polish
list of periodical abbreviations print full bibliography print search results

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1668
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Zalisko Marek (ed.)

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31931

Jurcewicz Witold (ed.)

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Olaś Andrzej (ed.)

The Impact of Withdrawal of a Claim in the Arbitration Proceedings on the Interruption of Statues of Limitation of the Claim [Original title: Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 55-75

Key issues: arbitration procedure

id: 31930

Budniak-Rogala Aleksandra (ed.)

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31928

Rudzki Marcin (ed.)

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Olechowski Artur (ed.)

Comments on Arbitration in the Field of Internet Domain Names Dispute Resolution [Original title: Uwagi na temat arbitrażu w przedmiocie rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31923

Moskal Anna, Waszkiewicz Katarzyna (ed.)

Use of ADR in Cases Concerning Medical Incidents [Original title: Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: general works

id: 31922

Glinka Justyna (ed.)

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Zrałek Jacek (ed.)

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure

id: 31919

Szumańska Joanna (ed.)

Expedited Procedure in Arbitration (Fast Track) [Original title: Postępowanie przyspieszone w arbitrażu (fast track)]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 2, p. 259-272

Key issues: arbitration procedure

id: 31917

Chyla Łukasz (ed.)

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Pobożniak Grzegorz, Ściborowski Krzysztof (ed.)

Change of a Party to a Main Contract and the Scope of the Arbitration Clause [Original title: Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 5-11

Key issues: arbitration agreement

id: 31915

Jóźwiak Marcin (ed.)

The Problem of Arbitrator’s Independence – an Innovative Proposal of the International Institute for Conflict Prevention & Resolution [Original title: Problematyka niezależności arbitrów – innowacyjna propozycja International Institute for Conflict Prevention & Resolution]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, s. 20-23

Key issues: arbitrator

id: 31914

Zakrzewski Rafał (ed.)

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31913

Asłanowicz Marcin (ed.)

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Sekuła-Leleno Małgorzata (ed.)

Effectiveness of a Power of Attorney to Execute an Arbitration Agreement. Commentary on a Decision of the Supreme Court of 2 March 2017, V CSK 392/16 [Original title: Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.03.2017 r., V CSK 392/16]

Glosa 2017, No. 4, p. 62-70

Key issues: arbitration agreement

id: 31911

Gorgol Maciej (ed.)

Protection Against Expropriation in Bilateral Investment Treaties in the Light of Statements of Arbitration Tribunals [Original title: Ochrona przed wywłaszczeniem w bilateralnych umowach o wzajemnej ochronie inwestycji w świetle wypowiedzi trybunałów arbitrażowych]

PiP 2017, No. 11, p. 99-111

Key issues: investment arbitration

id: 31910

Asłanowicz Marcin (ed.)

Arbitration Court. Commentary to Articles 1154-1217 of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do art. 1154-1217 KPC]

Warsaw 2017, pp. 255

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31909

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Sokołowska Lidia

Modern Arbitrability Models – Between Uniformity and Diversity of the Rule

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 164-176

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31907

Barańska Anna

Remarks on the Position of Arbitrator in Italian Arbitration Law [Original title: Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 5-13

Key issues: arbitrator

id: 31905

Balcerzak Filip

Investor - State Arbitration and Human Rights

Boston 2017, pp. 324

Key issues: investment arbitration

id: 31903

Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure

id: 31902

scroll up