polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1693
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Zalisko Marek (ed.)

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31931

Dobosz Damian (ed.)

The Legal Institution of Arbitration in the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) [Original title: Instytucja prawna arbitrażu w Kompleksowej Umowie Gospodarczo-Handlowej (CETA)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 37-44

Key issues: general works

id: 31957

Chyla Łukasz (ed.)

Legal Effects of Prejudical Awards in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 25-36

Key issues: arbitration award, general works

id: 31956

Buczek Maciej (ed.)

Brexit and Arbitration in Great Britain [Original title: Brexit a arbitraż w Wielkiej Brytanii]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 5-24

Key issues: general works

id: 31955

Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja (ed.)

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31954

Jaroszkiewicz Joanna (ed.)

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31944

Wach Karol (ed.)

Legal Construction of Obligatory Arbitration [Original title: Konstrukcja arbitrażu przymusowego]

PPH 2018, No. 6, p. 25-31

Key issues: general works, investment arbitration

id: 31943

Comi Urszula (ed.)

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Pobożniak Grzegorz, Sikora Paweł (ed.)

The Admissibility of a European Account Preservation Order in the Event of an Arbitration Clause

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Arbitral Awards and Remedies, The Hague 2018, vol. VIII, p. 221-233

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31941

Ason Agnieszka, Koepp Johannes (ed.)

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31940

Zawiślak Karol (ed.)

Admissibility of the Institution of Truncated Arbitral Tribunals – Comments in the Light of Polish Arbitration Law [Original title: Dopuszczalność stosowania instytucji kadłubowych zespołów orzekających – uwagi na tle polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 67-84

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31939

Wydra Łukasz (ed.)

Principles of Equity as the Principles of Arbitration Proceeding [Original title: Zasady słuszności jako zasady postępowania przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 55-65

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31938

Śledzikowski Marcin (ed.)

A Member of the Management Board Being Bound by An Arbitration Agreement in a Proceeding for Redress of Damage Based on Article 293 of the Commercial Companies Code [Original title: Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 46-53

Key issues: arbitration agreement

id: 31937

Olaś Andrzej (ed.)

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31936

Mularczyk Krystian (ed.)

Arbitration and ADR in Disputes with Consumers in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne i pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 15-24

Key issues: general works

id: 31935

Hartung Monika (ed.)

Transparency in Arbitration Institutions’ Scrutiny of Arbitrators

[in:] Klausegger Christian, Klein Peter, Kremslehner Florian, Petsche Alexander, Pitkowitz Nikolaus, Welser Irene, Zeiler Gerold (eds), Austrian Yearbook on International Arbitration 2018, Vienna 2018, p. 41-51

Key issues: arbitrator

id: 31934

Warwas Barbara (ed.)

The Current State of the Scholarship on Arbitration and EU Law: From Absolute Exclusion to Cautious Inclusion

Transnational Dispute Management 2018, No. 1, https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2519

Key issues: general works

id: 31933

Jurcewicz Witold (ed.)

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Olaś Andrzej (ed.)

The Principle of Iura Novit Arbiter in the Commercial Arbitration in Poland: An Antiquated Doctrine or a Valuable Directive Promoting Due Process and the Rule of Law? [in]: Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz (ed). Experientia docet. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Elżbieta Traple [Original title: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

Warsaw 2017, p. 1207-1227

id: 31946

Szumański Andrzej (ed.)

Prohibition of Surprising the Parties with the Legal Grounds by the Court of Arbitration [Original title: Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy] [in]: Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz (ed). Experientia docet. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Elżbieta Traple [Original title: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple]

Warsaw 2017, p. 1271-1282

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31945

Olaś Andrzej (ed.)

The Impact of Withdrawal of a Claim in the Arbitration Proceedings on the Interruption of Statues of Limitation of the Claim [Original title: Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 55-75

Key issues: arbitration procedure

id: 31930

Budniak-Rogala Aleksandra (ed.)

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31928

Rudzki Marcin (ed.)

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Olechowski Artur (ed.)

Comments on Arbitration in the Field of Internet Domain Names Dispute Resolution [Original title: Uwagi na temat arbitrażu w przedmiocie rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31923

scroll up