitrators and Arbitral Tribunal

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 65-80

Key issues: arbitrator

id: 31038

Asłanowicz Marcin

Arbitrator’s Immunity [Original title: Immunitet arbitra]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski, Warszawa 2016, p. 27-39

Key issues: arbitrator

id: 31520

Asłanowicz Marcin

Arbitrator’s Liability [Original title: Odpowiedzialność arbitra ]

PiP 2016, No. 2, p. 68-82

Key issues: arbitrator

id: 31554

Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31246

Asłanowicz Marcin

Challenging of an Arbitrator – Analysis of Cases Pending before the Arbitration Court at the Polish Bank Association [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra - analiza spraw toczonych przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich]

PUG 2013, No. 12, p. 26-37

Key issues: arbitrator

id: 31200

Asłanowicz Marcin

Challenging of an Arbitrator – Analysis of Cases Pending before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – analiza spraw toczonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

PUG 2013, No. 11, p. I-XV

Key issues: arbitrator

id: 31201

Asłanowicz Marcin (ed.)

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Asłanowicz Marcin

Disqualification of a Judge and Disqualification of an Arbitrator [Original title: Wyłączenie sędziego a wyłączenie arbitra]

PPH 2014, No. 6, p. 36-40

Key issues: arbitrator

id: 31268

Asłanowicz Marcin

Extent of Disclosure in the Light of an Arbitrator's Impartiality and Independence in Arbitration [Original title: Zakres ujawnienia a bezstronność i niezależność arbitra w postępowaniu arbitrażowym]

PUG 2014, No. 4, p. 22-32

Key issues: arbitrator

id: 31264

Asłanowicz Marcin

Grounds for Challenging an Arbitrator – an Analysis of Cases Before Selected Foreign Standing Arbitration Courts

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 29-47

Key issues: arbitrator

id: 31399

Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin (ed.)

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 32017

Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31470

Asłanowicz Marcin

Rules and Procedure of Challenge to a Member of the Arbitral Tribunal in the Arbitration Proceedings [Original title: Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2013, No. 8, p. 11-17

Key issues: arbitrator, state court assistance

id: 31180

Asłanowicz Marcin

Status of the Arbitrator in the Arbitration Proceedings [Original title: Status arbitra w postępowaniu arbitrażowym]

Stud. Prawn. 2013, No. 3, p. 123-152

Key issues: arbitrator

id: 31266

Asłanowicz Marcin, Diaby Anna

Poland

[in:] James H. Carter (ed.), The International Arbitration Review, Fifth Edition, London 2014, p. 413-422

Key issues: general works

id: 31466

Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: arbitration procedure, arbitrator, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31077

scroll up