polish
list of periodical abbreviations print full bibliography print search results

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1653
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Pobożniak Grzegorz, Ściborowski Krzysztof (ed.)

Change of a Party to a Main Contract and the Scope of the Arbitration Clause [Original title: Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 5-11

Key issues: arbitration agreement

id: 31915

Jóźwiak Marcin (ed.)

The Problem of Arbitrator’s Independence – an Innovative Proposal of the International Institute for Conflict Prevention & Resolution [Original title: Problematyka niezależności arbitrów – innowacyjna propozycja International Institute for Conflict Prevention & Resolution]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, s. 20-23

Key issues: arbitrator

id: 31914

Zakrzewski Rafał (ed.)

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31913

Asłanowicz Marcin (ed.)

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Sekuła-Leleno Małgorzata (ed.)

Effectiveness of a Power of Attorney to Execute an Arbitration Agreement. Commentary on a Decision of the Supreme Court of 2 March 2017, V CSK 392/16 [Original title: Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.03.2017 r., V CSK 392/16]

Glosa 2017, No. 4, p. 62-70

Key issues: arbitration agreement

id: 31911

Gorgol Maciej (ed.)

Protection Against Expropriation in Bilateral Investment Treaties in the Light of Statements of Arbitration Tribunals [Original title: Ochrona przed wywłaszczeniem w bilateralnych umowach o wzajemnej ochronie inwestycji w świetle wypowiedzi trybunałów arbitrażowych]

PiP 2017, No. 11, p. 99-111

Key issues: investment arbitration

id: 31910

Asłanowicz Marcin (ed.)

Arbitration Court. Commentary to Articles 1154-1217 of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do art. 1154-1217 KPC]

Warsaw 2017, pp. 255

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31909

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Sokołowska Lidia

Modern Arbitrability Models – Between Uniformity and Diversity of the Rule

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 164-176

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31907

Barańska Anna

Remarks on the Position of Arbitrator in Italian Arbitration Law [Original title: Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 5-13

Key issues: arbitrator

id: 31905

Balcerzak Filip

Investor - State Arbitration and Human Rights

Boston 2017, pp. 324

Key issues: investment arbitration

id: 31903

Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure

id: 31902

Krześniak Eligiusz

Particularities of Sports Arbitration and Usefulness of Its Rules in Preparing Rules of Other Arbitration Tribunals [Original title: Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych]

PPH 2017, No. 7, p. 23-33

Key issues: arbitration procedure

id: 31901

Wydra Łukasz

Civil Law Liability of an Arbitrator and the Rules of Arbitration Institutions[Original title: Odpowiedzialność cywilnoprawna arbitra a regulaminy sądów polubownych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 105-123

Key issues: arbitrator

id: 31900

Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure

id: 31899

Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31898

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement

id: 31896

Poczobut Jerzy

Arbitration Agreement. Commentary to Article 39 and Article 40 of the Private Public Law Act dated 4 February 2011 (Unified Text: Polish Journal of Laws, Dz.U. 2015, item 1792) [Original title: Umowa o arbitraż. Komentarz do art. 39 i art. 40 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)]

[in:] Poczobut Jerzy (ed.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warsaw 201, p. 647-683

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31895

Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement

id: 31894

Zrałek Jacek

Arbitration in the Light of Occurring Social and Economic Changes [Original title: Arbitraż w świetle zachodzących przemian społecznych i gospodarczych]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 1041-1053

Key issues: general works

id: 31888

Pauknerová Monika

Some Remarks on the Treatment of Foreign Law in Arbitration

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, 961-972

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31867

Panfil Bartłomiej

Arbitration Agreement and the Consequences of a Side Intervention and of a Third Party Notice in Civil Proceedings [Original title: Umowa o arbitraż a skutki interwencji ubocznej i przypozwania w procesie cywilnym]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 951-960

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31866

Ason Agnieszka, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31865

Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31864

Wach Andrzej

Controversies Around the Manner of Resolution of International and Domestic Football Disputes [Original title: Kontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich]

w:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, p. 1179-1191

Key issues: arbitration procedure

id: 31863

Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure

id: 31861

scroll up