polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Żmij Grzegorz

Zapis na sąd polubowny [Original title: Arbitration Agreement]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 82-160

Key issues: arbitration agreement

id: 31454

Kocur Michał

Written Witnesses Statements in Commercial Arbitration [Original title: Pisemne zeznania świadków w arbitrażu handlowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 26-33

Key issues: arbitration procedure

id: 31579

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Written Form Requirement for an Arbitration Agreement as a Written Form Requirement for Evidentiary Purposes [Original title: Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych]

PiP 2015, No 12, p. 75-92

Key issues: arbitration agreement

id: 31506

Tynel Andrzej

Works of UNCITRAL on Interim Measures in Arbitration [Original title: Prace UNCITRAL w sprawie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu arbitrażowym (sądownictwie polubownym)]

R.Pr. 2004, No. 1, p. 126-129

Key issues: arbitration procedure

id: 30552

Szurski Tadeusz

Works of the United Nations Economic Committee for Asia and the Far East in the Field of International Commercial Arbitration [Original title: Prace Komisji Gospodarczej ONZ dla Azji i dalekiego Wschodu w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu handlowego]

PHZ 1966, No. 14, p. 70-88

Key issues: general works

id: 30623

Kocur Michał

Witness Statements in International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 167-181

Key issues: arbitration procedure

id: 31408

Weitz Karol

Withdrawing the Charge of Arbitration Clause [Original title: Cofnięcie zarzutu zapisu na sąd polubowny]

Pal. 2009, No. 9-10, p. 231-234

Key issues: arbitration agreement

id: 30680

Bałos Iga

Will Arbitration Help in Disputes Concerning Author’s Supervision? [Original title: Czy arbitraż pomoże w sporach o nadzór autorski?]

Konsultant 2015, No 40, p. 18-20

Key issues: arbitrability of dispute, general works

id: 31505

Świątkowski Marek

Why is Poland not a Party to the Washington Convention on the Settlement Of Investment Disputes? [Original title: Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych?]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 632-649

Key issues: investment arbitration

id: 30939

Akinci Karen

Why is Investor-State Arbitration Set Apart from All Other Types of Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 415-431

Key issues: investment arbitration

id: 31425

Grzegorczyk Paweł

Which Cassation Ground Should Be the Basis for the Plea of Infringement of the Provisions Regulating the Conditions of Recognition of a Foreign Judgement or a Foreign Award? [Original title: W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?]

PPC 2010, No. 1, p. 77-82

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30908

Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30056

Krawczyk Magdalena

Where Fire and Water Mix: The Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 290-304

Key issues: arbitration procedure

id: 31216

Alama-Osmólska Karolina, Orzeł Aleksandra

When Mediation Meets Arbitration... - the Analysis of Med-Arb's Qualities on the Basis of International ADR Experiences

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 13-30

Key issues: general works

id: 31203

Nowak Łucja

What's New at the ICC Court of Arbitration? [Original title: Co nowego w Sądzie Arbitrażowym ICC?]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 30-33

Key issues: general works

id: 30974

Pieckowski Sylwester

What Will the Future of Arbitration and Mediation be? [Original title: Jaka będzie przyszłość arbitrażu i mediacji?]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski, [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 278-297

Key issues: general works

id: 31529

Wardyński Tomasz

What Requirements Should Arbitration Institutions Meet?

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 630-637

Key issues: general works

id: 31438

Machalski Stanisław

What is the Competent Court for Issuance of an Enforceability Clause for an Arbitration Award or a Settlement Entered into Before an Arbitration Court? [Original title: Jaki sąd jest właściwy do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego, lub ugodzie zawartej przed tym sądem?]

PS 1936, No. 10, p. 320-322

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30089

Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 30057

Cichórz Robert, Sobociński Henryk

Western Pomerania Court of Arbitration: Grounds of Operations and Issuing of Awards [Original title: Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego - podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 4 (20), p. 19-23

id: 50212

Kempa Katarzyna

West Tankers Two Years Later [Original title: West Tankers dwa lata później]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 77-88

Key issues: general works

id: 31047

Piszcz Anna (ed.)

Well Begun is Half Done: Amendments to the Polish Legal Framework for Consensual Dispute Resolution Needed After Antitrust Damages Directive (2014/104/EU)

BSP 2017, No. 4, p. 253-262

Key issues: general works

id: 32023

Bečička Jaromír, Horáček Vít

WADA Code Application in Practice [Stosowanie Kodeksu WADA w praktyce]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 11-16

Key issues: general works

id: 31166

Zachariasiewicz Maciej (ed.)

Violation of the principle of the autonomy of the will as a basis for setting aside of an arbitration award – a commentary to the Supreme Court Judgement dated 30 September 2010, I CSK 342/10 [Original title: Naruszenie zasady autonomii woli jako podstawa uchylenia wyroku arbitrażowego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.9.2010 r., I CSK 342/10]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 4, p. 51-62, [This paper is a slightly modified version of the commentary originally published in the collection: B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Diagnosis of Arbitration. Functioning of the Law on Arbitration and Directions of Proposed Changes, Wrocław 2014, p. 562-577.]

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32000

Hauser-Morel Maria

Views Previously Expressed by an Arbitrator as Grounds for [Original title: Uprzednio wyrażane poglądy jako podstawa wyłączenia arbitra - uwagi w świetle decyzji ICSID w sprawie Urbaser]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 32-37

Key issues: arbitrator

id: 30948

Kamieniecki Mieczysław

Views of German Arbitration on Certain Problems connected with 1958 Council for Mutual Economic Assistance General Delivery Conditions [Original title: Poglądy niemieckiego arbitrażu zagranicznego na niektóre problemy związane ze stosowaniem ogólnych warunków dostaw RWPG 1958]

Handel Zagraniczny 1961, No. 8, p. 366-368

Key issues: general works

id: 30248

scroll up