polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Zalisko Marek (ed.)

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31931

Ryszkowski Karol (ed.)

Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems [Original title: Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego]

Roczniki Nauk Prawnych 2020, No. 1, p. 119-130

Key issues: arbitrability of dispute, general works

id: 32091

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.)

Arbitral Award during the Pandemic. Permissibility of Contemporary Electronic Forms [Original title: Wyrok arbitrażowy w czasie pandemii - dopuszczalność współczesnych form elektronicznych]

PPH 2020, No. 7, p. 24-31

Key issues: arbitration award

id: 32086

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna (ed.)

The latest Changes in Polish Civil Procedure - An Opportunity for Arbitration?

Biul. Arb. 2020, No. 25, p. 38-44, [This article is a modified version of two blog posts originally published on the Kluwer Arbitration Blog available at http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/19/latest-changes-in-polish-civil-procedure-an-opportunity-for-arbitration/ and http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/22/a-new-framework-for-arbitration-of-corporate-disputes-in-poland/]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32064

Ryszkowski Karol (ed.)

Disputes arising from a company relationship in arbitration proceedings in the light of the amendment of the Civil Procedure Code [Original title: Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 89-96

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 32063

Mularczyk Krystian (ed.)

Arbitration Court at the Nowy Tomyśl Chamber of Commerce – grounds for operation and adjudication {Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej - podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 85-87

Key issues: arbitration agreement, general works

id: 32062

Gąsiorowski Jan (ed.)

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32061

Czech Konrad (ed.)

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 32060

Czech Konrad, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.)

Remarks on the ruling of the arbitration tribunal in Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany dated 31.8.2018 as to the importance of the Achmea case [Original title: Uwagi na temat decyzji trybunału arbitrażowego w sprawie Vattenfall AB and others przeciwko Federal Republic of Germany z 31.8.2018 r. co do znaczenia sprawy Achmea]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 15-35

Key issues: general works

id: 32059

Popiołek Wojciech (ed.)

Arbitrability of Disputes Concerning Property Rights [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów o prawa majątkowe]

PPH 2020, No. 6, p. 4-12

Key issues: arbitrability of dispute

id: 32058

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna (ed.)

Commercial Arbitration Know - how 2020 (the chapter on Poland)

Commercial Arbitration Know - how 2020

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, state court assistance

id: 32057

Wach Andrzej (ed.)

Evolution of construction of sports arbitration [Original title: Ewolucja konstrukcji arbitrażu sportowego]

PPC 2020, No. 2, p. 177-201

Key issues: general works

id: 32042

Garcia Irene Bajo (ed.)

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 32016

Szpara Justyna (ed.)

Multiparty Arbitration in Poland: Direct Liability of Employer vis-à-vis Subcontractor and Its Consequences in Arbitration

[in:] Construction Arbitration in Central and Eastern Europe, 2020, p. 189-203

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31996

Grzegorczyk Paweł (ed.)

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement

id: 31991

Orecki Marcin (ed.)

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Soloch Bartosz (ed.)

CJEU judgment in case C-284/16 Achmea: one decision – many perspectives [Original title: Wyrok Wielkiej Izby TSUE w sprawie C-284/16 Achmea: jedna decyzja - wiele pespektyw]

Studia Praw.-Ekonom. 2019, Vol. 110, p. 131-166

Key issues: investment arbitration

id: 32084

Michalska Magdalena (ed.)

The end of arbitration? Reflections on the CJEU’s judgment – Slowakische Republik vs. Achmea BV (C-284/16) [Original title: Koniec arbitrażu? Wokół wyroku TSUE - Slowakische Republik vs. Achmea BV (C-284/16)]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, No. 1, p. 228-243

Key issues: investment arbitration

id: 32079

Michalska Magdalena (ed.)

The position of arbitration in Polish constitutional order [Original title: Miejsce sądownictwa polubownego w polskim porządku konstytucyjnym]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2019, No. 2, p. 274-290

Key issues: arbitration agreement, general works

id: 32078

Więzowska-Czepiel Beata (ed.)

Artificial Intelligence in Arbitration – Supporting Arbitrators in Decision-making Process [Original title: Sztuczna inteligencja w arbitrażu - wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, No. 2, s. 57-65

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 32071

Szostak Aleksander, Wierzbowski Krzysztof (ed.)

The uncertain future of investment treaty arbitration – dispute settlement clauses in intra-EU investment treaties [Original title: Niepewna przyszłość arbitrażu inwestycyjnego – klauzule rozstrzygania sporów w wewnątrzwspólnotowych traktatach inwestycyjnych]

Pal. 2019, No. 6, p. 93-101

Key issues: general works, investment arbitration

id: 32039

scroll up