polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1723
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Zalisko Marek (ed.)

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31931

Szumański Andrzej (ed.)

Is There a Crisis of Commercial Arbitration in Poland? [Original title: Czy jest w Polsce kryzys arbitrażu handlowego?]

MoP 2019, No. 2, p. 90-96

Key issues: general works

id: 31988

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.)

The Concept of Legal Interest in Declaratory Relief and Access to Justice Problem: an Introduction to the Discussion. Analysis of the Statistical Data [Original title: Pojęcia interesu prawnego w powództwie o ustalenie a prawo do sądu – wprowadzenie do dyskusji. Analiza badań statystycznych]

PPH 2019, No. 1, p. 11-20

Key issues: general works, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31965

Topór Marek (ed.)

The Influence of Joint Participation in Proceedings on the Arbitration Clause. Commentary on Supreme Court Resolution of 24 February 2005, III CZP 86/04 [Original title: Wpływ współuczestnictwa procesowego na zapis na sąd polubowny – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.02.2005r., III CZP 86/04]

Glosa 2019, No. 1, p. 33-40

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31964

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Kisielińska-Garncarek Joanna (ed.)

Arbitrability of a Dispute Concerning Exclusion of a Shareholder from a Limited Liability Company. Commentary on Decision of the Court of Appeal in Katowice of 15 December 2016, V ACz 1309/16 [Original title: Zdatność arbitrażowa sporu dotyczącego wyłączenia wspólnika za spółki z o.o. – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15.12.2016 r., V ACz 1309/16]

Glosa 2019, No. 1, p. 33-40

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31963

Riedl Krzysztof (ed.)

Pursuing Claims on Natural Obligations Before the Arbitral Tribunal [Original title: Dochodzenie roszczeń z zobowiązań naturalnych przed sądem polubownym]

KPP 2018, No. 4, p. 969-1004

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31987

Zawiślak Karol (ed.)

Procedural Effects of Premature Termination of an Arbitrator’s Mandate – Selected Issues Under Polish Law and Comparative Remarks [Original title: Skutki procesowe przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra – wybrane zagadnienia regulacji prawa polskiego na tle porównawczym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 560-571

id: 31986

Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata (ed.)

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Szumański Andrzej (ed.)

Participation of Third Parties in the Preparation of an Arbitral Award and in the Determination of its Final Wording [Original title: Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 515-533

Key issues: arbitration award, arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 31984

Olaś Andrzej (ed.)

Some Remarks on the Expedited Proceedings in Institutional Commercial Arbitration [Original title: O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 356-380

Key issues: arbitration procedure

id: 31983

Morek Rafał (ed.)

Taking Evidence From an Expert Witness in Arbitration: in Quest for Standards and Solutions to Selected Problems of Judicial Practice [Original title: Dowód z opinii biegłego w arbitrażu: w poszukiwaniu standardów i rozwiązań niektórych problemów praktyki sądowej]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 329-339

Key issues: arbitration procedure

id: 31982

Modrzejewska Małgorzata (ed.)

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Łaszczuk Maciej (ed.)

A Few Remarks on Ethics of Arbitrators [Original title: Kilka uwag o etyce arbitra]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 235-247

Key issues: arbitrator

id: 31980

Flaga-Gieruszyńska Kinga (ed.)

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure

id: 31979

Błaszczak Łukasz, Morek Rafał, Olszewski Jan (ed.)

Arbitration and Mediation – Private-Law and Public-Law Perspective. Between Theory and Practice. Commemorative Volume in Tribute to Professor Jan Łukasiewicz [Original title: Arbitraż I mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza]

Rzeszów 2018, pp. 612

Key issues: general works

id: 31978

Hébréard Patrick, Kamińska Agnieszka, Tannenbaum Benjamin (ed.)

The Impact of Subsidy-Free Renewables on Investment Arbitration in the EU

Transnational Dispute Management 2018, No. 7

Key issues: investment arbitration

id: 31977

Zachariasiewicz Maciej (ed.)

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Szumańska Joanna (ed.)

The Legal Characteristic of the Institution of an Emergency Arbitrator in the Chosen Arbitration Rules Made by Permanent Arbitration Courts [Original title: Charakterystyka prawnoporównawcza instytucji arbitra doraźnego w wybranych regulaminach stałych sądów arbitrażowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 97-105

Key issues: interim measures

id: 31974

Sacha Gabriela (ed.)

The Arbitration of Intellectual Property Disputes [Original title: Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 87-96

Key issues: arbitrability of dispute, general works

id: 31973

Orawiec Bartłomiej (ed.)

Removal of Arbitrators for Bias in the UK: Recent Case Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 79-85

Key issues: arbitrator

id: 31972

Moskal Anna (ed.)

The Problem of Disclosure of Third-Party Funding in International Investment Arbitration [Original title: Problem ujawnienia finansowania przez osoby trzecie w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 69-77

Key issues: arbitrator, general works

id: 31971

Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz (ed.)

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31970

Figuła Patrycja, Rudkowska Aleksandra (ed.)

The Conflict of Interest in Investment Arbitration. C-284/16 Judgment and its Impact on the Future of BITs [Original title: Konflikt interesów w arbitrażu inwestycyjnym. Wyrok C-284/16 i jego oddziaływanie na losy BIT-ów]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 41-48

Key issues: investment arbitration

id: 31969

Czuchryta Joanna (ed.)

Civil Liability of the Arbitrator [Original title: Odpowiedzialność odszkodowawcza arbitra]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 33-40

Key issues: arbitrator

id: 31968

Chyla Łukasz (ed.)

The Future of Intra-EU BITs after the Achmea Judgement

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 21-31

Key issues: investment arbitration

id: 31967

Barańska Anna (ed.)

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Nowacki Artur (ed.)

The Procedure for Challenging an Arbitrator [Original title: Procedura wyłączenia arbitra]

PPC 2018, No. 4, p. 496-515

Key issues: arbitrator

id: 31962

scroll up