polish
list of periodical abbreviations print full bibliography print search results

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1675
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Bałos Iga

Arbitrability of Patent Related Disputes [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów]

Warszawa 2017

Key issues: arbitrability of dispute

id: 31845

Zalisko Marek (ed.)

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31931

Zawiślak Karol (ed.)

Admissibility of the Institution of Truncated Arbitral Tribunals – Comments in the Light of Polish Arbitration Law [Original title: Dopuszczalność stosowania instytucji kadłubowych zespołów orzekających – uwagi na tle polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 67-84

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31939

Wydra Łukasz (ed.)

Principles of Equity as the Principles of Arbitration Proceeding [Original title: Zasady słuszności jako zasady postępowania przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 55-65

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31938

Śledzikowski Marcin (ed.)

A Member of the Management Board Being Bound by An Arbitration Agreement in a Proceeding for Redress of Damage Based on Article 293 of the Commercial Companies Code [Original title: Związanie członka zarządu spółki z o.o. zapisem na sąd polubowny w procesie o naprawienie szkody na podstawie art. 293 KSH]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 46-53

Key issues: arbitration agreement

id: 31937

Olaś Andrzej (ed.)

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31936

Mularczyk Krystian (ed.)

Arbitration and ADR in Disputes with Consumers in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne i pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 15-24

Key issues: general works

id: 31935

Hartung Monika (ed.)

Transparency in Arbitration Institutions’ Scrutiny of Arbitrators

[in:] Klausegger Christian, Klein Peter, Kremslehner Florian, Petsche Alexander, Pitkowitz Nikolaus, Welser Irene, Zeiler Gerold (eds), Austrian Yearbook on International Arbitration 2018, Vienna 2018, p. 41-51

Key issues: arbitrator

id: 31934

Warwas Barbara (ed.)

The Current State of the Scholarship on Arbitration and EU Law: From Absolute Exclusion to Cautious Inclusion

Transnational Dispute Management 2018, No. 1, https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=2519

Key issues: general works

id: 31933

Jurcewicz Witold (ed.)

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Olaś Andrzej (ed.)

The Impact of Withdrawal of a Claim in the Arbitration Proceedings on the Interruption of Statues of Limitation of the Claim [Original title: Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 55-75

Key issues: arbitration procedure

id: 31930

Budniak-Rogala Aleksandra (ed.)

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31928

Rudzki Marcin (ed.)

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Olechowski Artur (ed.)

Comments on Arbitration in the Field of Internet Domain Names Dispute Resolution [Original title: Uwagi na temat arbitrażu w przedmiocie rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, general works

id: 31923

Moskal Anna, Waszkiewicz Katarzyna (ed.)

Use of ADR in Cases Concerning Medical Incidents [Original title: Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących zdarzeń medycznych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: general works

id: 31922

Glinka Justyna (ed.)

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Zrałek Jacek (ed.)

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure

id: 31919

Szumańska Joanna (ed.)

Expedited Procedure in Arbitration (Fast Track) [Original title: Postępowanie przyspieszone w arbitrażu (fast track)]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 2, p. 259-272

Key issues: arbitration procedure

id: 31917

Chyla Łukasz (ed.)

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Pobożniak Grzegorz, Ściborowski Krzysztof (ed.)

Change of a Party to a Main Contract and the Scope of the Arbitration Clause [Original title: Zmiany podmiotowe umowy prawa materialnego, a zakres związania klauzulą arbitrażową]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 5-11

Key issues: arbitration agreement

id: 31915

Jóźwiak Marcin (ed.)

The Problem of Arbitrator’s Independence – an Innovative Proposal of the International Institute for Conflict Prevention & Resolution [Original title: Problematyka niezależności arbitrów – innowacyjna propozycja International Institute for Conflict Prevention & Resolution]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, s. 20-23

Key issues: arbitrator

id: 31914

Zakrzewski Rafał (ed.)

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration award, arbitration procedure

id: 31913

Asłanowicz Marcin (ed.)

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Sekuła-Leleno Małgorzata (ed.)

Effectiveness of a Power of Attorney to Execute an Arbitration Agreement. Commentary on a Decision of the Supreme Court of 2 March 2017, V CSK 392/16 [Original title: Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2.03.2017 r., V CSK 392/16]

Glosa 2017, No. 4, p. 62-70

Key issues: arbitration agreement

id: 31911

Gorgol Maciej (ed.)

Protection Against Expropriation in Bilateral Investment Treaties in the Light of Statements of Arbitration Tribunals [Original title: Ochrona przed wywłaszczeniem w bilateralnych umowach o wzajemnej ochronie inwestycji w świetle wypowiedzi trybunałów arbitrażowych]

PiP 2017, No. 11, p. 99-111

Key issues: investment arbitration

id: 31910

scroll up